Limburg - Jobat

Op zoek naar nog
meer toffe jobs
in Limburg?
Surf naar Jobat.be/limburg
| editie Limburg
de Jobat.be crew
Onze
adviseurs
luisteren
Redactie
en reporters
tergraag
plaatse
naar uw verhaal voor het gepaste advies
reporter ter plaatse
Kurt Meers - 011 27 17 77
Wilt u adverteren?
Annick Housen - 011 87 83 64
info nodig?
[email protected] - 02 467 48 00
Jobs in te vullen?
Tineke Vanwalleghem - 011 87 86 83
JObS
in de kijkeR
Hoofdverpleegkundig
Maria Ziekenhuis
WeRken in de WinteR
Noord-LiMburg
Hoofdboekhouder
Cooltech
ALkeN
Financieel beheerder
Stad genk
geNk
Procesingenieur
konings
ZoNHoveN
Zorgmanager
Asster
SiNt-truideN
verkoper/decorateur
grutman Homedecor
de medewerkers van davy Aegten in Meeuwen-gruitrode weten dat ze in deze periode langere werkdagen kunnen
verwachten.
Foto dick deMeY
“Laat de echte sneeuw
maar komen!”
Met de intrede van Koning Winter draaien niet alleen de verwarmingsinstallaties op een hoog pitje. Voor heel wat Limburgers staat een stevige winterprik
garant voor meer werk. Voor hen mag het dus de komende weken en maanden
vriezen dat het kraakt. Al brengt dat wel de nodige flexibiliteit voor de personeelsplanning met zich mee.
Strooizout verdelen
dewerkers gezellig thuis met de feestdagen...”
Wie zich alvast klaar houdt om er stevig in te
Hoewel zijn bedrijf er niet van afhankelijk is,
vliegen, is Davy Aegten uit Meeuwen-Gruitmag het voor Aegten gerust nog wat kouder
rode. Als een onderdeel van zijn bedrijf in
worden. “Inderdaad, de sneeuw is voor ons
producten voor de land- en tuinbouw, is hij
meer dan welkom!”
zich een aantal jaren geleden gaan toeleggen
op de verdeling van strooizout. “Omdat het
Meer werk in binnenspeeltuin
weer heel onvoorspelbaar is, proberen we
Waar er dezer dagen eveneens overuren
zoveel mogelijk de pieken in de vraag voor
worden gedraaid, is in de binnenspeeltuin
Kinderrijck in Bilzen. “In de wintermaanden
te bereiden”, vertelt hij. “Dat wil zeggen dat
tellen we gemiddeld een derde meer kindewe al een tijdje bezig zijn met het aanleggen
ren per dag dan in de zomer”, weet directeur
van stocks en de materialen op punt stellen
om zo snel mogelijk in actie te schieten als de
Sandra Soutaer. “De ouders blijven dan ook
winterse neerslag uit de
lucht valt.” Davy Aegten
houdt zijn medewerkers
stand-by. “Ze weten dat
langere werkdagen in
deze periode tot de mogelijkheden behoren.
Het kan gebeuren dat we
hen ‘s avonds of ‘s nachts
nodig hebben om strooiwagens te bevoorraden.
We werken ook met
uitzendkrachten en studenten als het nodig is.
Maar voor hetzelfde geld
bij binnenspeeltuin kinderrijck worden in de winter extra
krijgen we heel zacht
mensen ingepland.
Foto Raymond LeMMenS
weer en zitten onze me-
langer ‘hangen’ en maken er een gezellige
uitstap van. Een flink pak sneeuw deert de
bezoekers niet, zolang de wegen vrijgemaakt
zijn. Alleen als er overal gewaarschuwd wordt
voor gevaarlijk gladde wegen, hebben we hier
ineens veel minder werk.” Ook voor Sandra is
het constant sleutelen aan de personeelsbezetting. “We plannen sowieso meer mensen
in tijdens de winter, maar houden ook altijd
twee jobstudenten stand-by om in te springen. Rond 13.30 uur weten we iedere dag
meestal wel of er extra handen nodig zullen
zijn, en schakelen we een versnelling hoger
indien nodig. Wat ons betreft mag de winter
nu helemaal doorbreken. We zijn er op aan
het wachten!”
Flexibel verlonen in
après-skitent
HASSeLt
Ontdek deze en meer JObS
Op JObat.be
+ 8.648
jobs op Jobat.be
vorig jaar gemerkt. Toen hebben we met
Winterkaai het dubbele van de omzet gehaald
in vergelijking met de zomer.” Qua personeel blijft het als horecazaak erg moeilijk
om gemotiveerde mensen te vinden, vindt
Van Esch. “Zomer of winter maakt op dat
vlak weinig verschil. Het is nu eenmaal een
feit dat we heel flexibel moeten inspelen op
weers- en andere omstandigheden, maar
anderzijds niet de vrijheid hebben om ons
personeel daar gepast voor te belonen. Als
we bijvoorbeeld de belastingen op overuren
in de horeca zouden afschaffen, zouden we
al een hele stap verder staan en veel meer
jobs voor ongeschoolde werknemers kunnen
creëren.”
Nog iemand die niet kan wachten tot Limburg met een laag maagdelijke witte sneeuw
is bedekt, is Luc Van
Esch van Winterkaai in
Heusden-Zolder. “Net
zoals vorig jaar hebben
we onze brasserie De
Bierkaai eigenhandig
omgevormd tot de leukste après-skitent van de
provincie”, vertelt hij.
“Zowel de restaurantkaart, het interieur als
de randanimatie zijn
helemaal klaar voor de
Flexibele medewerkers zijn belangrijk bij de après-skitent
winter. Dat het concept
Winterkaai.
Foto dW
aanslaat, hebben we
2
AfwEzighEid
EurEgio
In het kader van de noodzaak om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) heeft
betonproducent Stradus Infra uit HeusdenZolder een zeer uitgebreid actieplan afgerond
en geëvalueerd. De zorg voor milieu en andere
duurzaamheidsaspecten springen daarbij in het
oog. Een belangrijk deel van de inspanningen
gaat echter ook naar de zorg voor de medewerkers. Een correcte verloning, het bevorderen van
diversiteit, prioriteit aan veiligheid, gelijke kansen voor iedereen en een uitgebreid opleidingsprogramma zijn de krachtlijnen van dit pakket
maatregelen. Daarbij valt ook het beleid inzake
ziekteverzuim op. Stradus Infra beschouwt deze
parameter als een indicatie voor het welbevinden
van de werknemers. Om dit te meten en te evalueren, wordt gebruik gemaakt van de Bradford
Factor. Deze index geeft op individueel medewerkersniveau aan of zijn ziekteverzuim al dan
niet als problematisch moet beschouwd worden.
Is dat het geval, is het meer dan waarschijnlijk dat
de medewerker zich niet goed voelt in zijn job,
en moet er actie ondernomen worden.
Limburgse verpleegkundigen en andere zorgberoepen kunnen voortaan makkelijker in Duitsland en Nederland
gaan werken, en vica versa.
foto Arlette STuBBE
Limburg maakt grenzen vrij
voor aantrekken zorgberoepen
werkgevers uit de zorgsector functies
en competenties die in andere regio’s
gangbaar zijn, gemakkelijker kunnen
vergelijken. “Het is dankzij dit project ook
mogelijk om werknemers sneller en correcter te kunnen inschalen in een andere
regio”, vult Vandeput aan.
De afgelopen 3 jaar hebben lokale overheden en zorginstellingen uit de
Euregio nauw samengewerkt om de arbeidsmarkt voor zorgberoepen te
vereenvoudigen. Het project heeft onder meer tot resultaat dat Limburgse
werknemers in de sector makkelijker in Duitsland en Nederland aan de
slag kunnen, en vice versa.
