CBS De Heidevlinder, Heidelaan 1, 7921 EA Zuidwolde.

Verzoek tot extra schoolverlof
CBS De Heidevlinder,
Heidelaan 1,
7921 EA Zuidwolde.
Datum:
… - … - ……………….
Ondergetekende:
Naam:
…………………………………………………………………..………………..
Adres:
……………………………………………………………………..……………..
Woonplaats:
…………………………………………………………..………………………..
verzoekt voor:
……………………………………………………………. groep ……………
……………………………………………………………. groep ……………
……………………………………………………………. groep ……………
……………………………………………………………. groep ……………
Extra verlof voor de periode
………………………… t/m …………………………….
Totaal extra vrije dagen: ……………………………………….
Wegens:
…………………………………………………………………..……………….……………………………………………………………..……
………….…………………………………………………………………..……………….…………………………………………………………
………..……………….…………………………………………………………………..……………….…………………………………………
………………………..……………….…………………………………………………………………..……………….…
Indien het verlof een extra vakantie is, moet er een verklaring van de werkgever overlegd worden
waaruit blijkt dat de vakantie alleen in deze periode opgenomen kan worden.
Handtekening aanvrager :
Reeds verkregen vrije dagen in dit schooljaar : …………………………….
Akkoord directeur :
Anne van de Giessen