Robeco All Strategy Euro Bonds 40IH EUR

Factsheet | Cijfers per 30/11/2014
Robeco All Strategy Euro Bonds 40IH EUR
Robeco All Strategy Euro Bonds is een actief obligatiefonds dat streeft naar optimale risicogecorrigeerde rendementen. De niet op een benchmark georiënteerde beleggingsstijl is zeer
geschikt om te profiteren van de inefficiënties van benchmarks. Het fonds hanteert een strategische top-downallocatie en profiteert van marktsegmentaties en de heersende kokergedachte,
omdat het kan kiezen tussen alle beleggingscategorieën in het vastrentende universum. De performance van het fonds wordt gedreven door meerdere factoren, waarvan landenallocatie op
dit moment de meest dominante is.
Performance
Indexed value (02/11/2011 - 30/11/2014)
260
240
220
200
Paul van der Worp
Fondsmanager sinds 01/08/2012
180
160
Performance
1m
3m
Ytd
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Sinds 11/2011
Fonds
140
7,68%
7,16%
74,36%
66,05%
27,55%
36,15%
31,23%
120
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar)
Calendar year performance
Fonds
2013
2012
-10,96%
42,08%
Geannualiseerd (jaar)
Transactiekoers
30/11/14
Hoogste koers Ytd (28/11/14)
Laagste koers Ytd (01/01/14)
EUR
EUR
EUR
230,77
230,77
131,38
Benchmark
Barclays Euro-Aggregate (EUR)
100
11-2011
02-2012
05-2012
08-2012
11-2012
02-2013
05-2013
08-2013
11-2013
02-2014
05-2014
08-2014
11-2014
Robeco All Strategy Euro Bonds 40IH EUR
Performance
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 7,68%.
Het positieve rendement werd gedreven door de algehele daling in de obligatie- en swaprente en de
hoge portefeuilleduration. De Duitse 10- en 30-jaarsrente en de 10- en 30-jaars-EUR-swaprente
daalden circa 15 tot 20 basispunten ten opzichte van het niveau van eind vorige maand. De Italiaanse
en de Spaanse 5-jaarsrente daalden circa 10 tot 20 bp. De allocatie naar de Europese periferie droeg
ook positief bij aan de algehele performance.
Marktontwikkeling
De rente bleef over de gehele linie dalen in Europa, met uitzondering van Griekenland. Het
vooruitzicht van een verdere daling van de wereldwijde inflatie door de sterke daling van de olieprijs
plus verruimingsgezind commentaar van de centrale banken droegen bij aan het algemene positieve
sentiment op de obligatiemarkten. Vooral de Britse staatsobligatiemarkt deed goed, doordat een
eerder voor dit jaar verwachte renteverhoging naar het einde van 2015 werd verschoven na de
publicatie van het inflatiecijfer. In Europa profiteerden de spreadmarkten (zowel staatsobligaties uit de
periferie als bedrijfsobligaties) van aanhoudende speculaties dat de ECB het
obligatieaankoopprogramma zal uitbreiden naar meer dan alleen ABS en covered bonds. Gedeeltelijk
op basis van deze verwachte ECB-steun en omdat energiegerelateerde issuers (olie) minder zijn
vertegenwoordigd op de Europese markt, volgden creditspreads in euro's niet de opwaartse beweging
zoals in de dollarmarkt.
Algemene gegevens
Morningstar (per 30/11/14)
Fondstype
Valuta
Totale fondsgrootte
Grootte van de
aandelencategorie
Uitstaande aandelen
Datum 1e koers
Einde boekjaar
Lopende kosten
Dagelijks verhandelbaar
Dividenduitkerend
Ex-ante tracking error limiet
Beheermaatschappij
Kosten fonds
Beheerkosten
Serviceprovisie
Obligaties
EUR
EUR 1.508.299.288
EUR 61.871.166
267.887
02/11/2011
31/12
0,49%
Ja
Nee
3,00%
Robeco Luxembourg
S.A.
Verwachting fondsmanager
Acties van centrale banken hebben momenteel een grote impact op het sentiment op de
obligatiemarkten. De economische vooruitzichten voor Europa zijn hooguit gematigd en er is geen
opwaartse inflatiedruk. Hierdoor blijft de ECB onder druk staan om meer te doen. Dit ondersteunt de
vooruitzichten voor obligaties uit de eurozone, zowel staatsobligaties als credits. In de VS daalt de
inflatie ook door de daling van de olieprijs. Hoewel de economische omstandigheden veel beter zijn
en een hogere rente rechtvaardigen, kan een verwachte renteverhoging worden uitgesteld als gevolg
van de dalende inflatie.
