Ruud Bochardt Betreft: Begroting 2015 Datum: 14-11

Aan:
Van:
Betreft:
Datum:
Bestuur BV Hilversum
Ruud Bochardt
Begroting 2015
14-11-2014
In een bijlage volgt de concept begroting 2015. Hieronder volgt de toelichting.
Ik stel voor om in 2015 de volgende uitgangspunten te hanteren:
1. Er is een evenwicht tussen de uitgaven en inkomsten. Eventuele onverwachte tegenvallers
worden in eerste instantie opgelost binnen de vigerende begroting. Pas in een volgend
stadium kunnen de reserves aangesproken worden. Uiteindelijk zal een deel van deze
reserve terug dienen te vloeien naar de contribuanten.
2. De contributie blijft in 2015 gehandhaafd op hetzelfde niveau, namelijk € 250, --. Er vindt
geen indexering plaats. ‘Eerstejaars’ krijgen korting, namelijk ze betalen € 100, -3. De contributie blijft in 2015 voor iedereen gelijk, ongeacht de grootte van de onderneming.
Uit de ledenanalyse bleek dat er 43 éénpitters zijn, 122 leden met tussen de 2 en 10
medewerkers, 44 leden met tussen de 10 en 49 medewerkers en 2 leden met meer dan 49
medewerkers. Onderzocht zou worden of er een flexibel contributiesysteem kan komen. De
FIN heeft vier categorieën op basis van omzet en personeelsleden. Het voorstel is om geen
flexibel systeem in te voeren, omdat dat meer administratieve rompslomp met zich
meebrengt dan financieel voordeel.
4. De inning van de contributies 2015 vindt plaats in februari 2015.
Voorstel met betrekking tot de financiële administratie:
1. In 2015 wordt de samenwerking voortgezet met Wereldadministratie en Global Accounting &
Advisory B.V. Gezien de ontwikkelingen in het dienstenpakket van het secretariaat is het niet
raadzaam om de financiële continuïteit te doorbreken.
2. In 2015 zal net als in de afgelopen jaren een samenstellingsverklaring worden opgemaakt.
In de gepresenteerde begroting worden ook de gegevens van 2014 genoemd plus hetgeen is
gerealiseerd tot en met 14 november 2014. De contributies vallen tegen. Er zijn circa 10
ondernemingen die hun contributie 2014 nog dienen te voldoen. Daarnaast zijn er nieuwe leden
bijgekomen die nog geen factuur ontvangen hebben.
Toelichting op begroting BVHilversum 2015
Vestigingsadres: Van Ghentlaan 301, 1215 SR Hilversum