Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver?

Visie op 2015
Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver?
Kerncijfers eurozone
2015
€€ €
¾%
INFLATIE
11¼% WERKLOOSHEID
1¼%
BRUTO BINNENLANDS PRODUCT
Jaar-op-jaar mutatie
Herstel eurozone is nog geen aanleiding voor uitbundig optimisme
Reëel BBP
index
index
110
110
108
108
106
106
104
104
102
102
100
100
98
98
96
96
94
94
92
92
90
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Japan
Eurozone
90
2008
2009
2010
2011
2012
Inmiddels groeit de wereldeconomie weer
in een tempo van circa 4% per jaar, maar de
spreiding is groot. In de groep industrielanden laten met name de Verenigde Staten
en het Verenigd Koninkrijk een relatief
hoog groeitempo zien. In de eurozone,
daarentegen, is het herstel nog verre van
overtuigend. Ook in Japan vertraagt de
2013
2014
economische groei alweer, alle beleidsinspanningen ten spijt. De Verenigde Staten
zullen ook in 2015 een van de best
presterende industrielanden zijn, voor wat
betreft economische groei, de arbeidsmarkt én de overheidsfinanciën. Ook de
eurozone zal in 2015 naar verwachting
economische groei laten aantekenen.
Dit herstel wordt gesteund, of beter
gezegd: minder gehinderd, vanuit het
begrotingsbeleid. Dat is over het geheel
minder restrictief dan de afgelopen jaren
het geval was. Desondanks blijft Europa
het zorgenkind van de wereldeconomie.
Nederland: Beter maar niet goed genoeg
2015
€€ €
€€€
Jaar-op-jaar mutatie in %
5
UITVOER
¾%
INFLATIE
6¼%
WERKLOOSHEID
-2¼% BEGROTINGSTEKORT OVERHEID
INVOER
5
5¼
PRIVATE INVESTERINGEN
5
4
3
2
1
PARTICULIERE CONSUMPTIE
0
1
BRUTO BINNENLANDS PRODUCT
OVERHEIDSBESTEDINGEN
1½
-½
-1
De economische groeiverwachtingen voor
Nederland zijn in onze Visie op 2015 de
hoogste van de afgelopen vier jaar. We
voorzien voor 2015 een verdubbeling van
de economische groei. De werkloosheid
daalt, het besteedbare inkomen van
huishoudens neemt voor het tweede jaar
op rij toe en het herstel op de woningmarkt
zet door. Daardoor wordt de economische
groei in 2015 iets minder afhankelijk van de
uitvoer en voorzien wij naast een toename
van de bedrijfsinvesteringen eindelijk ook
weer eens een stijging van de particuliere
consumptie en de woninginvesteringen.
Het economische herstel zal in 2015
daarom ook in de op het binnenland
gerichte sectoren, zoals de bouw, de
detailhandel en de horeca duidelijk
voelbaar zijn, en dientengevolge ook op de
arbeidsmarkt. Voor de economische
toekomst van Nederland is het van groot
belang dat het kabinet in 2015 serieuze
stappen zet op weg naar een nieuw
belastingstelsel.
Nederlands BBP-volume, seizoensgecorrigeerd,
werkelijke ontwikkeling en Rabobank voorspelling
115
110
105
100
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1,5
0,5
-0,5
-1,5
-2,5
%
BBP-volume kwartaal op kwartaal verandering
Neemt de ECB het stokje over van de Fed?
3,5
%
5-jaars inflatieswap 5-jaar vooruit
3,0
6-10 jaar vooruit inflatie
verwachting Consensus
2,5
2,0
ECB Survey of Professional forecasters,
inflatieverwachting 5 jaar vooruit
1,5
1,0
2011
2012
De aandacht op de financiële markten is
verschoven naar een eventuele renteverhoging door de Fed. Als we ervan uitgaan
dat de Fed zich ervan wil verzekeren dat
het economische herstel robuust genoeg is
om hogere rentes te kunnen weerstaan,
dan zal zij pas op zijn vroegst tegen het
eind van 2015 de rente verhogen. De ECB
heeft het afgelopen jaar opnieuw diverse
Meer weten? Kijk op www.rabobank.com/economie
2013
2014
taboes doorbroken om het fragiele
economische herstel te steunen en de
disinflatoire tendensen te stuiten. Omdat
de inflatie in het afgelopen jaar
voortdurend achter bleef bij de projecties
en de inflatieverwachtingen voor de
middellange termijn scherp daalden, is de
ECB gedurende de tweede helft van 2014
steeds meer onder druk komen te staan om
aanvullende maatregelen te nemen.
Daarom is de toevlucht tot grootschalige
balansvergroting via de aankoop van
staatspapier (QE) inmiddels een bijna
onvermijdelijk scenario geworden. Tenzij
zich in de komende maanden een klein
economisch wonder voltrekt.