‘Future Proof for Cure and Care’, dat is de
naam van het project waaraan 27 Euregionale partners uit België, Nederland en
Duitsland deelgenomen hebben. Voor
Belgisch-Limburg waren onder meer
het provinciebestuur, POM Limburg, het
Ziekenhuis Oost-Limburg, de KHLim en
Het Park Neeroeteren betrokken. Het was
vooral de bedoeling om van elkaar te leren
hoe de diverse beroepen in de zorgsector
aantrekkelijker kunnen worden gemaakt
voor studenten en werkzoekenden. “De
hele Euregio wordt immers geconfronteerd met een groeiende behoefte aan
zorgverleners”, zegt gedeputeerde van
Economie en POM Limburg-voorzitter,
Marc Vandeput. “Dit probleem aanpak-
Er werd binnen ‘Future Proof for Cure
and Care’ onderzocht op welke manier
er het best promotie kan worden gevoerd
om meer mensen naar een zorgberoep te
loodsen. “We zijn tot de conclusie gekomen dat reclame voor zorgopleidingen
beter binnen een gemeenschappelijk
kader gebeurt, zodat de diverse regio’s en
instellingen elkaar onderling niet zouden
beconcurreren, maar net versterken”, zegt
de gedeputeerde. “Tegelijk leerde het
project dat de algemene promotie van
zorgberoepen meer moet evolueren naar
acties die inspelen op concrete behoeftes
van werkgevers.”
Het project, dat zopas na een periode van
drie jaar officieel werd afgerond, heeft
3,7 miljoen euro gekost, waarvan de helft
werd betaald door Europa. Het Limburgse
provinciebestuur maakte 230.000 euro
hiervoor vrij.
ken gebeurt anders in elke partnerregio.
In plaats van het warme water opnieuw
uit te vinden, vonden we het beter om
te luisteren naar de ‘best practices’ van
alle deelnemers. Zo is er op drie jaar tijd
een stevig grensoverschrijdend platform
tot stand gekomen. Aan de tientallen
Euregionale vergaderingen, colloquia
en concrete acties hebben in totaal meer
dan 13.000 professionals deelgenomen.
Het uitwisselen van kennis, ervaringen en
goede voorbeelden heeft dan ook geleid
tot een aantal concrete resultaten die de
arbeidsmobiliteit in de Euregio moeten
verhogen.”
Zo is er een model ontwikkeld (het Europese Zalmmodel genoemd) waarmee
Hoe solliciteren?
Aanleg wervingsreserves voor:
Kandidaturen voor deze functie dienen
uiterlijk 22 december 2014 toe te komen.
Per post: T.a.v. dhr. Pierre Houben,
Voorzitter, A.Sauwenlaan 80,
3650 Dilsen-Stokkem
Via e-mail: p&[email protected]
Door overhandiging tegen
ontvangstbewijs.
Je kandidatuur dient vergezeld te zijn
van CV, kopie van diploma (enkel voor
verzorgende en zorgkundige) en bewijs
registratie als zorgkundige.
Deeltijds verzorgende zorg aan huis (C1-2)
Deeltijds zorgkundige woonzorgcentrum (C1-2)
Deeltijds schoonmaakhulp zorg aan huis (E1-3)
Deeltijds huishoudelijk medewerk(st)er (E1-3)
Vera Rutten
tel. 089 75 75 27
p&[email protected]
foto S.i.
Asster is een psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Truiden dat zich met
598 plaatsen richt naar alle leeftijdsgroepen: kinderen en jongeren,
jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Medewerkers en
artsen streven met passie en professionalisme, in dynamische,
interdisciplinaire teams naar kwaliteitsvolle, gespecialiseerde
zorgverlening. Samenwerking, transmuraal denken en
vermaatschappelijking van zorg zijn belangrijke accenten in onze
visie op hulpverlening. Wij zoeken enthousiaste (m/v):
Het OCMW van
Dilsen-Stokkem
gaat over tot:
Meer info?
“De Bradford Factor in België bedraagt gemiddeld 100 per werknemer, met een frequentie van
gemiddeld twee ziektes per jaar”, zegt marketingcoördinator Hella Scholz. “Onze organisatie
scoort echter 78, wat dus bijzonder goed is. Het
is volgens ons het resultaat van een uitgekiend
beleid hieromtrent. Zo organiseren we een gesprek met iedere medewerker die op een jaar
tijd meer dan twee keer ziek was om na te gaan
wat we eventueel kunnen doen om de onderliggende oorzaken aan te pakken. Op basis daarvan
kunnen we het takenpakket bijsturen en tot veel
betere resultaten komen.”
Niet concurreren
Zorgmanager
voor de cluster Libra (afhankelijkheid)
Stafmedewerker patiëntenzorg
Functiebeschrijving en diplomavoorwaarden:
Functiebeschrijving en diplomavoorwaarden kunnen opgevraagd worden
via p&[email protected]
Medewerker personeelsdienst
Selectie:
- Verzorgende zorg aan huis en zorgkundige woonzorgcentrum:
schriftelijke proef en gestructureerd interview.
- Schoonmaakhulp zorg aan huis en huishoudelijk medewerk(st)er:
praktische proef en gestructureerd interview.
Wij bieden:
- Anciënniteit in functie van aantoonbare beroepservaring
- Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding
- Interessante vakantieregeling
AKMCU00A
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
Stradus Infra
pakt ziekteverzuim
menswaardig aan
Voor bijkomende informatie over de functies en de
kandidatuurstelling, zie www.asster.be
3
“Ons diploma is
overal gegeerd”
“Nucleaire technologie is geen evidente
studiekeuze”, zeggen Nathan Van Raemdonck
en Matthias Sprangers. “Toch zijn er in België
heel wat mogelijkheden om met dat diploma
later aan de slag te kunnen. Zowel in de privé
als in overheidsgerelateerde instellingen kan
men onderzoekers in deze materie gebruiken,
en ook in ziekenhuizen zijn we meer dan welkom.
Bovendien is onze richting een specialisatie
als industrieel ingenieur en kunnen we ook in
nog heel wat andere sectoren terecht.” Beide
studenten hebben dus geen vrees om over enkele
maanden werkloos te blijven. “Het is een kleine
wereld, en via onze stages hebben we al een
aantal contacten kunnen leggen. We kijken dus
met positieve verwachtingen naar de toekomst.”
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
Kernenergie
4
GENK
Wij werven aan :
Project Development Engineer
CCE is een groeiend
en dynamisch
IT-bedrijf dat sinds
1989 actief is, en
ondertussen 40-tal
medewerkers telt.
Ontwikkelaar van projectmarkten waar roestvast staal
een vernieuwende oplossing kan bieden
Je functie: • Je gaat op zoek naar nieuwe projecten waar roestvast staal een toegevoegde waarde kan
bieden. • Jouw focus ligt hierbij op capital goods (investeringsgoederen), voornamelijk in olie en gas, water,
ontzilting, energie ... een nichemarkt waar gespecialiseerde technische materiaalkennis en technologie
op maat het verschil kan maken. • Je bouwt relaties op met de belangrijkste spelers binnen dit
marktsegment. • Als technisch materiaalexpert denk je met de klant mee over verdere ontwikkelingen,
je verstrekt hen advies en je ondersteunt hen bij de verwerking van roestvast staal. • Je werkt business
cases uit die de voordelen en toegevoegde waarde van roestvast staal duidelijk maken en de klant
overtuigen dit mee te nemen in de verdere projectdefiniëring als ook het uitwerken van
materiaalsubstitutiecases.
Je profiel: • Burgerlijk ingenieur (bij voorkeur materiaalkunde of chemie) met idealiter een eerste
werkervaring. • Een pionier die het prettig vindt zich te verdiepen in techniek en technologie en graag
meewerkt aan de toekomst van morgen. • Regelmatige korte buitenlandse verplaatsingen (hoofdzakelijk
binnen Europa) vormen geen probleem. • Vlotte beheersing van het Engels, kennis van het Frans of
Duits is een plus.
Ons aanbod: • De kans mee richting te geven aan de toekomst en groei van een internationaal
gewaardeerde leverancier van kwalitatief hoogwaardig materiaal met uitgebreide toepassingsmogelijkheden. • De mogelijkheidheid jezelf binnen jouw expertisedomein ten volle te ontplooien.
• Een competitief remuneratiepakket met aantrekkelijke extralegale voordelen.
