Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

C
1
Aanvraag Bijzondere Bijstand
1. Gegevens aanvrager(s)
Aanvrager
Partner
Achternaam
Geboortedatum
BSN nummer
Telefoonnummer
IBAN-nummer
E-mailadres
2. Financiële gegevens
1 Voor wie en voor welke kosten vraagt u een vergoeding aan?
Voor wie
Welke kosten (omschrijving) Bedrag
1a Waarom vraagt u bijstand aan?
Wat is de noodzaak?
1b Bent u in het bezit van een GelrePas?
2 Heeft u/uw partner een vermogen hoger dan:
*
*
*
Ja, ga verder naar ondertekening
E 5.850,- Alleenstaanden E11.700,- Gehuwden/alleenstaande ouders
*
*
*
Nee
Ja
Ja
*
*
Nee
Nee
Houd, naast (spaar)tegoeden op de bank, ook rekening met de waarde van een eigen auto of andere waardevolle bezittingen!
Soort inkomen danwel uitkeringsinstantie
∏ Werk / ∏ Pensioen
∏ Zelfstandige arbeid / ∏ Uitkering
∏ Alimentatie partner/kind(eren) / ∏ Studiefinanciering
Aanvrager
Partner

netto

netto

netto

netto

netto

netto
* Stuur bewijsstukken mee van inkomsten uit: alimentatie, free-lance inkomsten of zelfstandigheid.
Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
1 de vragen op dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;
2 geen werkzaamheden, inkomsten of omstandigheden te hebben verzwegen die van belang (zouden kunnen) zijn voor de toekenning, de voortzetting
en/of hoogte van de uitkering;
3 te weten, dat een onjuiste en/of onvolledige verklaring zal leiden tot een boete-onderzoek of strafrechtelijke vervolging, evenals tot terugvordering
en/of beëindiging;
4 met de ondertekening van dit formulier stemt u in met eventuele rechtstreekse betaling aan de leverancier.
AVI/januari 2014
Datum
Handtekening aanvrager
Handtekening partner
C
Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand
Deze zijde niet in te vullen door aanvrager a.u.b.
Dossiergegevens
Cliëntnummer
Proces
00
Regeling
Documentsoort
02
Beslisbalk
Consulent
JAB-GWS4all-opdracht nr.
GWS4all-opdr. INV:
TOETSING BESCHIKKING
Adm. medewerker DIS
Dat:Dat:Dat:
AVI/januari 2014
Par:Par:Par:Par: