dit formulier - Stichting ORTEC Pensioenfonds

FLEXIOEN
WIJZIGEN FLEXIOEN-REKENING STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS
I
Flexioen-rekeningnummer
BESLIST INVULLEN!
Naam deelnemer
Let op: rubrieken II t/m IV alleen invullen in geval van een wijziging.
II
PERSOONSGEGEVENS
(alleen invullen in geval van een wijziging in uw persoonsgegevens!)
de heer
mevrouw
Naam en voorletters
Geboortedatum
Het juiste adres is:
Straatnaam/huisnummer
Postcode/woonplaats
III
SERVICENIVEAUS LIFE CYCLING*
Kies hier één van de twee service niveaus.
Volledig beheer (standaard)
Eigen beheer
*
Vul ook punt IV in
Indien u kiest voor serviceniveau Eigen Beheer dient u tevens de Vragenlijst Beleggingsprofiel in te
vullen. Deze vindt u op de website: www.flexioen.nl na te hebben ingelogd. Indien u de vragenlijst niet
ingevuld retourneert, dan kunnen wij u niet indelen in serviceniveau Eigen Beheer, maar wordt u
ingedeeld in het standaard serviceniveau.
Wijzig – Ortec – 09/09
IV
AD 3 EIGEN BEHEER
U heeft bij rubriek III gekozen voor service niveau Eigen Beheer. Uw stortingen op de rekening kunnen
belegd worden in een hieronder aangegeven adviesmix of in naar eigen inzicht te kiezen Robecofondsen* en de onderverdeling daarvan.
1
2
3
4
5
6
7
eigen
keuze**
Aandelen
Robeco Emerging Markets Eq.
10%
10%
10%
5%
5%
-
-
%
Robeco European Equities
30%
25%
20%
15%
10%
10%
5%
%
Robeco
30%
25%
20%
20%
15%
10%
5%
%
Obligaties
Rorento
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
%
Robeco Euro Obligaties
Dividend
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
%
%
%
___________________________________________________________________
Leeftijd
Beleggingshorizon in jaren
*
**
100%
21-35
30-44
100%
35-45
20-30
100%
45-50
15-20
100%
50-55
10-15
100%
55-59
6-10
100%
59-63
3-6
100%
63-65
<3
100%
n.v.t.
n.v.t.
Meer informatie over de Robeco-fondsen kunt u vinden in de prospectus en financiële bijsluiter van het
betreffende fonds en in de deelnemersbrochure.
Verdeling in hele procenten aangeven.
DIT FORMULIER KUNT U ONDERTEKEND VERSTUREN NAAR ROBECO, FLEXIOEN OPDRACHTEN,
POSTBUS 2100, 3000 CC ROTTERDAM.
BELEGGINGSOPDRACHTEN KUNT U OOK TELEFONISCH DOORGEVEN VIA TELEFOONNUMMER
0900 – 8040 (10 CPM).
V
AKKOORDVERKLARING
Datum
Naam
Handtekening
Het Robeco Reglement is van toepassing op de overeenkomst tussen Stichting Ortec Pensioenfonds en Robeco. Sommige artikelen zijn
ook voor u als deelnemer van toepassing, tenzij in de deelnemersbrochure van het reglement wordt afgeweken. Het reglement is tevens
te vinden op onze website: www.robeco.nl/pensionproviders of op te vragen bij Robeco.
Wijzig – Ortec – 09/09