I nte r e s s e? Sur f naar b e. h u d so n .c o m vo or m e e r informatie en s ollicite er naar
[email protected] met vermelding van referentie BE718738. Jouw sollicitatie
wordt snel en discreet behandeld.
Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
Aperam (voorheen ArcelorMittal Stainless Genk en ALZ Genk) is
vandaag een wereldspeler als leverancier van roestvast en elektrisch
staal en nikkellegeringen voor zeer uiteenlopende toepassingen.
In het streven naar leiderschap en duurzaam ondernemen en om de
verdere groei en professionalisering van de organisatie te verzekeren, wil Aperam zich nog meer actief
richten op nichemarkten waar het gebruik van roestvast staal minder gebruikelijk is maar zeer
competitief kan zijn dankzij de hoge technische en technologische vereisten. In dit kader wensen zij hun
team in Europa op het vlak van product- en marktontwikkeling verder uit te breiden en kijken ze uit
naar een (m/v), voor de productievestiging in Genk.
Wij implementeren
bij onze klanten ons
eigen ontwikkeld
ERP-pakket Lisa :
Financieel
Aankoop
Verkoop
Voorraad
Productie
E-commerce
3 Software Engineers
1 System Engineer
Software Engineers
Job-omschrijving
• Analyse, ontwikkeling en implementatie van financiële
en/of ERP-toepassingen in Progress bij klanten/gebruikers
• Begeleiden en opvolgen van uitgevoerde implementaties
• Opleveren van technische en gebruikersdocumentatie
• U bent het aanspreekpunt over uw projecten voor
interne afdelingen en kan evolueren tot klantverantwoordelijke /projectleider
System Engineer
Job-omschrijving
• Installatie van hardware & systeemsoftware
(MS producten, Firewall & LINUX)
• Ondersteuning aan onze interne software
ontwikkelaars op niveau systeem
(OS, netwerken, exchange, etc. …
• U bent verantwoordelijk voor de day-to-day business
van de server infrastructuur bij onze klanten
• U begeleidt nieuwe projecten en volgt deze op van
A tot Z, waarbij u natuurlijk ook de technische
beschrijvingen en documentatie oplevert.
Meer info over deze job,
surf naar www.cce.be
Sollicitatie met Curriculum Vitae naar:
Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.
S I N D S 19 19
Lange Ambachtstraat 18 - 9860 Oosterzele - Tel. 09/362 36 93 – Fax 09 362 36 94
Contactpersoon: Geert Claerhout, [email protected] - Bezoek onze website: www.cce.be
DSM Keukens in een familiebedrijf dat aan de top van de Belgische
keukenmarkt staat, een positie die je alleen bereikt door continu
kwaliteit en service te garanderen. Onze ambitie is om elke dag
opnieuw onze klanten te helpen bij de uitwerking van hun droom.
Dat is de sleutel van ons succes.
Wegens sterke groei en uitbreidingen zijn wij op zoek naar:
VERKOPERS TOONZAALVERANTWOORDELIJKEN
M/V
Als topverkoper sta je klanten op een inspirerende en klantvriendelijke wijze te woord bij de aanschaf van een keuken. Je
verrast klanten met jouw kennis en creativiteit en zet hun wensen om in een passend ontwerp op maat. Werken op zaterdag
en zondag vind je geen probleem, want je weet dat dit de dagen
zijn waarop jij kan scoren! Ervaring in de keukenbranche is een
pluspunt. De juiste drive, commerciële ervaring en motivatie
zijn ingrediënten die je als topverkoper niet mag ontbreken.
Door onze interne opleiding kun je jezelf ontwikkelen tot een
specialist in het keukenvak.
ORDERVERWERKERS /
BINNENHUISARCHITECTEN /
TECNISCHE TEKENAARS
voor onze besteldienst te Nevele
Als orderverwerker ben je de spilfiguur tussen de klant,
toonzalen, plaatsers en fabrikanten.
Je bestelt de keukens en volgt deze tot de afwerking op.
Met je punctualiteit, klant- en servicegerichtheid help je
de klant met de realisatie van zijn droomkeuken.
BINNENHUISARCHITECTEN /
TECHNISCH TEKENAARS
MET COMMERCIËLE FLAIR
regio Antwerpen, Vlaams Brabant en
Oost-Vlaanderen
Als binnenhuisarchitect of interieurvormgever sta je
klanten bij met raad en daad en op een inspirerende en
klantvriendelijke wijze. Tijdens de opmeting blink je uit in
accuraatheid, punctualiteit en professionalisme.
In nabespreking met de klant finaliseer je het ontwerp en komt
jouw creaticiteit aan bod. Tijdens het klaarzetten voor productie
staat u nauw in contact met de besteldienst.
WIJ ZOEKEN:
- Je bent jong en je wil wat of je wil een nieuwe uitdaging aangaan
- Je bent een geboren verkoopstalent
- Je bent een gesprekspartner op niveau
- Je bent representatief, klantvriendelijk en gastvrij
- Je bent creatief en je hebt ruimtelijk inzicht
- Je bent communicatief en hebt een gezonde overtuigingskracht
- Je bent bereid elke zaterdag en zondag te werken
- Talenkennis: Nederlands en Frans is een groot voordeel
WIJ ZOEKEN:
- Je bestelt de keukens naar buitenlandse fabrikanten en volgt
het dossier volledig op
- Je communiceert hierbij met architecten, fabrikanten en
plaatsers
- Je bent klant- en servicegericht en hebt een technisch inzicht
- Je hebt een diploma technisch tekenaar, binnenhuisarchitect,
interieurvormgever of marketing of gelijkwaardig door ervaring
- Ervaring en kennis van winner, 20-20 of Carat is een
groot pluspunt
WIJ ZOEKEN:
- Je bent van nature uit heel accuraat en punctueel
- Je bent commercieel, klant- en servicegericht
- Je hebt een ruime technische bagage, maar je bent tegelijkertijd
ook creatief
- Je hebt een diploma technisch tekenaar, binnenhuisarchitect,
interieurvormgever of gelijkwaardig door ervaring.
- Je hebt ervaring met winner, 20-20 of Carat is een pluspunt
- Je bent flexibel en bereid elke zaterdag te werken
- Ervaring in keukens is een voordeel
WIJ BIEDEN:
- ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden
- een aantrekkelijke verdienste ( vast en variabel )
- een mooie bedrijfswagen + tankkaart
- een uitdagende en afwisselende job in een snelgroeiende
professionele omgeving, met doorgroeimogelijkheden.
- een financieel gezonde onderneming
- een unieke familiale werksfeer waarbinnen teamwork en
collegialiteit van groot belang zijn
- een uitgebreide interne opleiding
WIJ BIEDEN:
- een uitdagende gevarieerde job in een groeiende en professionele
omgeving
- een financieel gezonde onderneming
- een unieke werksfeer waar collegialiteit en teamwork van groot
belang zijn
- een uitgebreide interne opleiding
- een aantrekkelijke verdienste
WIJ BIEDEN:
- een uitdagende gevarieerde job in een groeiende en professionele
omgeving
- een financieel gezonde onderneming
- een unieke werksfeer waar collegialiteit en teamwork van groot
belang zijn
- een uitgebreide interne opleiding
- een aantrekkelijke verdienste (vast en variabel)
- na 2 jaar in dienst een bedrijfswagen
Aarzel niet en ga de uitdaging aan. Sollicitaties via mail met foto t.a.v. Mevr. De Schepper - [email protected]
5
Gezocht: job in de
buurt van Overpelt
Ilse Geuns zoekt een nieuwe uitdaging. “Ik ben
afgestudeerd als boekhoudster en heb al enige
werkervaring opgedaan. Maar nu ben ik klaar
voor een volgende job. Het mag een functie in
de administratie zijn. Dat kan heel breed gaan.
Het liefst van al zou ik uiteraard in de buurt van
Overpelt aan de slag willen. Maximaal een half
uurtje rijden van mijn woonplaats zou ideaal zijn.
Ik hoop snel de ideale match te kunnen vinden!”
