Vacatureomschrijving - Jobpunt Vlaanderen

Vacatureomschrijving
Naam functie
Celverantwoordelijke Servicedesk
Functienr.
1425
Locatie
1254 - Provinciehuis Antwerpen
Vol-/deeltijd
Voltijds
Vast/tijdelijk
Contractueel
Inleiding
De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn
belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.
Momenteel organiseert de provincie Antwerpen een selectieprocedure bij bevordering/aanwerving/interne
mobiliteit/externe mobiliteit voor een functie van CELVERANTWOORDELIJKE SERVICEDESK voor het Departement
ICT - Dienst Operations en Services, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen. Het gaat hier om een voltijdse contractuele
functie. Er wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden.
Een vergelijkende selectieprocedure wordt afgenomen met samenstelling van een wervingsreserve die gedurende drie
jaar geldig blijft na het afsluiten van het proces-verbaal. Uit de wervingsreserve zal tevens geput worden voor eventuele
toekomstige vacatures in statutair of contractueel dienstverband.
Situering
Het Departement Informatie- en Communicatie Technologie (DICT) bestaat uit vier diensten: nl. Dienst Operations en
Services (DOS), Dienst Productontwikkeling en Projecten (DPP), Dienst Strategie en Architectuur (DSA) en de
Stafdienst (SICT).
Dienst Operations en Services (DOS) levert efficiënte en effectieve ondersteuning van de eindgebruikers van het
provinciale ICT-systeem door een continue en performante aanlevering, monitoring en onderhoud van applicaties,
systemen, netwerken en services. De Dienst Operations en Services bestaat uit 8 verschillende cellen die zich focussen
op infrastructuur en het beheer van toepassingen, waaronder de Servicedesk.
Taakomschrijving
Momenteel zijn we op zoek naar een celverantwoordelijke voor de service desk. De celverantwoordelijke servicedesk
focust zich vooral op de kwaliteit van de dienstverlening van de helpdesk (eerste lijnsondersteuning en ticketopvolging
voor een 40-locaties en 1700 eindgebruikers) en de ondersteuning van de werkplek (installatie en herstelling van pc’s,
printers, tablets, …). Hiervoor coacht hij/zij op een inspirerende wijze een 7-tal medewerkers. Daarnaast zorgt de
celverantwoordelijke servicedesk voor:
- Opvolging van de operationele helpdeskprocessen op basis van ITIL, inclusief rapportage (KPI’s) aan het management
- Planning en organisatie van ondersteuning ter plaatse
- Opvolging en escalatie complexe vragen of klachten
- Optimalisatie van processen en oplossingen met als doel consistentie van de kwaliteit van de dienstverlening en
kostenefficiëntie
- Het opvolging van Servicedesk industrietrends via benchmarking of zelfstudie
- Optimaliseren en verzorgen van de informatiedoorstroming intern en extern de Servicedesk
- Input vanuit de servicedesk voor de jaarlijkse budgetopmaak om de werking van de Servicedesk te garanderen
- De ontwikkeling van de medewerkers binnen de Servicedesk
Profiel (Competenties)
De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar
streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering.
Je bent proactief, klantgericht en probleemoplossend en je bezit over sterke communicatieskills. Je beschikt over een
groot organisatietalent : je plant op lange termijn, houdt rekening met onvoorziene omstandigheden en communiceert
regelmatig naar je hiërarchie en je medewerkers. Je stuurt en motiveert je medewerkers, met voldoende
overtuigingskracht. Je inlevingsvermogen zorgt ervoor dat je je medewerkers gericht kan ondersteunen bij hun verdere
ontwikkeling.
Profiel (Kennis)
- Algemene kennis van de ICT omgeving zowel op infrastructuur als applicatie niveau.
- Algemene kennis van methoden en mechanismen ter ondersteuning van ICT processen (ITIL, COBIT)
- Kennis van specifieke ITIL processen : Incident Management
Bevorderingsvoorwaarden
- Titularis zijn van een graad in rang B of C
- Ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van niveau B of niveau C of in beide niveaus samen.
- Aangesteld zijn vanuit een vergelijkende selectieprocedure.
- Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie.
Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.
