Futé 2 Handleiding.indd

Het zelfstandig naamwoord
Het zelfstandig naamwoord
Overzicht grammatica
Het bijwoord (in woordenlijsten)
La négation: ne … pas, ne … plus, ne … jamais
Het bijwoord (in woordenlijsten)
Indicatif présent, passé récent, futur proche,
passé composé, impératif
Indicatif présent, passé récent, futur proche,
passé composé (frequent gebruikte vormen)
La négation
Passé composé des verbes pronominaux,
imparfait, futur simple, conditionnel présent
(alleen om iets beleefd te vragen of om
een suggestie te doen) en être en train de,
l’accord du participe passé
De regelmatige werkwoorden en een
aantal frequent gebruikte onregelmatige
werkwoorden
De regelmatige werkwoorden en een
aantal frequent gebruikte onregelmatige
werkwoorden
La négation: ne … rien, ne … personne
Enkele frequent gebruikte onregelmatige
werkwoorden: vouloir, voir, croire, courir,
vivre …
Het bezittelijk, aanwijzend en vragend
bijvoeglijk voornaamwoord
Het bezittelijk, aanwijzend en vragend
bijvoeglijk voornaamwoord
Het bezittelijk, aanwijzend, betrekkelijk (qui,
que) en vragend voornaamwoord
Het bijvoeglijk naamwoord: genus en getal,
plaats
Het persoonlijk voornaamwoord LV en MV
(+ en, y), forme tonique na een voorzetsel en
mise en relief
Futé 2
Het bijvoeglijk naamwoord: genus en getal
Het persoonlijk voornaamwoord onderwerp
Het lidwoord
Futé 1
Het lidwoord
MORFOLOGIE
Basisonderwijs
Overzicht grammatica
25
26
Overzichtgrammatica
Inconsequenties klank- en schriftbeeld (-ent,
-ll- …)
De nasale klinkers
Thème/propos-constructies (impliciet via
tekstmateriaal)
Il y a
FONETIEK
De vragende zin: enkelvoudige inversie
met een persoonlijk voornaamwoord als
onderwerp
De vragende zin: intonatie, est-ce que,
inversie met / zonder vraagwoord
De vragende zin: intonatie, est-ce que,
inversie met / zonder vraagwoord
Inconsequenties liaisons (z, n, t)
Stemhebbende medeklinkers en verschil [e],
[ε] en [ə]
Liaison consonantique (ils ont …)
[k], [g], [], [ʃ]
Tussenvoegsels: bon, donc, alors, voilà …
De ontkennende zin: eenvoudige
samengesteldezin
De ontkennende zin: enkelvoudige zin
De ontkennende zin: enkelvoudige zin
De bevestigende zin: eenvoudige
samengestelde zin (cause, conséquence, but,
condition, comparaison, temps, lieu) a.d.h.v.
enkele voegwoorden
Futé2
De bevestigende zin: enkelvoudige zin
Futé1
De bevestigende zin: enkelvoudige zin
SYNTAXIS
Basisonderwijs