STAD BREE
Het stadsbestuur van Bree
gaat over tot de aanwerving
van de volgende mede­
werkers (m/v), met aanleg
van een wervingsreserve
van 2 jaar:
3 Technisch assistenten technische dienst
Dv • 38u • contractueel
1 persoon bouw technieken (HVAC en elektriciteit) | 1 persoon bouw en afwerking
1 persoon logistiek/onderhoud machines
Functie: • Je verzekert dat de burgers en het personeel van
de gemeente gebruik kunnen maken van een verzorgde en
veilige infrastructuur, accommodaties, installaties en
materiaal. • Je werkt als arbeider bij de technische dienst
in één van deze 3 domeinen.
Profiel: • Je hebt een brede technische kennis en je bent
handvaardig in de verschillende domeinen van de bouw
en het technisch onderhoud, zoals elektriciteit, CV, sanitair,
schrijnwerkerij, enz. • Je bent flexibel ingesteld en bereid
deel uit te maken van de wachtdienst. • Je bent in het bezit
van een rijbewijs en bij voorkeur een rijbewijs
vrachtwagen (dit laatste bij logistiek verplicht!). • Je hebt
een hoger secundair diploma in een technische richting en
kan een minimumaantal jaren ervaring in een relevante
functie voorleggen.
Hoofdredder
Cx • 38u •contractueel
Functie: • Je bent verantwoordelijk voor de interne
organisatie van het zwembad en het onderhoud ervan.
• Een goede werking verzekeren van het team redders,
lesgevers en onderhoudsmedewerkers is een prioriteit.
• Je controleert o.a. de aanwezigheid en de alertheid
van de medewerkers, stimuleert een klantvriendelijke
attitude, … • Als hoofdredder geef je tevens les aan de
zwemmers en bied je administratieve ondersteuning aan
het diensthoofd Sport, hoofdzakelijk zwembad.
Profiel: • Je beschikt naast een positieve ingesteldheid
over de nodige leidinggevende capaciteiten waarmee je
mensen kan aansturen en motiveren om op een
kwaliteitsvolle en efficiënte manier te werken. • Je bent
flexibel ingesteld en bent handig genoeg om polyvalente
technische basistaken uit te voeren. •Je hebt een diploma
secundair onderwijs en een diploma zwembadbeheerder
of kan dit behalen binnen 1,5 jaar na de aanwerving.
• Tevens bezit je een diploma hoger redder.
Assistent-dienstleider bibliotheek
Bv • 19u •contractueel
Wij zoeken, ter versterking van ons team een m/v
PARKETEUR / VLOERBEKLEDER
&
VERKOPER / DECORATEUR
• U heeft zin voor vakmanschap en detail
• Ervaring is sterk pluspunt maar niet noodzakelijk
C.V. naar: Frieda Vangutschoven
Grutman Home Decor • Kapelstraat 25
3500 Hasselt • tel. 011 22 90 47 of
mail [email protected]
Functie: •Je bent verantwoordelijk voor de werking naar
specifieke groepen gebruikers, vervangt de bibliothecaris
bij diens afwezigheid en vervult een rol in de publieke
dienstverlening. •Je staat in voor de activiteitenwerking,
promotionele acties, de educatieve werking en de sociale
media van de bibliotheek.
Profiel: • Je kan vlot werken met ICT: bibliotheek­ en
Office­toepassingen, web 2.0 en internetbevragingen. • Je
hebt affiniteit met het werken met kinderen. • Je bent
klantgericht, communicatief en gericht op samenwerking.
• Je staat open voor nieuwe bibliotheekontwikkelingen en
hebt oog voor de samenleving waarin je woont en werkt.
• Je beschikt over een graduaatsdiploma bibliotheekwezen
of een diploma van de voortgezette academische
opleiding informatie­ en bibliotheekwetenschappen of
een bachelor onderwijs ­ sociaal­agogisch werk­
communicatie ­ media­ informatie ­ overheidsmanagement
­ taal, kunst en cultuur ­ journalistiek.
Aanbod: • Een uitgebreid pakket extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
aanvullend pensioen, gunstig verlofstelsel (minstens 32 jaarlijkse vakantiedagen), fietsvergoeding, sociaal
abonnement openbaar vervoer. • Anciënniteit in een relevante functie kan worden toegekend (maximaal
5 jaar voor de functies van Technisch assistent en Hoofdredder, maximaal 10 jaar voor de functie van
Assistent­dienstleider bibliotheek).
INTERESSE? Om een geldige kandidatuur te stellen, moet je sollicitatiebrief met uitgebreid cv en afschrift
van je diploma uiterlijk op 26 december 2014 via de post toekomen bij stad Bree, College van burgemeester
en schepenen, Vrijthof 10, 3960 Bree (de poststempel geldt als bewijs).
MEER wETEN? De functiebeschrijvingen kan je vinden op www.bree.be. Bijkomende inlichtingen over de
functie­inhoud, toelatingsvoorwaarden en verloning kan je ofwel telefonisch (089 84 85 00), ofwel via
e­mail ([email protected]) bekomen.
Glasservice Noord-Limburg, kortweg GNL, behoort al
meer dan twintig jaar tot de belangrijkste isolatieglas
leveranciers in de Benelux. De leveringen aan onze
klanten vinden rechtstreeks plaats vanuit onze fabrieken
in Duitsland, maar ook vanuit de Belgische GNL-vestiging.
COOLE JOBS,
WARM AANBEVOLEN
Wij zoeken momenteel een:
Cooltech is je betrouwbare partner voor resultaatgerichte en innovatieve oplossingen
inzake industriële-commerciële koeling en klimatisatie. Onze uitgebreide klantenservice, technische knowhow én jarenlange ervaring vormen onze troeven. Als
dynamisch groeibedrijf is Cooltech voortdurend gericht op de toekomst waarbij
creativiteit en eigen inbreng van onze mensen bijzonder gewaardeerd worden. Om ons
team van collega’s te versterken, zijn we op zoek naar een (m/v):
ERVAREN CALCULATOR (m/v)
Functieomschrijving
• Je bestudeert prijsaanvragen in hun administratieve alsook technische aspecten.
• Je bent verantwoordelijk voor de correcte opstelling van de prijsoffertes en nacalculatie van de
inkoopprijzen en orders.
• Je maakt kostprijsberekeningen voor verschillende projecten en volgt deze ook op.
Profiel
• Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring als calculator, het liefst in de bouwsector.
• Naast het Nederlands heb je een goede kennis van het Frans en het Duits.
• Je bent analytisch, werkt grondig en nauwkeurig en communicatief.
• Je kan vlot samenwerken met je collega’s en hebt een goed contact met de leveranciers en
klanten.
Aanbod
• Een aantrekkelijke en gevarieerde functie, met ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid.
• Een uitstekend loon aangevuld met heel wat extralegale voordelen.
• Een aangename werkomgeving met fijne collega’s.
Contact gegevens
Glasservice Noord-Limburg, Lillerbaan 148, 3950 Kaulille
Eveline Panken: Personeelsmanager, [email protected]
AKMJZ00A
SENIOR BOEKHOUDER
Functie: Je bent verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding van a tot z (codering, inboeken facturen en financieel, facturatie,
BTW-aangiften, investeringen en afschrijvingen, ...) volgens de Belgische boekhoudwetgeving. Je zorgt voor de ondersteuning en
opvolging van de maand- en jaarafsluitingen. Je bereidt revisorale controles voor.
Profiel: Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een financiële/economische richting met enkele jaren ervaring, bij voorkeur in de
bouwsector. Je hebt een goede kennis van de Belgische boekhoudwetgeving, vennootschapsbelasting en BTW. Je hebt oog voor detail
en bent gericht op een sterke dienstverlening. Je werkt nauwkeurig en grondig.
Word jij onze nieuwe collega?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Cooltech nv, t.a.v. Ann Claesen,
Industrieterrein Kolmen 1607, 3570 Alken of mail naar [email protected]
Meer info op
www.cooltech.be
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
AdministrAtie
6
Concessie zelfstandige
uitbater cafetaria ‘t Vlierhof
De gemeente Wellen ligt in het hart van de Haspengouwstreek,
centraal tussen Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren. Wellen leeft en
bruist, dankzij een bloeiend verenigingsleven, de vele jonge gezinnen
die voor deze gemeente kiezen en de talrijke initiatieven voor de
bewoners. Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een
enthousiaste (m/v):
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
Het gemeentebestuur van Kortessem
wenst de uitbating van het cafetaria ’t
Vlierhof, gelegen te Vliermaal-Kortessem,
Kersendaelstraat 1, in concessie te geven.
