AANVRAAG VOOR WOONZORGINDICATIE

AANVRAAG VOOR WOONZORGINDICATIE
Datum aanvraag:
Gegevens aanvrager
Voorletter(s) en naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Registratienummer Wonen in Altena:
Bij inlevering van dit formulier dient u de aanvraagkosten (€ 100,-) contant te betalen. U kunt de
aanvraagkosten ook overmaken op bankrekeningnummer 6784.05.123 (IBAN: NL86INGB0678405123
en BIC: INGBNL2A) ten name van Wonen in Altena te Werkendam, onder vermelding van ‘kosten
aanvraag woonzorgindicatie’ en de naam van de aanvrager.
Na ontvangst van uw betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
Reden waarom u woonzorgindicatie aanvraagt:
Heeft u contact met een sociale- en/ of medische instantie over deze situatie?
JA/NEE
Zo ja, met welke instantie:
Naam:
Adres en plaats:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:
Mag Wonen in Altena of TREMA, indien nodig, contact opnemen met uw contactpersoon?
Handtekening aanvrager:
NIET IN TE VULLEN DOOR AANVRAGER
Advies:
Besluit:
Bericht verzonden aan aanvrager op:
Kosten aanvraag woonzorgindicatie betaald (€ 100,-):
versie 13-2-2014
JA/NEE