0,40%
0,08%
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
Pagina 1 / 4
Robeco All Strategy Euro Bonds 40IH EUR
Factsheet | Cijfers per 30/11/2014
Classificatie van ESG-fondsen
Beleid voor ESG-integratie
Ja
Nee
N/A
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
Juridische status
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar
Luxemburgs recht (SICAV)
Uitgiftestructuur
Open-end
ICBE IV
Ja
Aandelenklasse
40IH EUR
Geregistreerd in
Oostenrijk, Frankrijk, Hongkong, Luxemburg, Nederland,
Zwitserland, Verenigd Koninkrijk
Valutabeleid
Voor Robeco All Strategy Euro Bonds spelen ESG-factoren een belangrijke rol in het beleggingsproces,
zowel in de landenanalyse als in de analyse van bedrijfsobligaties. Voor staatsobligaties wordt de
Country Sustainability Ranking en onderliggend onderzoek gebruikt als basis voor de analyse van de
structurele visie op een land. Voor de analyse van bedrijfsobligaties zijn ESG-factoren onderdeel van de
fundamentele analyse van de sectoranalist.
Statistieken
3 jaar
Sharpe-ratio
Standaard deviatie
Max. monthly gain (%)
Max. monthly loss (%)
Karakteristieken
Rating
Option-Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Alle valutarisico's worden afgedekt.
Risicobeleid
1,54
23,82
21,26
-12,29
Fonds
Index
A3/BAA1
41.9
48.6
1.3
AA2/AA3
10.8
12.3
1.2
Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het
beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities
altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.
Dividendbeleid
Het fonds keert geen dividend uit maar investeert alle
inkomsten in de portefeuille zodat de totale performance
tot uitdrukking komt in de koers van het aandeel.
Derivative policy
Robeco All Strategy Euro Bonds maakt gebruik van
derivaten ten behoeve van afdekking en voor
beleggingsdoeleinden. Deze derivaten worden gezien als
zeer liquide.
Fondscodes
ISIN
Bloomberg
LU0699432844
RA40IHE LX
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
Pagina 2 / 4
Robeco All Strategy Euro Bonds 40IH EUR
Factsheet | Cijfers per 30/11/2014
Sectorverdeling
Er hebben zich geen belangrijke veranderingen
voorgedaan in de sectorallocatie. De portefeuille is vrijwel
gelijk verdeeld over staatsobligaties en credits. Meer dan
de helft daarvan is belegd in staatsobligaties uit de
periferie. Binnen credits zijn de belangrijkste posities in
financials en covered bonds.
Sectorverdeling
Treasuries
65,8%
Financiele dienstverlening
17,5%
Covered
14,0%
Supranationaal
7,2%
Industrie en dienstverlening
6,8%
ABS
5,4%
Nutsbedrijven
Cash en cashequivalenten
Valutaverdeling
Deze maand zijn er geen wijzigingen in de valutapositie.
Amerikaanse dollar
Aan het begin van de maand werd de uitgesproken short
durationpositie op de Amerikaanse staatsobligatiemarkt
gesloten. Voor de eurozone werd de durationpositie
verhoogd naar min of meer het gemiddelde op de
obligatiemarkt.
Ratingverdeling
Het fonds heeft exposure naar investment-grade credits.
De daling in de exposure naar BBB hield verband met de
verminderde exposure naar Italiaanse en Spaanse
staatsobligaties. Een deel van deze exposure hebben we in
de loop van de maand verkocht.
0,6%
-24,8%
Valutaverdeling
Euro
Durationverdeling
7,5%
Agentschap
100,2%
-0,2%
Durationverdeling
Euro
41,9
Ratingverdeling
AAA
34,3%
AA
22,0%
A
BAA
17,1%
46,5%
BA
4,9%
B
-0,3%
CAA
-0,2%
NR
0,5%
Overig
0,0%
Cash en cashequivalenten
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
-24,8%
Pagina 3 / 4
Robeco All Strategy Euro Bonds 40IH EUR
Factsheet | Cijfers per 30/11/2014
Beleggingsbeleid
Robeco All Strategy Euro Bonds is een actief obligatiefonds dat streeft naar optimale risicogecorrigeerde rendementen. De niet op een benchmark georiënteerde beleggingsstijl
is zeer geschikt om te profiteren van de inefficiënties van benchmarks. Het fonds hanteert een strategische top-downallocatie en profiteert van marktsegmentaties en de
heersende kokergedachte, omdat het kan kiezen tussen alle beleggingscategorieën in het vastrentende universum. De performance van het fonds wordt gedreven door
meerdere factoren, waarvan landenallocatie op dit moment de meest dominante is. De portefeuillemanagers van het Fixed Income Allocation-team richten zich op
strategische assetallocatiebeslissingen. Dit team is verantwoordelijk voor de assetallocatie van het fonds en implementeert duration- en creditstrategieën in de portefeuille.