Alle bepalingen en voorwaarden voor de concessie zijn
vervat in een concessieovereenkomst, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 28 november 2014.
Voorwaarden en info te bekomen bij:
UiT in Kortessem, Pieter Geert Buckinxstraat 5,
3720 Kortessem, [email protected] of 011/379 141 of
via www.kortessem.be
Hoe solliciteren:
De inschrijving gebeurt per aangetekend schrijven of via
afgifte aan het College van burgemeester en schepenen,
Kerkplein 11 te 3720 Kortessem en dit ten laatste op vrijdag
30 januari 2015 om 10 uur. Sollicitaties na deze datum
worden niet aanvaard.
AKMAG00B
BiogasBree BVBA produceert door middel
van vergisting van energiegewassen en
OBA’s, 24/7 groene stroom en warmte.
Voor vaste weekend dienst zijn wij opzoek naar:
Storingstechnieker M/V
Weekenddienst
Wij vragen:
• Volledig zelfstandig kunnen werken
• Ervaring in oplossen van elektrische en mechanische
storingen
• Flexibel willen werken
• Rijden met een wiellader is een pluspunt
DESKUNDIGE GRONDBELEID
voltijds (38/38) - met aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar
FUNctIE: Onder leiding van het diensthoofd woon- en leefomgeving ben je verantwoordelijk voor de opmaak
en het nazicht van aktes van aankopen, onteigeningen, zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik,
erfdienstbaarheden, huurovereenkomsten, enz. Je staat in voor de controle en handhaving van afgeleverde
vergunningen binnen deze dienst. Daarnaast geef je deskundige ondersteuning op juridisch vlak aan diverse
gemeentelijke diensten, o.a. op vlak van overheidsopdrachten.
PROFIEL: Je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau B: bachelor in bedrijfsmanagement,
afstudeerrichting rechtspraktijk, bachelor in de rechten.
AANBOD: • Voltijdse contractuele aanstelling • Verloning volgens salarisschaal Bv (relevante beroepservaring
wordt in aanmerking genomen tot een maximum van 10 jaar) • Bijkomende voordelen: glijdend uurrooster,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aantrekkelijke verlofregeling.
INtERESSE? Je sollicitatiebrief moet samen met een kopie van het vereiste diploma en een cv per
aangetekend schrijven toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 25, 3830
Wellen uiterlijk op 31.12.2014. Sollicitaties via mail worden niet aanvaard.
Meer info
Voor de uitgebreide functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden,
contacteer Fabienne Proesmans, personeelsdienst gemeente Wellen, Dorpsstraat 25,
3830 Wellen (012 67 07 16 - [email protected]).
Wij bieden:
• Een afwisselende en vertrouwelijke functie
• Een aangename werksfeer in een kleine onderneming
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Fulltime job met veel vrije tijd!
Voor verdere informatie en functieomschrijving kan
u via email uw curriculum vitae sturen naar
[email protected]
AKJBP00A
Autogroep de Schaetzen NV
2 AUTOMEKANIEKERS
• Onderhoud en herstellingen van personenwagens
en bedrijfsvoertuigen zowel technisch als elektronisch.
• De kandidaten die we zoeken hebben ervaring
en kunnen zelfstandig werken.
• Ervaring met Mazda is een troef.
1 ALL-ROUND CARROSSIER/
PLAATSLAGER
Functie
We bieden een
veelzijdige functie
in een collegiale
omgeving en een
marktconform
salaris.
• Herstellingen van het koetswerk van voertuigen.
• Voer je activiteiten uit op het gebied van demontage,
montage, plaatwerk, richten, voorbereiden en afwerken.
CV opsturen per post of mail naar:
NV HASSELT MOTOR
t.a.v. Dhr. Patrick de Schaetzen,
Kuringersteenweg 293 • 3500 hasselt
• T. 011 25 09 09 • [email protected]
Het bureau Van...
Johann Leten,
gedelegeerd bestuurder
van Voka Limburg
Sales & Operations Manager
(8978)
Je taken: • Na een opleidingsperiode sta je in voor de verkoop, het geven van demo’s en de
service-na-verkoop aan aannemers en prefabbedrijven over de toepassingen en mogelijkheden van hun
producten, evenals het advies aan architecten. • Je onderhoudt de bestaande klantenportefeuille en vult deze
ook verder aan door gericht nieuwe contacten te leggen. • Je maakt offertes op, volgt deze offertes verder
actief op en sluit de verkoop af. • Op termijn kan je doorgroeien naar verantwoordelijke van de vestiging.
Voor onmiddellijke indiensttreding gezocht m/v:
Functie
Grace Construction Products (www.graceconstruction.com) (US bedrijf) is reeds
meer dan 25 jaar actief op de Belgische markt. Zij zijn wereldwijd actief in 27 landen en hebben een
7000-tal gemotiveerde werknemers in dienst. Deze wereldwijde leider is gekend en befaamd in de bouwwereld
als dé kwaliteitsvolle producent van innovatieve bouwproducten en additieven.
Voor de vestiging in Izegem zijn we op zoek naar een m/v:
Je profiel: • Je hebt reeds ervaring in de bouwsector en/of betonsector en je bent bereid om bij te leren.
• Je weet een product te verkopen niet op prijs, maar op kwaliteit en meerwaarde. • Voor het geven van
demo’s ben je een hands-on type die samen met de klant/de ploegchef/de operatoren de beste oplossing
kan vinden.
Aanbod: • Een uitdagende, gevarieerde functie met verantwoordelijkheden en doorgroeimogelijkheden in een financieel gezond en dynamisch bedrijf. • Een degelijke opleiding door de
firma, gespecialiseerd in producten voor beton. • Een aantrekkelijke verloning met extralegale
voordelen en een firmawagen.
Interesse?
Mail ons snel op
[email protected]
Wij bevestigen altijd de goede ontvangst en behandelen je gegevens
strikt vertrouwelijk. A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -selectie,
Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk • 056/ 225 880 • www.ab-i.be •
Deze functie wordt exclusief door A.B.& I. behandeld.
Een blik in het kantoor van Johann Leten leert dat hij erg gesteld is op orde en
netheid. “De ‘clean desk policy’ die we hier proberen te handhaven, moet ik als
directeur uiteraard ook zelf naleven”, zegt hij. “Dat lukt vrij aardig. De dossiers
worden netjes in de kasten opgeborgen. Soms slingert er wel een actuele nota of
krant rond.” Verder zien we enkele drankjes. “Blikjes Fanta Zero, water en af en toe
een cappuccino”, aldus de grote baas van Voka. Er staat ook een klein kaboutertje
op zijn tafel. “Gekregen toen mijn management assistant in zwangerschapsverlof
ging. Dan had ik toch alle hulp meteen bij de hand”, lacht hij.
AB&I
personeelsrekrutering
en -selectie
7
ELKE DA
We serve the international
pharmaceutical, biotechnology and
medical device industry as well as
healthcare professionals by providing
‘tailored’ medical communication,
education and clinical decision
support since 1998.
e-HIMS’ mission is to address
the future needs of learners’ and
teachers’ driven Continuous Medical
Education (CME). e-HIMS recently
marketed its first Premium CME
programs under the brand name of
Mirrors of Medicine.
To sustain our growth, we are
currently looking for:
To create the momentum of growth,
we are currently looking for:
Account Manager (m/f)
Marketing Manager
medical learning products
(m/f)
(Senior) Medical Information
Manager(s) (m/f)
How to apply:
please address your CV and
application to: [email protected]
More info
www.ismar.com/careers
G EEN NIEU
W AV
ONTUU
R...
