Bijlage 1_plenair gedeelte over de Participatiewet

De Participatiewet
en
De Banenafspraak
Stijn van Bruggen
Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Uitgangspunten van de Participatiewet
1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen
(1.1.2015)
2. Wajong uitsluitend toegankelijk voor jongeren die
duurzaam geen mogelijkheid voor arbeidsparticipatie
hebben.
3. Geen nieuwe instroom in de Wsw
4. Nieuwe instrumenten: loonkostensubsidie en beschut
werk
5. Vormen van regionale werkbedrijven
Huidige situatie
Wet Werk en
Bijstand
400.000 personen
Wet sociale
werkvoorziening
100.000 personen
Gemeenten
Wajong
230.000 personen,
55.000 werken
UWV
Nieuwe situatie
Participatiewet
Wsw
Wajong
2015
Iedereen met arbeidsvermogen
Gemeenten
UWV
Stroomschema
Participatiewet
Nee
Kan werken bij een reguliere
werkgever (evt. met
ondersteuning)?
Nee
Kan beschut werken?
Wajong
(volledig en duurzaam AO)
Voorziening beschut werk
Doelgroepen gemeenten en UWV 1-1-2015
Gemeenten
Mensen in de huidige WWB
Nieuwe instroom:
• mensen die voorheen in de Wajong instroomden
• mensen die voorheen in de Wsw instroomden
UWV
Het zittend bestand Wajong
Mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen
hebben
Instrumenten en voorzieningen
Loonkosten
subsidie
Detachering
Werkplek
aanpassing
Training/
cursus
Jobcoach
No-risk
polis
Hulpmiddelen
Proefplaatsing
Beschut
werk
Nieuw instrument: Loonkostensubsidie
• Werkgever of werkbedrijf betaalt loon conform geldende
CAO
• Verschil 100% Wml en loonwaarde rekening overheid
• Verschil CAO-loon en 100% Wml rekening werkgever of
werkbedrijf
• Extra middelen in sociaal akkoord.
Loonkostensubsidie
Aanvulling tot CAO-loon
werkgever
Loonkostensubsidie
werkgever
Maximaal 70% Wml
Loonwaarde
100% Wml
Nieuwe voorziening beschut werk
• Gemeenten organiseren beschut werk
• Op termijn 30.000 beschut-werkplekken.
• Beloningsregime: loonkostensubsidie en geldende cao
(gemeente/werkgever).
• UWV rol bij vaststelling wel/niet beschut werk
• Beloning conform cao, start op WML.
Sociaal Akkoord
125.000 extra
banen in 2025
35 regionale
werkbedrijven
35 regionale Werkbedrijven
• Doel: schakel tussen de werkgever en de mensen met een
arbeidsbeperking die aan de slag worden geholpen.
• Verankerd in de Participatiewet
• Gemeenten hebben ‘lead’, samenwerking met UWV en
sociale partners.
• Basispakket ‘functionaliteiten’
• Uitwerking in de Werkkamer
Baanafspraak en Quotum
Baanafspraak
• 125.000 extra banen in 2025 gerealiseerd.
• Doelgroep:
– Mensen die vallen onder de Participatiewet en niet WML
kunnen verdienen.
– Wajongers met arbeidsvermogen
– Mensen met een Wsw-indicatie
• UWV krijgt een rol om te bepalen of iemand WML kan
verdienen
• IJkpunt 1/1/2013 en Monitoring
Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten
• Ligt in de Kamer.
Wat regelt de Wet?
de wettelijke grondslag voor
1. banenafspraak
2. doelgroep banenafspraak en quotum
3. doelgroepregister
4. nulmeting en monitoring
5. meetellen van inleenverbanden
6. overgang banenafspraak naar quotum
7. quotumheffing
Implementatiedag 25 september 2014
Wie behoren tot de doelgroep Banenafspraak
(en quotum)?
• Mensen die niet WML kunnen verdienen en onder
de Participatiewet vallen
• Huidige Wajongers
• Mensen met een Wsw-indicatie
• Mensen met een Wiw- of ID-baan
Voorrang bij plaatsing (afspraak Werkkamer):
• Eerste jaren Wajongers en Wsw’ers op de wachtlijst
Implementatiedag 25 september 2014
Werk in uitvoering
• Gemeenten en sociale partners werken (met UWV)
Werkbedrijven uit.
• SZW werkt lagere regelgeving uit en zorgt voor
informatie.
• Programmaraad (VNG, Divosa, UWV, Cedris) zorgt samen
met SZW voor ondersteuning.
• Gemeenten stellen verordeningen op en starten
implementatie.
• www.samenvoordeklant.nl
Wat doen we?
• Ondersteuning gemeenten bij arbeidsparticipatie mensen met
psychische aandoening (vakmanschap)
• Divosa uitvoerder, iom GGZ Nederland, UWV, LPGGZ handreiking
maken.
Basispresentatie
Vragen?
Financiële plaatje
Tabel 2: Netto opbrengsten Participatiewet inclusief baanafspraken per maatregel (SA)
(bedragen in miljoenen euro)
2014 2015 2016 2017
1 Geen instroom Wsw
0
-15
-40
-60
2 Efficiencykorting Wsw
0
-40
-90
-140
3 Beperking Wajong
0
-5
-15
-35
Wajong zittend bestand met arbeidsvermogen
4 naar bijstandsregime
0
-5
-55
-150
5 Verzachting kostendelersnorm
5
55
95
125
6 Saldo uitvoeringskosten UWV en gemeenten
30
80
10
35
7 Totaal netto opbrengst (1 t/m 6)
35
70
-95
-225
2018 struc
-80
-650
-190
0
-50 -1.170
-225
0
125
100
45
0
-375 -1.720
Uitstroom WSW