OR BREED onderweg naar 2015

 OR BREED onderweg naar 2015 Joop Mars, Jan Kuiper -­‐ OR Breed 3 april 2014, Zwolle Wat is Breed? •  Gemeenschappelijke Regeling in het Rijk van Nijmegen •  Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen, Nijmegen, Mook / Middelaar, Wijchen en Ubbergen. Per 1/1/2015 •  Modulaire GR voor de 9 gemeenten •  -­‐ Werkbedrijf -­‐ Sociale Dienst -­‐ Jeugdzorg -­‐ WMO -­‐ Shared Service Center (SSC) Modulaire GR •  De aangesloten gemeenten zijn vrij om diensten af te nemen •  Zij kunnen het dus ook anders regelen, zoals door zelf doen of elders afnemen •  Er ontstaat een soort van klant – leverancier relaRe Per april •  Nu is een kwarRermaker aangesteld •  Verwacht voorstel over inrichRng Nieuwe Regionale Werkbedrijf per 1 april. •  Start vorming BOR (installaRe september) Waar we het over gaan hebben 1.  Besluitvormingsproces: wat komt er op ons af? 2.  Hoe dit via een BOR-­‐construcRe te begeleiden 1. Besluitvormingsproces •  In stappen te zien Fase 1 : Richten Fase 2 : Inrichten Fase 3 : Verrichten (vanaf 2015) Fase 1 -­‐ Richten •  Basis is poliReke keuze tot een MGR •  Duidelijk geworden per … (datum invoeren) Fase 2 -­‐ Inrichten •  Bestaat uit: -­‐ een voorbereidend deel en -­‐ een fase van daadwerkelijke inrichRng Voorbereidende inrichIng •  Maken projectopzet: werkgroepen, kwarRermaker, planning •  Analyse huidige situaRe en verschillen tussen gemeenten + veranderingen door ParRcipaRewet •  Deze analyse op beleid, organisaRe, personeel, financiën, communicaRe Voorbereiding leidt tot •  InrichRngsplan met beleidskeuzes (advies) •  Planning met beslisdocumenten (elk advies, instemming of informaRe) •  Is start daadwerkelijke inrichRng Daadwerkelijk inrichten (1) •  Op diverse gebieden wordt alles heel concreet uitgewerkt •  Bijvoorbeeld juridisch: de GR, alle verordeningen, afspraken tussen parRjen en met derden, reglementen omtrent inrichRng organisaRe, samenstelling bestuur Daadwerkelijk inrichten (2) •  Bijvoorbeeld Personeel: Sociaal Plan, FuncReboek, Was-­‐Wordt-­‐lijst, Arbeidsvoorwaarden, aanstelling MT (a.i.), personele regelingen etc •  Of Organisa6e: O&F-­‐plan, MZ en cliënt-­‐
parRcipaRe, bedrijfsplan/marktplan, kwaliteit Daadwerkelijk inrichten (3) •  Andere thema’s onder meer: -­‐ financieel (begroRng en startrekening) -­‐ huisves6ng en inrich6ng -­‐ werkprocessen en ICT -­‐ communica6e •  Kortom: veel! Verrichten (pas vanaf 2015) •  Alles wat nog niet klaar is uitwerken •  Volgen of het gaat zoals afgesproken of bedacht •  Evalueren van de werkwijzen •  Vorming nieuwe cultuur 2. Medezeggenschap •  OR Breed heeg te maken met: -­‐ OR-­‐en van de 9 gemeenten -­‐ GO’s van de 9 gemeenten •  PosiRe eigen bestuurder is nietdie van uiteindelijke eindverantwoordelijke Verdeling OR en GO thema OR GO InrichRngsplan Advies Info Plan van aanpak Advies Info Bedrijfsplan (hoofdstructuur + besturingsfilosofie) Advies Info CommunicaReplan Advies Info HuisvesRng Advies Info Procedure (beoogd) directeur / kwarRermaker Advies Info Aanstelling (beoogd)-­‐directeur Advies Info Beloning, duur arbeidsRjd, verlofregelingen Info Overeenstemming Sociaal Plan Info Overeenstemming Verdeling OR en GO (2) thema OR GO formaReplan Advies Info FuncReboek Advies Info Keuze systeem funcRewaardering Instemming Info Waardering en bezoldiging (conversie) Info Overeenstemming Procedure vitale funcRes Instemming Info Inpassing / overgang personeel Info Info HarmonisaRe arbeidsvoorwaarden Info Overeenstemming Nieuwe personele regelingen Instemming Info Overig -­‐> normale bevoegdheden Hoe aanvliegen? •  Meerdere OR-­‐en bevoegd •  Meerdere GO-­‐en bevoegd •  Daarom: BOR en BGO Bijzondere OndernemingsRaad •  Bij overeenkomst tussen bestuurders en OR-­‐en opgezet (reglement) •  Behandelt alles omtrent één onderwerp: vorming nieuwe Werkbedrijf •  Krijgt bevoegdheden: overleg, informaRe, advies, instemming •  Betrokken OR-­‐en moeten er met elkaar uitkomen in de BOR! Doel BOR • 
• 
• 
• 
• 
Kunnen denken vanuit nieuwe organisaRe Belangen in breder verband afwegen Gelijke informaRe alle betrokkenen Stroomlijnen besluitvorming Meestal ook: bepalen hoe medezeggenschap in nieuwe situaRe te organiseren LasIg in Rijk van Nijmegen •  Vormen we één BOR voor MGR of meerdere BOR-­‐en, namelijk per onderdeel van de MGR? •  OR Breed heeg te maken met MGR als concern, het nieuwe Werkbedrijf, nieuwe Sociale Dienst en het te vormen SSC •  Breed heeg ook een GO en een ‘derde rechtsposiRe’ bij Support Tips •  Vorm vroegRjdig een BOR -­‐> in Nijmegen zijn we laat en daardoor minder invloed op eerste onderdelen (o.m. bedrijfsplan) •  Laat je ondersteunen bij vorming van en werken in de BOR •  Zoek posiRe, ook richRng poliRek •  Maak acRef contact met de bonden Dank voor de aandacht •  Joop Mars •  Jan Kuiper OR Breed, Nijmegen. Met dank aan Isaäk Mol, SBCM. [email protected] [email protected]