Kriebels in de buik, een duizelingwekkende bocht, dan
weer helemaal ondersteboven... wie in de zorg werkt, laat zich
niet afschrikken door een dolle rit. Want elke dag is een avontuur, met
nieuwe uitdagingen en nieuwe patiënten. Daarom zorgen wij ervoor dat je er nooit alleen
voor staat. En daarom stellen we niet alleen onze patiënten centraal, maar ook onze eigen mensen.
Hun enthousiasme en motivatie is immers onlosmakelijk verbonden met de kwaliteitsvolle zorg
die wij elke dag opnieuw verlenen. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v):
Hoofdverpleegkundige geriatrie
100% - contract onbepaalde duur
Verpleegkundige diabeteseducatie
50% - contract onbepaalde duur
Meer info? De uitgebreide jobomschrijving vind je op www.mariaziekenhuis.be/vacatures
How to apply:
please address your CV and
application to: [email protected]
Wat krijg je boven op het avontuur? • job met inhoud en verantwoordelijkheid • collegiale
werksfeer • wedde volgens wettelijke barema’s • tal van interessante bijkomende
arbeidsvoorwaarden • overname van relevante anciënniteit • gezinsvriendelijk
personeelsbeleid • inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers • uitgebreid aanbod
van vormingsmogelijkheden • horizontale en verticale doorgroeimogelijkheden • werk in een
groene en filevrije omgeving.
More info
www.e-hims.com/careers
www.mirrorsmed.org
Fasten your seatbelts!
Stel je vóór 12 december 2014 (hoofdverpleegkundige) of vóór 19 december 2014
(verpleegkundige) kandidaat op www.mariaziekenhuis.be/vacatures.
www.mariaziekenhuis.be
Make sure that your application covers your personal motivation for the job.
Offices: Leopoldplein 39 B1, B-2500 Lier
Mensen zorgen... voor mensen
Mariaziekenhuis
vzw
zin in werk met water?
Desco breidt uit en zoekt gemotiveerde medewerkers. Na een boeiende opleiding en inwerkperiode
ga je aan de slag bij desco. Je bent klantgericht, communicatief, flexibel en dynamisch. Ervaring in
de sector is zeker een groot pluspunt.
toonzaalverantwoordelijke m/v Lummen
functieomschrijving
Als toonzaalverantwoordelijke onderhoud je
dagelijks contact met klanten, sta je in voor
de organisatie en geef je leiding aan het
toonzaalteam. Door je grondige kennis ben je
aanspreekpunt voor zowel klanten als collega’s.
je bent
• in staat leiding te geven aan een team
• administratief onderbouwd
• bereid om op zaterdag te werken in ruil voor
een andere vrije dag
• reeds ervaren binnen een gelijkaardige functie
toonzaalverkoper m/v Lummen
functieomschrijving
Als toonzaalverkoper ontvang je architecten,
eindverbruikers en installateurs in onze toonzaal.
Je geeft technisch en esthetisch advies over
badkamers. Je maakt met kennis en inzicht
een voorstel op de computer en sluit het
verkoopgesprek af naar ieders tevredenheid.
je bent
• geïnteresseerd in interieur en design
• administratief onderbouwd
• bereid om op zaterdag te werken in ruil voor
een andere vrije dag
• bereid om opleidingen te volgen
interesse?
Zoek je een nieuwe uitdaging bij een werkgever die je naast werkzekerheid, doorgroeimogelijkheden
en een aangename werksfeer een uitstekend salaris in overeenstemming met je bekwaamheden
bezorgt? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar [email protected] of per post naar
Desco, t.a.v. Pia Vanderstraeten, Bijkhoevelaan 2, 2110 Wijnegem
Desco is van bij de star t in 1947 een familiebedrijf.
Nu nog steeds is desco een autonome Belgische
onderneming met meer dan 380 medewerkers en
verkooppunten over heel het land. Als groothandel van
badkamers, ver warming en installatiematerialen is desco
de par tner van meer dan 4000 vaklui. Installateurs, architecten en eindgebruikers
tonen hun waardering voor de no-nonsense aanpak van de mark tleider van Vlaanderen.
sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld
www.desco.be
|
Maesensveld
1
|
3900
Overpelt
EiNdEloopbaaN
Nieuwe regels voor
pensioen bedrijfsleiders
Heel wat ondernemingen hebben voor hun
bedrijfsleiders interne pensioenvoorzieningen
georganiseerd. Als ze 65 jaar worden, kan er
bijvoorbeeld een bepaalde som uitbetaald
worden, die inmiddels wordt geprovisioneerd op
de balans. “Het is echter niet meer toegelaten
om nieuwe interne pensioenvoorzieningen
op te starten,” aldus Frank Vols, directeur van
Sofim. “De oude constructies mogen blijven
bestaan, maar er mag niet verder opgebouwd
worden. Vanaf 2015 wordt het bovendien de
verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider om
de bestaande interne pensioenvoorzieningen te
melden aan Sigedis, de databank van de tweede
pijler. Het betreft echter een omslachtige aangifte
en werkwijze. Vandaar dat er ook kan geopteerd
worden om de bestaande pensioenbelofte te
externaliseren, door de gelden over te dragen
naar een verzekeringsmaatschappij, die dan
verder de pensioenopbouw verzorgt.” Concreet
moet deze overdracht in orde worden gemaakt
voor 31 december 2014.
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
Let your passion and
professionalism grow…
8
JOMY (www.jomy.be) is een sterke industriële KMO gevestigd ten noorden van Luik die gespecialiseerd is
in aluminiummaatwerk voor veiligheidstoepassingen. Het bedrijf ontwikkelt en produceert uitklapbare en
vaste ladders, buitentrappen, oplossingen voor mobiele geveltoegang, werkplatformen, enz. Dankzij hun
geïntegreerde aanpak kunnen zij totaaloplossingen bieden: van conceptontwikkeling en engineering tot
productie, plaatsing en onderhoud. De kracht van JOMY ligt in het modulaire productengamma: hiermee leveren
ze betaalbare oplossingen op maat van de klant. Sinds de oprichting in 1968 kent JOMY een onafgebroken groei
en realiseert ze, met een team van vandaag ongeveer 50 medewerkers waaronder 10 ingenieurs, projecten
in meer dan 50 landen wereldwijd. Om deze groei verder te ondersteunen, zijn wij voor hen op zoek naar een
gedreven (m/v):
Functie: Je werkt in opdracht van de projectdirecteur en bent van a tot z verantwoordelijk voor de projectrealisatie. Jouw opdracht start bij de
technische studie en het ontwerp van de oplossing op maat van de klant. Waar nodig ga je ter plaatse om de vereiste metingen te doen. Je werkt
de plannen uit en zorgt ervoor dat de nodige berekeningen uitgevoerd worden. Je superviseert de productie in het atelier waarvoor je nauw
samenwerkt met de meestergasten. Je bereidt de plaatsing voor en je stuurt de betrokken ploegleiders aan. In het kader van jouw projecten
onderhoud je contacten met klanten, leveranciers, architecten en onderaannemers. Je krijgt de kans om een actieve rol op te nemen in het
continue innoveren en verbeteren van het productengamma, de ontwerpprocedures en de manier van fabriceren en plaatsen. Je rapporteert aan
de Manager Project Engineering.
Profiel: Je bent ingenieur (werktuigkunde, bouwkunde) of behaalde een technisch bachelordiploma aangevuld met meerdere jaren relevante
ervaring. Je hebt een goed begrip van en inzicht in draagvermogen en stabiliteit van metaalstructuren. Een achtergrond als projectleider in
metaalconstructies, projectbeheer en / of mechanisch ontwerp is een troef. Je kan werken met een 2D-tekenpakket en je hebt een goede kennis
van het Frans en Engels. Aangezien je meerdere projecten tegelijkertijd beheert, beschik je over sterke organisatorische vaardigheden en ben
je stressbestendig. Je bent communicatief, klantgericht en je kan zelfstandig werken. Jouw praktische instelling, oog voor detail en proactiviteit
typeren je.
Aanbod: Je komt terecht in de dynamische, informele werkomgeving van een groeiende KMO waar eigen initiatief wordt gestimuleerd. Je krijgt
de ruimte om zelfstandig te werken en door te groeien naar grotere en complexere projecten en ruimere verantwoordelijkheden. Daarnaast kan
je rekenen op een aantrekkelijk remuneratiepakket in verhouding met je ervaring.
