No. B14.000857 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het

No. B14.000857
De raad van de gemeente Dronten,
gelezen het voorstel van het college van 20 mei 2014, No. B14.000813
gelet op
Kennisneming door uw raad van de begroting 2015 van Nieuw Land Erfgoedcentrum;
gezien het advies van de raadscommissie van juni 2014;
overwegende dat
Het college een zienswijze heeft ingediend, o.m. een nadere onderbouwing van een aantal
geraamde kosten zoals opgenomen in deze begroting van Nieuw Land Erfgoedcentrum,;
B E S L U I T:
I. Kennis te nemen van de begroting 2015 van Nieuw Land Erfgoedcentrum;
II. Uw zienswijze op de begroting conform de reeds verzonden collegebrief kenbaar te
maken aan het bestuur van NLE.
Dronten, 26 juni 2014
de raad van Dronten,
D. Petrusma
griffier
mr. A.B.L. de Jonge
voorzitter