Klik hier voor een uitgebreid overzicht van onze

Beoordelingscriteria Revalidatiefonds
Hieronder vindt u onze beoordelingscriteria voor projectaanvragen. Lees ze goed door voordat u een
aanvraag indient. Lees ook eerst onze doelstellingen.
Algemene criteria m.b.t. de aanvrager
 Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals
verenigingen en stichtingen. Aanvragen kunnen niet namens een derde partij worden
ingediend.
 Aanvrager heeft een onafhankelijk bestuur met ten minste drie leden.
 Aanvragen van organisaties die grotendeels door de overheid worden gefinancierd, worden
extra kritische bekeken. Activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallen,
komen niet voor financiering in aanmerking.
 De financiële positie van de aanvrager wordt meegewogen. Aanvrager dient inzicht te geven
in financiële gegevens van de organisatie. Er worden geen bijdrage verstrekt aan organisaties
die zelf ruim over vrije financiële middelen beschikken.
 Geen bijdragen aan serviceclubs en substantieel fondsenwervende instellingen met CBFkeurmerk.
Algemene criteria m.b.t. de doelgroep
 Aanvragen kunnen alleen worden ingediend voor activiteiten en projecten, die ten goede
komen aan meerdere mensen met een lichamelijke beperking. Dit kan in combinatie zijn met
een andere beperking.
 Het betreft alleen mensen met een lichamelijke beperking die in Nederland wonen.
 Geen bijdrage voor individuen.
Algemene criteria m.b.t. het project
 Bij een projectaanvraag dient altijd duidelijk te zijn dat de relevantie van het betreffende
project wordt onderschreven door de doelgroep, al dan niet vanuit de betreffende
patiëntenvereniging. (Vertegenwoordiging van) de doelgroep is betrokken bij de opzet en
uitvoering van het project. Wanneer er sprake is van een klankbordgroep /
begeleidingscommissie dient de doelgroep daarin vertegenwoordigd te zijn.
 Het project gaat van start nadat de financiering rond is.
 Het fonds financiert projecten met een begin en eind en overtuigende mogelijkheden voor
implementatie.
 Geen bijdragen voor activiteiten vallend binnen het reguliere takenpakket van de betreffende
organisatie zoals exploitatiekosten, instandhoudingskosten van een organisatie (zoals
secretariaats- of bestuurskosten) of kantoorbenodigdheden.
 Geen bijdragen ten behoeve van commercieel gerichte activiteiten.
 Geen projecten die direct onder de doelstelling van een categoraal fonds vallen.
 Van deelnemers aan een activiteit en van aanvragers wordt, indien haalbaar, een redelijke
eigen bijdrage verwacht.
Specifieke criteria m.b.t. doelstelling 1: een zo zelfstandig mogelijk leven leiden
 In de projectaanvraag wordt duidelijk gemaakt hoe het project direct bijdraagt aan een zo
zelfstandig mogelijk leven leiden door mensen met een lichamelijke beperking.
 Het project laat overtuigend zien dat het voorziet in een behoefte van mensen met een
lichamelijke beperking.
 Maximale bijdrage voor de inrichting van kleinschalige woonvormen voor mensen met een
lichamelijke beperking € 12.000. Het dient een ouderinitiatief te betreffen en zorg en wonen
zijn van elkaar gescheiden. (zie ook mogelijkheden actieplatform)
 Geen documentaires of publicaties gericht op beeldvorming. (zie mogelijkheden actieplatform)
Wijzigingen en/of omissies voorbehouden.
Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend.
Juli 2014
Specifieke criteria m.b.t. doelstelling 2: revalidatietechnieken en –methodes ontwikkelen en
stimuleren
 In de projectaanvraag wordt duidelijk gemaakt hoe het project direct bijdraagt aan nieuwe
methodes of technieken die het mogelijk maken dat mensen met een lichamelijke beperking
sneller en/of effectiever kunnen revalideren of een zelfstandiger leven kunnen leiden.
 Aanvragen voor materiële toepassingen voor innovatieve revalidatie worden in behandeling
genomen wanneer zij buiten de reguliere inventaris vallen.
 Maximale bijdrage voor de aanleg en inrichting van een revalidatietuin of –oefenterrein
€ 15.000. (zie ook mogelijkheden actieplatform)
 Aanvragen voor ontwikkeling van toepassingen of hulpmiddelen zijn overtuigend bevorderend
voor de maatschappelijke participatie van mensen met een lichamelijke beperking.
 Criteria voor wetenschappelijk onderzoek:
o De aanvraag betreft toegepast onderzoek, gericht op verbetering voor mensen met
een lichamelijke beperking.
o Bij de aanvraag wordt een Nederlandstalig onderzoeksprotocol met begroting
meegestuurd.
o De aanvraag dient primaire uitkomstmaten te hebben in de domeinen van
zelfredzaamheid, zelfstandigheid of participatie.
o Geen fundamenteel onderzoek.
o Het onderzoek voegt iets wezenlijks toe aan de bestaande kennis en praktijk.
o In de aanleiding en vraagstelling blijkt dat er een witte vlek is.
o Er is afstemming met reeds verricht of elders lopend onderzoek.
o Er is sprake van duidelijke relevantie voor / behoefte onder de doelgroep.
o De doelgroep is betrokken bij de ontwikkeling van de onderzoeksopzet.
o Er is aantoonbaar toegevoegde waarde voor de maatschappij en uitzicht op
inbedding.
o De uitgewerkte aanvraag omvat een degelijk implementatieplan.
o Voor financiering van personeelslasten wordt in principe het meest recente ‘Akkoord
bekostiging wetenschappelijk onderzoek’ gevolgd (te vinden op nwo.nl).
o Aanvrager dient naar vermogen een eigen bijdrage te leveren aan de kosten.
Inzet online actieplatform
Wanneer de aanvraag één van de volgende onderwerpen betreft, zijn er mogelijkheden ons online
actieplatform in te zetten om door middel van crowdfunding geld te werven voor het project:





Kleinschalige woonvormen => De maximale bijdrage voor een kleinschalige woonvorm betreft
€ 12.000. Een aanvullend bedrag kan aanvrager ophalen via ons online platform.
Ringleidingen in buurthuizen=> De maximale bijdrage voor ringleidingen betreft € 12.000. Een
aanvullend bedrag kan aanvrager ophalen via ons online platform.
Revalidatietuinen of -oefenterrein => De maximale bijdrage voor de aanleg en inrichting van
een revalidatietuin of –oefenterrein betreft € 15.000. Een aanvullend bedrag kan aanvrager
ophalen via ons online platform.
Publicaties en documentaires gericht op beeldvorming en/of voorlichting => Wij kennen geen
financiële bijdrage toe, maar wij bieden aanvrager ons online platform aan.
Fysieke toegankelijkheid (liften, hellingbanen, rolstoeltoilet e.d.) van lokale voorzieningen,
inclusief speeltuinen (maar niet zijnde overheidsvoorzieningen) => Wij kennen geen financiële
bijdrage toe, maar wij bieden aanvrager ons online platform aan.
Voor meer informatie over de inzet van ons online actieplatform, kunt u contact opnemen met Karin
van der Leest (030-2363779, [email protected] )
Wijzigingen en/of omissies voorbehouden.
Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend.
Juli 2014