Spreekt andere mensen helpen je aan?
Ben je bereid de gemeenschap diensten te bewijzen?
Ga de uitdaging dan aan en word onze nieuwe collega!
• Coördinator theatertechnicus
Halftijdse betrekking – contract onbepaalde duur
De stad Lommel
is een dynamische
organisatie waarbij
kwaliteitsbewaking en
klantgerichtheid centraal
staan. Om onze diensten
verder uit te bouwen,
gaan wij over tot de
aanwerving van
een (m/v):
personeel
geVraagD
Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs korte
type/bachelor. Anciënniteit opgebouwd in de privésector
komt in aanmerking voor de vaststelling van de geldelijke
anciënniteit indien deze beroepservaring relevant is voor
de functie waarin je wordt aangesteld (maximaal 10 jaar). Je
kan rekenen op bijkomende extralegale voordelen, zoals een
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, maaltijdcheques en een
2de pensioenpijler.
""#&-(*4$)& POEFSOFNFST
HSPFQ [PFLU TBNFOXFSLJOH NFU
QFSTPOFO PQ NBOBHFSTOJWFBV QMVTTFST XFMLPN 5FM 95055665
_^hhbo L_~ââÉêáà kìäÉåë i~J
å~âÉåI RLïÉÉâ Ñìää íáãÉ ãÉí ÉêJ
î~êáåÖKj~áäWáåÑç]Ä~ââÉêáàJåìäÉåëK
ÄÉ
95089940.01
$"33044*&3 HFWS EFNPOUBHF
WPPSCFSFJEFS TDIVSFO FO QMBNV
SFO BMMF NFSLFO 7PPS 7BOFMEF
SFO #PSHMPPO *OM 95090096
$)"6''&63 SJKCFXJKT $& NFU
FSWBSJOH EJTUSJCVUJFWPFEJOH SFHJP
(FOL)BTTFMU UFM 95090182
a^htbohbo ÖÉîê~~ÖÇI ÖçÉÇÉ
îÉêäçåáåÖI î~ëí Åçåíê~ÅíI píÉê~J
Ç~â ÄîÄ~I lîÉêÄçëëíê~~í QI PTPM
eçÉëÉäíI MQTOLPSMUMM
95088954.01
+0/( (&1&/4*0/&&3%& FO
LFMF EBHFO QFS XFFL FSW TBOJUBJS
FOPG FMFDUSJDUFJU 95084454
,"14"-0/ -08&5 )BTTFMU [LU
EZOBNJTDIF LBQQFST PN [JKO
UFBN UF WFSTUFSLFO NFU FSWBSJOH
FO [JO JO FFO OJFVXF VJUEBHJOH
KPOH FO EZOBNJTDI 94071257
,"145&3 V XFFL $PJGGVSF
/BUIBMJF 5POHFSFO 95089040
.&%&8&3,45&3 WPPS CFO[J
OFTUBUJPO UF #FSJOHFO NFU NBUV
SJUFJU WBTUF VSFO VSFOXFFL
7FS[FOE DW NFU GPUP OBBS
CFOOZ!NTODPN
95090008
1&340/&/ NFU MFJEFSTDIBQTDB
QBDJUFJUFO PN TUFSLF HSPFJ UF CF
HFMFJEFO 5FM UJKEFOT
LBOUPPSVSFO
94058715
verkoopster
VOLTIJDS
Zich aanmelden:
alle voormiddagen
van 9.30 tot 12.30 uur
Koning Albertstraat 43
3500 HASSELT
M93060721.03
kTU s^pqdlba òçÉâí ÅçããÉêJ
ÅáÉÉäI ~Çãáåáëíê~íáÉÑ ÄÉÇáÉåÇÉK
gçÄáåÜçìÇW â~åíççêéÉêã~åÉåíáÉI
~Çãáåáëíê~íáÉI EíÉäÉÑçåáëÅÜF çåíJ
Ü~~ä âä~åíÉåI îççêÄÉêÉáÇÉå ÇçëJ
ëáÉêëK j~áä ìï `sHÑçíç å~~ê
ã~ííÜáàë]åTUî~ëíÖçÉÇKÄÉ
95089381.01
10&5473068 NW
HFWSBBHE
WPPS SFTUBVSBOU JO 1FFS /FEFS
MBOETUBMJH 5FM 95089864
10&5473068 GMFYJCFM WMJOEFS
SFHJP )BTTFMU 8BHFO UFS CFTDIJL
LJOH 5FM 95090171
10&5473068 HF[PDIU VSFO JO
PWFSMFH HPFEF WFSEJFOTUF 5FM
95090130
s^pqdlba jbabtbohbo
ãÉí ã~âÉä~~êëçéäÉáÇáåÖI _fs åêK
çÑ Éêî~êáåÖ îççê ÖÉâÉåÇ e~ëëÉäíë
î~ëíÖçÉÇâ~åíççêK oÉëáÇÉåíáÉÉä çÑ
_ÉÇêáàÑëî~ëíÖçÉÇK wÉÉê áåíÉêÉëJ
ë~åíÉ îÉêäçåáåÖ Éå ïÉêâîççêïK
_ÉÇáÉåÇÉ çÑ òÉäÑëí~åÇáÖÉKp__
95084732.01
silboabo ãÉí Éêî~êáåÖ ÖÉòI
òÉäÑëí âåå ïÉêâÉåI áå äççåëîÉêJ
Ä~åÇI ÖÉÉå çåÇÉê~~ååÉãáåÖI
ëíììê àÉ Åî å~~ê áåÑç]éçë~ÄîÄ~K
ÄÉ çÑ ÄÉä MQVRLOSQKUMOK
95018512.01
95063267
/8& ;"", UF 1BBM HSJMM SFT
UBVSBOUQJ[[FSJBJKTDBGÐ [LU LPL
NFU FSW MUBM LFVLFO NW
LFMOFST NFU FSWBSJOH /FEUBM NW
QPFUTQFSTPOFFM /FEUBM NW
JOGP WB MV NBJM DW
DPWBDJMBVSB!IPUNBJM DPN
95083817
)6*4)06%45&3 WPPS GBN JO
)BTTFMUDFOUSVN QPFUTFO XBT
TFO TUSJKLFO JOLPQFO LPLFO
FO[ V XFFL OJFUSPLFS SJKC
# HPFEF LFOOJT /FEFSMBOET FS
WBSJOH $POUBDU LBOUPPSVSFO
,
1FOOJOHT 95090251
Jobs op maat in je mailbox? Registreer je nu op
jobat.be/limburg
Vaklui Bar / priVe
G qlccb a^jb ÖÉîê~~ÖÇ Éuí~J
ëÉJéêáîÉK _~~å å~~ê _êÉÉ NQOI
mÉÉêK MNNSPPVVT Éñí~ëÉJéêáîÉKÄÉ
95086592.01
OPTmofsbe^ppbiqK`lj òçÉâí
åçÖ ÉåâÉäÉ äÉìâÉ ÅçääÉÖ~DëK _Éä
MQTOLNUU PVS
95084082.01
#630 -*.#63( #FNJE QSJWÐ hT
V EBNFT HFWS EJTDS UIVJT
XFSL JOM ,BT
UFFM 5FS #PSDITUSBBU 3PPTUFSFO
95062068
95089118
7&3,00145&3 VXFFL WPPS
1BUJTTFSJF 7FSCPWFO )BTTFMU 5FM
9-,&6,&/4 [PFLU XFHFOT
ESVLUF [FMGTUBOEJHF LFVLFOQMBBU
TFST FSWBSJOH WFSFJTU 4DIJGUFMJKL
TPMMJDJUFSFO UBW $BSM -VT )BT
TFMUXFH
(FOL
YMLFVLFOT!TLZOFUCF
94090751
sboaf pqJqorfabk òâí îççê
î~ëí ÇáÉåëíîÉêÄ~åÇ ÖÉãçíK íççÖJ
ÜìäéK îÉêòçêÖÇ Éå ÄÉäÉÉÑÇ îççêJ
âçãÉå îÉêÉáëíK éÉêëççåäáàâ ~~åJ
ãÉäÇÉåK dêçíÉ j~êâí NRK açåÇÉêJ
Ç~Ö ÖÉëäçíÉå
95087639.01
wlka^derim dbso^^da>
qáåÉâÉDë hçÑÑáÉÜìáëàÉ òçÉâí ÖÉJ
ãçíK òçåÇ~ÖëÜìäé îççê ÄÉÇáÉåáåÖ
EáåÅäìëáÉÑ ~Ñï~ëFKqÉäWMNNQRRNOVJ
bã~áäWíáåÉâÉëâçÑÑáÉÜìáëàÉíÉêJ
î~åí]Öã~áäKÅçã
95089156.01
8&&,&/%("3$0/ (&73
5BWFSOF EF ,MFF ,MFFTUSBBU #PSHMPPO UFM Zin om mee te bouwen?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar
Motmans-Van Havermaet HR-adviseurs,
Herkenrodesingel 8D/4.02,
3500 Hasselt, t.a.v. Hanne Hooyberghs,
Tel.: 011 30 35 00
E-mail: [email protected]
Huispersoneel
95089108
500()6-1 HFWSBBHE PNHFWJOH
)BTTFMU 5M 95090012
vraagt
94007180
&37"3&/ ,0, JO WBTU EJFOTU
WFSCBOE WPPS #SBTTFSJF %F
;XBBO )BTTFMU (PETIFJEF 1FS
TPPOMJKL BBOCJFEFO FOLFM NFU
SVJNF FSWBSJOH [FMGTUBOEJH
XFSLFO *OMJDIUJOHFO BBO EF UPPH
PG CFM 3&45 %& 4-"(.0-&/ WSBBHU
WPPS WFSEFSF VJUCSFJEJOH WBO IFU
UFBN HFNPUJWFFEF NFEFXFSLFS
WE QBUJTTFSJF WPMUJKET 5FM
Interesse?
