Invoering Participatiewet en ontwikkeling werkbedrijf – voorzitter R

Invoering Participatiewet en ontwikkeling werkbedrijf – voorzitter R.Zwart
Woordvoerders:
M.Sweep, B.vanBerkel, H.van Deurzen, M.Buck, J.v.d.Geest, R.Raghoe, J.Rotink, I.van Dijk, P.Sprenger, R.Klein Hemmink, T. van Gent,
M.Groothuizen, T.Roex, F.Hanlon, G.van Veen, R. Janssen, A.Selman, H.Krijger, A.Ranshuijsen, L.Westerveld en J.Reinhoudt,
W.Grutters, F.Hanlon
28 november 2014
Besluiten/voornemens op de lange termijnagenda met een doorkijk naar eind 2015
Termijnagenda
Planning
Instrumenten
Tijdelijke verordening loonkostensubsidie en verordening
kandidaten werkbedrijf – vast te stellen door de MGR
November 2014
Vast te stellen door de MGR
Voorbereidingen voor het opstellen van de Nota Werk is de
Uitkomst!
Formuleren van kaders tbv beleidskader voor Werk 2015 en
verdere jaren.
Zienswijze van het College d.d. 18.11.2014 inzake begroting MGR
2015 en brief van het AB MGR over de begroting
17 december 2014
kamer
Kamerbespreking waarbij aan de fracties wordt
gevraagd richtinggevende uitspraken te doen
over de beleidskeuzes tbv het beleidskader
Werk
Notitie inzake het juridisch kader van verordeningen en
samenwerkingsovereenkomst MGR
14 januari 2015
Kamerbespreking
Verordeningen inkomen- en armoedebestrijding (3)
• Individuele studieregeling
• Individuele inkomenstoets
• Maatregelenverordening
12 januari info
14 januari kamer
28 januari besluitvorming
Extra informatiebijeenkomst
Kamer en besluitronde
Aanvalsplan Armoede en Schulden (startnotitie)
Januari 2015
Werksessie met de raad
1
Verordening tegenprestatie naar Vermogen – vast te stellen
door de MGR
Definitieve Nota Werk is de Uitkomst
Planning nog vast te stellen
Kamerbespreking
28 januari kamer
11 februari besluitronde
2015
Kamerbespreking en besluitronde
Opstellen verordening re-integratie en beschut werken - vast te
stellen door de MGR
Februari/maart 2015
Kamerbespreking
Kengetallen en indicatoren
Inventariseren van relevante kengetallen en indicatoren tbv een
effectieve sturing door de raad;
De 0-meting vindt plaats op 1 januari 2015 (zowel regionaal als
lokaal).
Januari/februari 2015
Afspraken maken over de momenten en aard
van de rapportages over bijstandscijfers en de
resultaten van de uitvoering ( werkbedrijf) op
zowel regionaal als lokaal niveau.
Bespreking stadsrekening
Stadsrekening / Stand van zaken voortgang beleidsagenda thema
“Stad die leert en werkt”.
Eventuele input voor herijking omvang gemeentelijke middelen
tbv samenwerkingsovereenkomst Werkbedrijf 2016 (conform
toezegging dit in zomernota te betrekken).
29 april 2015 en
27 mei 2015
Kamerbespreking en besluitronde
Bespreking zomernota
Bepalen van kaders en de daarbij behorende budgetten tegen de
achtergrond van een voortgangsrapportage over de behaalde
doelstellingen en indicatoren.
Juni – juli 2015
Kamerbespreking
Liquidatieplan en integratieplan Breed/Werkbedrijf
College heeft vijf uitgangspunten vastgesteld voor de integratie
van Breed en Werkbedrijf. Als gevolg hiervan zal in 2015 nadere
besluitvorming moeten plaatsvinden: de formele opheffing van
de GR Breed, een wijziging van de MGR Regio Rijk van Nijmegen
met de taken van het huidige Breed, een liquidatieplan en een
3e kwartaal 2015
Afhankelijk van het beleidskader voor werk
2015 en verder wordt er na 1 januari bekeken
op welke wijze de raad sturing aan dit
onderwerp kan geven.