Daarnaast kan het team ook kiezen voor valutastrategieën, maar die leveren niet de belangrijkste bijdrage aan de performance. Het fonds heeft namelijk een vastrentend
profiel en houdt een volatiliteitsdoelstelling aan van tussen de 2% en 6%.De vastrentende beleggingsteams hanteren per beleggingscategorie een specifieke strategie. Het
fonds profiteert van de expertise van elk afzonderlijk team. Het team komt met gedetailleerde beleggingsstandpunten op basis van fundamenteel onderzoek. Ze maken
daarbij gebruik van een gestructureerd analysekader dat rekening houdt met zowel top-down (macro-omgeving en beleid, waardering, sentiment en positionering) als bottomup perspectieven (schuldhoudbaarheid van een land, macro-economische cyclus, ESG-profiel). Zo hebben de portefeuillemanagers een herhaalbaar proces gecreëerd,
waarmee op lange termijn alfa is gegenereerd. Robeco All Strategy Euro Bonds 40 belegt voornamelijk in staats- en bedrijfsobligaties in euro's. De neutrale
durationdoelstelling van het fonds is circa 40 jaar. Deze aandelencategorie belegt in obligaties met een hoge rentegevoeligheid. Daarmee biedt deze categorie een
onderscheidende combinatie van actief portefeuillebeheer en bescherming tegen renterisico door de looptijd te verlengen voor particuliere klanten die binnenkort met
pensioen gaan.
CV Fondsmanager
Paul van der Worp is sinds augustus 2012 Portfolio Manager in het Fixed Income Allocation-team. Paul heeft diverse functies gehad in de sector vastrentende beleggingen. Hij
begon zijn carrière in 1996 bij ING als Fixed Income Strategist. In 1998 ging hij aan de slag bij AEGON Asset Management, waar hij twee jaar de functie van Portfolio Manager
Credits bekleedde. Tussen 2000 en 2004 werkte Paul ook voor de Fixed Income-afdeling van Robeco, waar hij uiteindelijk eindverantwoordelijke was voor highyieldbeleggingen. Voordat hij weer bij Robeco kwam werken, werkte hij bij NIBC Bank NV als portefeuillemanager van de beleggingsboeken voor bedrijfsobligaties. Hij is
afgestudeerd in econometrie en financieel recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is geregistreerd als portefeuillemanager bij het Dutch Securities Institute.
Team info
Robeco All Strategy Euro Bonds wordt beheerd door het Fixed Income Allocation-team, dat bestaat uit drie portefeuillemanagers. De portefeuillemanagers van het Fixed
Income Allocation-team richten zich hoofdzakelijk op de assetallocatiebeslissingen in de portefeuille. Voor de specifieke strategieën per beleggingscategorie maken ze gebruik
van de diepgaande kennis van beleggingscategorieën van andere vastrentende beleggingsteams van Robeco, zoals het Rates-team, het Credit-team en het Emerging Debtteam. De onderliggende strategieën worden echter wel geïmplementeerd volgens de richtlijnen van het Fixed Income Allocation-team. Daarnaast wordt het team ondersteund
door drie kwantitatieve onderzoekers en vier handelaren in vastrentende waarden.
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of
vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt
0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het
Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.
Fiscale behandeling belegger
Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat.
Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpbplichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen
nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om
te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
Morningstar
Copyright © Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens informatieverstrekkers, (2) mag niet
gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekkers van Morningstar accepteren
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schaden of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Voor meer informatie over Morningstar, zie www.morningstar.com.
Disclaimer
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Robeco kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten,
meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke
aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen
kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de
valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als
deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta. Performancecijfers zijn gebaseerd op maandultimo transactiekoersen en worden berekend op basis van totaalrendement met
herbelegging van dividend. De gebruikte koersen voor de performancecijfers van de in Luxemburg gevestigde fondsen zijn tot 4 augustus 2010 de maandultimo
transactiekoersen na aftrek van vergoedingen. Vanaf 4 augustus 2010 zijn dit de transactiekoersen na aftrek van vergoedingen van de eerste werkdag van de maand. Meer
informatie over de fondsen wordt gegeven in het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de kantoren van Robeco of via de website www.robeco.nl. De in deze publicatie genoemde
ongoing charges is afkomstig uit het laatst verschenen jaarverslag en berekend op basis van het einde kalenderjaar.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
Pagina 4 / 4