Vraag de uitgebreide aanwervingsvoorwaarden en
functiebeschrijving aan of stel je kandidatuur:
Stadsbestuur Lommel, Hertog Janplein 1,
3920 Lommel, tel. 011 39 97 49 of
[email protected]
Inschrijven kan ten laatste tot
31 december 2014.
Maes Koffie n.v.
)6-1,0, NFU FSWBSJOH HFWS
PQMFJEJOH )PUFMTDIPPM WS 3FTUBV
SBOU 'JHBSP UF )BTTFMU EH XFSL
XFFL 4PMM WJB FNBJM NFU $7 GJHBSP!GJHBSPCF 5FM Erkenningsnummer: VG. 1560/BO
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
Projectleider Aluminiumconstructies
&4$035 %*7" [PFLU NFJTKFT
5FM 95087273
8884&$3&540'3&-"9"5*0
/#& .FJTKFT HFWS ES %JFTUFS
TFTUFFOXFH %JFTU NBWSJK V [B V
95089086
leercontracten
Vraagt plaats
&&/ 1-0&( WBO [FMGTUBOEJHFO
[PFLU XFSL JO CPVX (ZQSPDXFS
LFO JTPMFSFO WBO [PMEFST FO QMBUUF
EBLFO WFSMBBHEF QMBGPOET 5FM
93072004
(&.05*7 10&5473068 [LU
OPH HF[JOOFO NFU EJFOTUFODIFRVFT
PNH DFOUS )BTTFMU %JFQFO
CFFL 95038464
dbmbkpflkbboab
äáåÖ î~å Öä~ëïÉêâ
dëãK HPOQUVQPMNOU
eÉêëíÉäJ
ê~ãÉåK
95089132.01
hirpgbp sççê ~ä ì âäìëàÉë Öêççí
çÑ âäÉáå êÉÖáç j~~ëä~åÇ MQTRJQMJMOJRN K
95084331.01
10&5473068 OJFU SPLFS [PFLU
XFSL
SFHJP
)BTTFMU
5FM
95089098
obkls^qfbtbohbk dÉéÉåJ
ëáçåÉÉêÇÉ ãÉí êáàÄÉïáàë ÄIÅIÅÉK
pÅÜáäÇÉêïÉêâÉåIÇ~âêÉåçî~íáÉI~ääÉ
ä~ëïÉêâÉåÉå éççêíÉå Éå ~åÇÉêÉ
âäìëàÉëK MQUVQPMNOU
95083224.01
41""3 QFSTPOFFMTLPTU UJKE 0O
EFSTU FO VJUW BEN FO CPFLIE
LVOEJHF UBLFO PB $PSSFTQPOEFO
UJF LMBTTFNFOU EFCJUCFI QFST
BEN JOQVU BBOL FO WFSLGBDU
FO GJOBODJFFM #UX BBOH FO[y*OM
JOGP!JUFSNTCF
94077588
dllppbkp C m^oqkbop
iÉÉêàçåÖÉå ÖÉîê~~ÖÇ
îççê çéäÉáÇáåÖ ~äë ä~ëëÉê ë~ãÉåJ
ëíÉääÉêI ãÉí â~åë çé î~ëíïÉêâK
aáäëÉåJi~åâä~~ê MQVSLRQKPUKQU
95085639
95054770.01
Op een kwartier thuis vanop
je werk?
Kijk in de jobbijlage van
Het Belang van Limburg of
jobat.be/limburg
Horeca personeel
_^oj^k îççê êÉëí~ìê~åí háÉJ
âÉÄçë _ê~ëëÅÜ~~íI bäëÜçìíÄ~~å
QVNI OVPM _ê~ëëÅÜ~~íK cìääíáãÉ
Åçåíê~ÅíK sÉêÉáëíÉåW bêî~êáåÖI
ëíêÉëëÄÉëíÉåÇáÖ Éå çêÇÉäáàâK
j~áäWáåÑç]âáÉâÉÄçëÄê~ëëÅÜ~~íKÄÉ
95088999.01
#&%*&/*/(41&340/&&- NW
JO
#SBTTFSJF
%F
;XBBO
)BTTFMU(PETIFJEF [BUFSEBHBWPOE
WBO V UPU V QFSTPPOMJKL BBO
CJFEFO HPFE WPPSLPNFO HFFO
TUVEFOUFO *OM BBO EF UPPH PG CFM
95089839
&37"3&/ ,0, (&73""(% [X %SVHTUPSF (SPUF .BSLU )BTTFMU
95080119
cofqrrojbabtbohbo çã
çåë íÉ~ã ?ÜÉí ÑêáÉíÄçÉêâÉ? íÉ
îÉêëíÉêâÉå áå çäãÉå ÉåLçÑ ÇáÉJ
éÉåÄÉÉâK MQTVLTMKNMKRR
95077727.01
drpql `^o_lk whq dÉãçíáJ
îÉÉêÇÉ hlh ãÉí Éêî~êáåÖ áå Ö~ëJ
íêçåçãáëÅÜÉ âÉìâÉåK crii íáãÉ
MQUSLTMMMSQ
95087317.02
*//&450 [PFLU [BBMNFEFXFSLFS
TPNNBMJFS FSWBSJOH HFWS WPM
UJKET FYUSB [BBMNFEFXFSLFS BMT
CJKWFSEJFOTUF 5FM 93005152
456%&/5 IPHFS POEFSXJKT KPC
TUVEFOU HFWS BMT LFMOFS ;X
%SVHTUPSF (S .BSLU )BTTFMU
91081324
Flexibel werken
Tennisvedette heropent kantoorcomplex
Werknemers en zelfstandigen die per dag of per week op zoek zijn naar
een werkplek, kunnen daarvoor sinds deze week terecht bij tennisvedette
Yanina Wickmayer. Zij heeft immers het bedrijvencentrum Kaai 16 in Hasselt
overgenomen en fors opgewaardeerd. Naast de ruimte voor evenementen
en een restaurant, bestaat Kaai 16 nu uit 22 open werkplekken en 4 vaste
kantoren.
Een aantal hebben
zicht op het water,
wat misschien bij
creatieve geesten
voor inspiratie kan
zorgen.