Meerjaren begroting - Schoolleidersregister PO

Meerjarenbegroting
begroting
2013
begroting
2014
begroting
2015
begroting
2016
k€
k€
k€
k€
Baten
Ministerie van OCW
- projectsubsidie
Eigen bijdrage schoolleiders
Vergoedingen certificering
Vergoeding certificering verificaties
1.076
-
378
875
60
35
235
1.400
60
35
1.575
60
35
Totaal baten
1.076
1.348
1.730
1.670
928
148
1.039
309
1.409
321
1.364
306
1.076
1.348
1.730
1.670
-
-
-
-
Lasten
Activiteiten
Apparaatskosten
Totaal lasten
Exploitatiesaldo
NB: in de begrotingen 2015 en 2016 is geen rekening gehouden met indexatie
Toelichting:
Baten
Ministerie van OCW
Projectsubsidie
2013
2014
2015
2016
k€
k€
k€
k€
1.076
378
235
-
Eigen bijdrage schoolleiders
Dit betreft een eigen bijdrage van de geregistreerde schoolleiders.
De bijdrage wordt vergoed door de werkgever.
De eigen bijdrage wordt voor het eerst in 2014 geind.
2013
Verwacht aantal registraties
Bijdrage per schoolleider
2014
-
€
€
€
€
5.000
175
875.000
2015
2016
8.000
€
175
€ 1.400.000
9.000
€
175
€ 1.575.000
2015
k€
2016
k€
Lasten
2013
k€
2014
k€
Activiteiten
Registreren schoolleiders
Communicatie algemeen
Startdag / Schoolleidersdag
Certificeren professionalisering
Bekwaamheidseisen en kennisontsluiting
274
167
127
84
276
495
205
162
177
698
299
162
250
750
233
152
229
Totaal
928
1.039
1.409
1.364
Kosten activiteiten bestaan uit personele inzet en out-of-pocket kosten.
begroting
2013
k€
begroting
2014
k€
begroting
2015
k€
begroting
2016
k€
Apparaatskosten
Beleids- en bestuursondersteuning
Bestuurskosten
Overige bedrijfskosten
Totaal
53
8
87
158
20
131
173
20
128
160
20
126
148
309
321
306
Beleids- en bestuursondersteuning
Betreft kosten van vertegenwoordiging, management en secretariaat.
begroting
2013
k€
begroting
2014
k€
begroting
2015
k€
begroting
2016
k€
Bestuursk osten
Vacatiegelden
Reis-,verblijf- en vergaderkosten
6
2
18
2
18
2
18
2
Totaal
8
20
20
20
Kantoorkosten
Financieel beheer
Accountant
Kopieerkosten
Verzendkosten
Reis- en verblijfkosten
Verzekeringen
Overige
5
18
7
10
15
25
4
3
4
80
5
6
6
15
4
11
4
80
5
6
6
18
4
5
4
80
5
6
6
15
4
6
Totaal
87
131
128
126
Overige bedrijfsk osten