Postbus 17106, 1001 JC Amsterdam E-mail

Postbus 17106, 1001 JC Amsterdam
E-mail : [email protected]
Persoonlijke gegevens
1e aanvrager
2e aanvrager
Naam
:
.................................. m/v
.................................... m/v
Voornamen
:
.......................................
..........................................
Adres
:
.......................................
..........................................
Postcode
:
.......................................
..........................................
Woonplaats
:
.......................................
..........................................
Telefoonnr. prive
:
.......................................
..........................................
Telefoonnr. Zakelijk/mobiel ................................
..........................................
Emailadres
:
.......................................
..........................................
Geboortedatum
:
.......................................
..........................................
Geboorteplaats
:
.......................................
..........................................
Burgerlijke staat
: O ongehuwd
O geregistreerd partnerschap
Persoonlijke verplichtingen .................................
..........................................
Bsn nummer
:
.......................................
..........................................
Rekening nummer :
......................................
..........................................
Naam werkgever
: .......................................
..........................................
Adres werkgever
: .......................................
..........................................
Werkgever
Vestigingsplaats
werkgever
:
.......................................
..........................................
Beroep
:
.......................................
..........................................
In dienst vanaf
:
.......................................
..........................................
Bruto jaarsalaris
: € ......................................
€ ........................................
Paraaf aanvrager 1
Paraaf aanvrager 2
Voorkeur type appartement: * svp uw voorkeur aanvinken
1e keus
…………………….
4e keus
………….…………
2e keus
…………………….
5e keus
…………………….
3e keus
…………………….
6e keus
………….…………
Indien de woningen van uw voorkeur allemaal toebedeeld zijn,
wenst u dan voor één van de andere appartementen in
aanmerking te komen?
O ja O nee
Maximale kale huurprijs per maand: ………………euro
Hoeveel aantal kamers wenst u; ……………………………..
Samenstelling huishouden
Aantal personen ……personen
O alleenstaand
O getrouwd / samenwonend
O alleenstaand met ……kind(eren) O getrouwd / samenwonend met
……kind(eren)
Huidige woning
Uw huidige woning is een
O huurwoning
O koopwoning
Wat is de (kale) huurprijs of
verkoopwaarde
Є…………………………………
O inwonend
Wie is de verhuurder of
eigenaar van uw woning?
………………………………………
Welk type is uw huidig
woning?
O tussenhuis
O vrijstaand
O hoekwoning / half vrijstaand
O appartement
Aantal kamers in de huidige
woning
………….… kamers
Financiering / financiële middelen
Heeft u of uw partner naast een evt.
hypotheek nog andere persoonlijke
financiële verplichtingen?
O nee
O ja
Є………….…………….
met een maandelijkse termijn van Є………
Reden andere woning
U kunt meerdere redenen aankruisen
O werk / studie
O huwelijk / samenwonend
O inkomen
O samenstelling huishouden
O gezondheid / leeftijd O huidige woonomgeving
Paraaf aanvrager 1
O zelfstandig wonen
O hoogte woonlasten
O anders,…………………
Paraaf aanvrager
Bij te voegen documenten bij het inschrijfformulier:
- kopie legitimatiebewijs;
- werkgeversverklaring ;
- 3x kopie salarisstrook ;
- 3x kopie bankafschrift met storting salaris, uitkering, pensioen e.d. ;
- uittreksel bevolkingsregister;
- bij pensionering of uitkering dient u jaaropgaven te verstrekken ;
- een verklaring van uw huidige hypotheekverstrekker of verhuurder
(verhuurderverklaring).;
-
bij een eigen bedrijf dient u een balans, winst- en verliesrekening over het
meest recent volledige jaar, een accountantsverklaring en een uittreksel uit het
Kamer van Koophandelregister te overleggen;
Indien de aanvraag op twee namen is ingediend dienen beide aanvragers
bovengenoemde documenten aan te leveren.
Inkomenseisen
•
•
Gemiddeld vanaf € 2.850,00 bruto per maand (single)
Gemiddeld vanaf € 3.750,00 bruto per maand (stel)
Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verhuurder
verplichten zich niet tot huur of verhuur.
Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld.
Handtekening 1e aanvrager
Plaats en datum:
Handtekening 2e aanvrager
Plaats en datum:
Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van de benodigde
bescheiden kunnen wij in behandeling nemen. Verder zullen wij een credit
check uitvoeren hetgeen inhoudt dat uw financiële situatie globaal wordt
getoetst, als de credit check positief uitvalt kunnen wij een overeenkomst
opstellen.
Algemene bepalingen:
• De aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst, gegevens te overleggen
waaruit het inkomen blijkt, zoals bijvoorbeeld een werkgeversverklaring, een recente
salarisspecificatie en/of jaaropgave.
• Ingeval u als zelfstandige werkzaam bent, dient u ten aanzien van het genoten inkomen een
gewaarmerkte accountantsverklaring te overleggen alsmede een uittreksel van het
handelsregister.
• Indien u zelfstandig ondernemer bent, dient u rekening te houden met het stellen van een
bankgarantie. De hoogte van de bankgarantie is afhankelijk van de winst met een minimum van
3 maanden huur incl. servicekosten.
• Aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst, een kopie van een
identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te overleggen.
• De aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst, een verklaring af te geven
van de huidige eigenaar/beheerder;
• De op dit formulier ingevulde gegevens kunnen eventueel gebruikt worden ten behoeve van
woningmarktonderzoek.
• Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen
overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk is. Huurcontracten
worden te allen tijde aangegaan voor een periode van tenminste één jaar waarbij huurder bereid
dient te zijn een machtiging af te geven ten behoeve van de automatische incasso voor de
maandelijkse betalingsverplichting.
• Elke aansprakelijkheid inzake de verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten.
• Als lid van de NVM, doen wij mee aan de stoplicht-convenant . Dit is een samenwerkingsverband
tussen de Makelaarsvereniging Amsterdam (nvm en Regiopolitie Amsterdam-Amstelland.