Wat gaat het kosten?

Wat gaat het kosten?
Financieel overzicht per programma (x €1.000)
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
32.682
46.597
27.031
26.381
25.753
26.184
-61
-129
-145
-161
98
98
98
98
Lasten
Bestaand beleid
Bezuinigingen
Offertes
Baten
Bestaand beleid
25.438
40.711
21.211
20.668
20.146
20.636
Totaal lasten
32.682
46.597
27.068
26.351
25.706
26.120
Totaal baten
25.438
40.711
21.211
20.668
20.146
20.636
7.244
5.887
5.857
5.682
5.560
5.484
241
64
64
241
64
64
2015
2016
2017
2018
98
98
98
98
98
98
98
98
Bezuinigingen
Offertes
Saldo structureel (nadelig)
Incidentele lasten en baten
Offertes
Bezuinigingen
Saldo incidenteel
Toelichting op hoofdlijnen
Specificatie offertes met structurele financiële gevolgen (x €1.000)
nr
reden aanvraag/product
1
Nieuwe taken ODBN
investering
DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN: WAT GAAT HET KOSTEN?
BEGROTING 2015-2018
Specificatie offertes met incidentele financiële gevolgen (x €1.000)
nr
reden aanvraag/product
25
Actualisatie bestemmingsplannen
26
Dynamisch Landschap Uden “Een gezond landschap”
investering
2015
2016
2017
2018
60
0
0
0
1.892
2.815
353
0
-1.892
-2.815
-353
0
27
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied
47
0
0
0
28
Toekennen nieuwe adressen
20
0
0
0
29
Economische innovatie bij komst JSF
50
0
0
0
30
Structuurvisie 2015
50
0
0
0
-50
0
0
0
64
64
64
0
241
64
64
0
2015
2016
2017
2018
31
Herschikking middelen voor citymarketing
Specificatie bezuinigingen (x €1.000)
nr
omschrijving bezuiniging
8
Bijdrage centrummanagement SUP
0
16
32
49
10
Promotiebudget economische zaken
16
16
16
16
12
Verminderen bijdrage Samenwerking U/V/S
20
71
71
71
20
Overtollig budget duurzaamheid
11
11
11
11
44
Afromen subsidie evenementen
14
14
14
14
61
129
145
161
DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN: WAT GAAT HET KOSTEN?
BEGROTING 2015-2018
Specificatie naar bestuurlijke producten bestaand beleid (x €1.000)
nr en omschrijving
2015 lasten
2015 baten
2015 saldo
1100 Ruimtelijke ordening
934
277
657
1101 Volkshuisvesting
260
347
-87
1102 Vergunningverlening en handhaving (bouwaanvragen)
1.792
1.073
718
1103 Grondexploitatie
7.557
7.557
0
1200 Economische ontwikkeling
1.020
574
445
874
423
451
1300 Onroerend goed-exploitatie
1.522
861
661
1301 Afvalverwijdering
5.914
5.750
165
1302 Riolering
4.176
4.183
-7
1303 Milieu en duurzaamheid
1.866
7
1.859
1400 Natuur en landschap
819
158
660
1401 Buitengebied
296
0
296
27.031
21.211
5.820
1201 Recreatie, toerisme, evenementen
DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN: WAT GAAT HET KOSTEN?
BEGROTING 2015-2018