Bijlage 2_workshop 1 Programmaraad

Arbeidsmarktregio’s en P-wet
Samenwerking in ontwikkeling
Context
•
•
•
•
•
•
Opdracht/uitgangangspunten Wet SUWI
Regionalisering arbeidsmarkt
Sociaal akkoord
Garantiebanen (125.000) en Werkbedrijf
Participatiewet
Sectorplannen, aanpak JWL, ESF
Gemeenschappelijk: mensen naar werk leiden
SUWi/regionalisering 1
•
•
•
•
•
•
•
Er zijn 35 arbeidsmarktregio’s
UWV en gemeenten werken daarin samen
Eén publiek aanspreekpunt/één loket (WSP)
Centrumgemeente heeft trekkersrol
Vaststellen marktbewerkingsplan
Ondersteunende ICT
Transparante arbeidsmarkt
SUWI/regionalisering 2
• Werkgevers vraaggericht bedienen
• Herkenbaar en gecoördineerd
werkgeversservicepunt
• Mogelijkheid in subregio’s: couleur locale,
maar aansluiting op de regio
• Dienstenpakket afstemmen
• Inzet van middelen (fte) tbv de uitvoering
Vanaf 2012 in ontwikkeling
Participatiewet
• Samenvoeging WWB, Wsw en (nieuwe)
Wajong
• Nieuw: Garantiebanen, beschut werk en
instroom Wajong, plus bestaande WWB/WSW
• Werkbedrijf (vanuit het sociaal akkoord)
- geen gebouw;
- geen directeur;
- geen medewerkers
Werkbedrijf
• In beginsel een platform voor het maken van
bindende afspraken op regionaal niveau
• Met: minimaal gemeenten, werkgevers en
vakbonden
• Taak op terrein garantiebanen (UWV en
gemeente) en beschut werk (facultatief)
• Maar: er zijn meer doelgroepen
• Praktijk: aansluiten bij wat er is.
Vanuit werkbedrijf:
•
•
•
•
•
Vast contactpersoon
Loonwaardemeting en loonkostensubsidie
No risk polis
Jobcoach/begeleiding
Werkplekaanpassingen/werknemersvoorzieningen
• Proefplaatsing
• Jobcarving en jobcreatie
Kern ontwikkelingen
•
•
•
•
•
Het toeleiden van mensen naar werk
Effectief en efficiënt door samenwerking
Tussen publieke partners
Afstemming instrumenten en diensten
Betrekken werkgevers
Kortom: het maken van de juiste match en het
ook werkbaar maken!
Informatie
• www.samenvoordeklant.nl
• www.stvda.nl
[email protected]
06-12649922