Aanwervingsvoorwaarden
- burgerlijke en politieke rechten genieten;
- van onberispelijk gedrag zijn;
- kennis van het Nederlands is noodzakelijk (Een taalexamen dient te worden afgelegd door de kandidaten die niet in het
bezit zijn van een Nederlandstalig getuigschrift.)
- lichamelijk geschikt zijn en een goede gezondheid genieten (medisch onderzoek van de aan te stellen kandidaat bij de
geneeskundige dienst voor bepaalde onderworpen functies). Speciale normen voor kandidaten die als mindervalide zijn
erkend.
Diploma- en ervaringsvereisten:
Er zijn geen diplomavereisten. Kandidaten dienen wel te beschikken over minstens 3 jaar relevante professionele
ervaring in een ICT-omgeving.
Aan deze voorwaarde dienst voldaan te zijn bij uiterste indiensttreding.
Voorwaarden interne mobiliteit
Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Av enkel medewerkers met salariëring
A1a-A1b-A2a zich kandidaat kunnen stellen.
Voorwaarden :
- Statutair of contractueel aangesteld zijn vanuit een vergelijkende selectieprocedure
- Een minimale graadanciënniteit van één jaar hebben
- Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie.
Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.
Externe personeelsmobiliteit
Ben je personeelslid van een Autonoom Provincie Bedrijf en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of aan
de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.
Loon
Salarisschaal A1a: 21 850 EUR – 34.000 EUR.
Geïndexeerd brutomaandsalaris: 2928,63 EUR - 4557,13 EUR
Na gunstige evaluatie zijn volgende salarisschalen voorzien:
Na 4 jaar salarisschaal A1b: 23.100 EUR – 35 250 EUR.
Na 18 jaar salarisschaal A2a :24 050 EUR – 36 200 EUR.
Vorige openbare diensten worden gevalideerd. Privé-diensten kunnen worden aangerekend, mits de opgedane ervaring
in het verlengde ligt van de functieomschrijving.
Extralegale voordelen
- Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
- Maaltijdcheques van 7 euro
- Gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk.
- Fietsvergoeding
- 35 dagen jaarlijkse vakantie
- Extra legaal pensioen voor contractuele functies
- Diverse opleidingsmogelijkheden
- Personeelskring met uitgebreide sociale, familiale en sportieve activiteiten.
- Mogelijkheid tot het leasen van een fiets aan voordelige voorwaarden.
- Glijdende werkuren.
Selectiedata
De selectiedata zullen op een later tijdstip meegedeeld worden.
Selectieprocedure
Cv-screening:
Bij meer dan 7 geldige kandidaturen wordt de selectieprocedure voorafgegaan door een cv-screening: De HRmedewerker screent de binnengekomen cv’s op volgende criteria:
- Professionele ervaring in leidinggeven waarbij je medewerkers moet functioneren en evalueren.
- Professionele beroepservaring in een dienstverleningsfunctie binnen ICT.
Maximum 7 kandidaten worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.
Capaciteitstest:
Test op competentieprofiel (op Master-niveau) via Jobpunt Vlaanderen. Deze test is uitsluitend.
Opdracht ter plaatse en competentiegericht interview:
De toelichting van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving
van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein
De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de mondeling proef en stelt de rangschikking op. De
rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gestelde competenties. Tot het volgende gedeelte
worden slechts de eerste 5 kandidaten van het mondeling gedeelte toegelaten.
Assessmentcenter:
Dit gedeelte is beschrijvend en adviserend voor de selectiejury. De kandidaten worden getest op de vereiste kern- en
gedragscompetenties, zoals deze werden vastgesteld in de functiebeschrijving.
Eindselectie:
De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De
eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de toelichting van de opdracht en mondeling
gedeelte, alsmede het assessment.
Hoe solliciteren
Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer uitsluitend online tot en met 18 mei 2014
(motivatie en CV opladen in één document).
Kandidaten die als personen met een handicap erkend zijn bij de VDAB dienen hiervan een bewijs voor te leggen.
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij de heer Wiet Neve, Consulent Werving & Selectie
(tel. 03/240.57.73) of email ([email protected]).
Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij de heer Bart Brandsen, Operationeel Manager (tel.
03/240.52.36) of email ([email protected]).