2
integratieplan.
Samenwerkingsovereenkomst Werkbedrijf en gemeente
Nijmegen (2016-2017)
4e kwartaal 2015
Verdieping van de hiernavolgende thema’s binnen het Werk:
• Werkgelegenheid voor topsector (verwachtingen,
werkgelegenheidscijfers etc.)
• Relatie Rijk van Nijmegen met Duitsland
• Participatie
• Gebruik van ESF-gelden
• Deelname/participatie
• Dagbesteding
Nader te bepalen
Nader uit te werken
Huidige visie op het regionale werkbedrijf, vastgestelde beleidskaders en reeds genomen raadsbesluiten
Coalitieakkoord 2014 – 2018
In de termijnagenda zijn de onderwerpen terug te vinden zoals ook genoemd in het coalitieakkoord 2014-2018 (o.a. beleidskaders voor zowel
werkbedrijf als het domein werk, Werkbedrijf als uitvoerder van het re-integratiebeleid).
Implementatie Participatiewet per 1.1.2015
Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De doelstelling van de Participatiewet is om zo veel mogelijk mensen met arbeidsvermogen
aan werk te helpen. In de huidige situatie bestaan voor mensen met arbeidsvermogen verschillende regelingen: de Wwb, de Wsw en de Wajong.
Deze regelingen worden vervangen door één regeling voor mensen met arbeidsvermogen: de Participatiewet. Tegelijkertijd met het wetsvoorstel
Participatiewet worden ook wijzigingen doorgevoerd die voortkomen uit het wetsvoorstel Maatregelen Wwb en het wetsvoorstel hervorming
kindregelingen. De invoering van de Participatiewet heeft effect op twee (toekomstige) programma’s: Economie & Werk en Inkomen &
Armoedebestrijding (in 2014 nog: programma Werk & Inkomen).
Voor het Rijk van Nijmegen geldt, naast de wijzigingen in wet- en regelgeving, dat in 2014 vergaande stappen zijn gezet om samen te werken in een
modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR). Vanaf 1 juli 2014 is deze MGR operationeel. Vanaf 2015 geldt dat onder de MGR het Werkbedrijf
Rijk van Nijmegen operationeel is en namens de deelnemende gemeenten uitvoering geeft aan de participatieketen rondom werk en re-integratie.
3
De gemeentelijke afdelingen Zorg en Inkomen blijven verantwoordelijk voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen en inkomensondersteunende
maatregelen (inclusief schuldhulpverlening).
Kortom: zowel op strategisch niveau als op tactisch en operationeel niveau staan we voor een transitie van de keten inkomen en werk.
Eerdere besluiten rondom Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
Eind november 2011 heeft de gemeenteraad de intentieverklaring om regionale samenwerking op het domein werk te verkennen vastgesteld.
In juli 2012 ontving de raad een voortgangsnotitie waarin de voortgang en vormgeving van regionale samenwerking op het domein werk is
beschreven en op 12 februari 2014 heeft de raad ingestemd met het werkboek “Sterke Werkwoorden” waarin een concretisering van het
voornemen om een regionaal werkbedrijf te bouwen staat beschreven. In september 2014 heeft de gemeenteraad wensen & bedenkingen kenbaar
gemaakt aan het college over de integratie Breed en Werkbedrijf.
Instrumenten die ingezet worden en ondersteunend zijn aan de rollen van de gemeenteraad:
Kaderstellen: Informatierondes, inzet externe deskundigheid, gesprekken met relevante partijen
Controleren: Evaluaties en tussentijdse informatievoorziening / voortgangsinformatie, jaarstukken
Volksvertegenwoordigende rol: gesprekken met belanghebbenden/ bewoners/stad
Afhankelijke van de aard van het onderwerp wordt gekeken op welke wijze de raad met de stad in gesprek gaat. Afgesproken is dat niet alleen met
de cliëntenraden te doen maar ook met de doelgroepen (bijstandsgerechtigden, Wajong)zelf en overige sleutelfiguren/instellingen.
4