Bekijk hier de presentatie

De Participatiewet
Wie ben ik?




Turgut Hefti
Arbeidsdeskundige en jurist
UWV, Achmea
DossierMeester
Wat komt aan bod?



Ontwikkelingen
Participatiewet
Rol arbeidsdeskundige
Ontwikkelingen
Van verzorgingsstaat naar
participatiemaatschappij
WWB
•
Opvolger ABW (2004)
•
Werk boven uitkering, participatieplicht
•
Financiële prikkel voor gemeente
Commissie Bakker (zomer 2008)

Babyboomers stromen uit

Hogere arbeidsparticipatie

Flexicurity
Vergrijzing
 AOW kent omslagstelsel
 1 AOW-er : 5 werkenden (1960)
 1 AOW-er : 3 werkenden (2009)
 1 AOW-er : 0,5 werkenden (2040)
Decentralisaties





Gemeente wordt steeds belangrijker
Van AWBZ naar WMO
Van AWB naar WWB
Jeugdwet
Participatiewet


Snijvlak werk, zorg en jeugd
Bezuiniging
De Participatiewet
Participatiewet




Status:Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord
Inwerkingtreding 1-1-15
Eén regeling voor mensen met arbeidsvermogen
WWB, WSW en groot deel jonggehandicapten
worden samengevoegd
Doelstellingen Participatiewet




inclusieve arbeidsmarkt
Iedereen met arbeidsvermogen doet mee
Eén regeling (WSW, WWB, jonggehandicapten)
Voorkeur voor regulier werk
Straks 3 ‘typen’ Wajongers
 ‘Oude’ Wajong: instroom tot 2010
 ‘Nieuwe’ Wajong: 2010-2015
 ‘Nieuwe nieuwe’ Wajong: instroom vanaf 2015 (zonder
arbeidsvermogen)
Jonggehandicapt vanaf 2015


Zonder arbeidsvermogen: UWV
Met arbeidsvermogen: gemeente

Gemeente verantwoordelijk voor uitkering en
begeleiding naar werk
Herbeoordeling bestaande Wajongers
 Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (art. 2:4 Pw):
duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en
de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie zich niet kunnen
ontwikkelen
 140.000 van 240.000 Wajongers krijgen lagere uitkering
 Wajongers met arbeidsvermogen krijgen 70% x WML (vanaf
2018)
 Blijven bij UWV
 UWV blijft verantwoordelijk voor re-integratie
 Loondispensatie blijft mogelijk
WSW

In NL werken 100.000 mensen in de WSW (koploper in Europa,
onbedoeld grootste werkgever van NL)

WSW fungeert als fuik (slechts 5% stroomt uit naar reguliere
baan)

WSW alleen toegankelijk voor mensen die aangewezen zijn op
beschut werken
WSW: fundamentele herbezinning

Commissie De Vries

Te weinig prikkels om WSW-ers naar regulier werk uit te laten
stromen

WSW-ers verdienen relatief veel (gemiddeld 125% wml)
waardoor geringe prikkel om ‘naar buiten’ te gaan
WSW
 Instroom stopt vanaf 2015
 Werkzame WSW-ers houden arbeidsovereenkomst
en rechten
 Mensen op wachtlijst gaan naar Participatiewet
 Gemeente bepaalt hoe beschut werk eruit ziet en
wie er voor in aanmerking komt
WWB in het kort





Gemeente voert uit
Bedoeld voor burgers die niet zelf in hun bestaan kunnen
voorzien
Uitgangspunt is eigen verantwoordelijkheid van de burger
Werk boven uitkering
Inkomensdeel (uitkering) en werkdeel (re-integratie)
Recht op WWB





Ten minste 18 jaar
Zoekperiode van 4 weken voor jongeren
Aanvrager heeft niet voldoende inkomsten of vermogen
Geen voorliggende voorziening
Arbeidsplicht (algemeen geaccepteerde arbeid)
Kostendelersnorm
 Gaat voor nieuwe WWB-gerechtigden in per 1-1-15; voor
bestaande WWB-gerechtigden per 1-7-15
 Uitkering wordt verlaagd als WWB-gerechtigde met meer
mensen (meerderjarigen) een woning deelt
 Hoe meer mensen in de woning, hoe lager de WWB-uitkering
Beleidsvrijheid gemeenten
 Een zo integraal mogelijke dienstverlening leveren
op het terrein van maatschappelijke ondersteuning,
publieke gezondheid, zorg, jeugdhulp, onderwijs,
welzijn, wonen en werk en inkomen
 Gemeente is grotendeels vrij om te bepalen welke
ondersteuning nodig is
Gemeente en re-integratie





Doelgroep groeit
Loonkostensubsidie
Beschut werken
‘No-riskpolis’
Veel vrijheid, minder geld
Werkbedrijven en Werkkamer
 Oprichting 35 regionale werkbedrijven
 Een rol bij begeleiden naar werk, dienstverlening aan werkgever,
eenduidige inzet re-integratie instrumenten, no-riskpolis, LKS,
proefplaatsing, voorzieningen, jobcoach, beschut werken,
loonwaarde bepalen
Garantiebanen
Werkgevers staan garant voor extra banen
Tot 2026 100.00 extra banen in bedrijfsleven
Overheid 25.000 extra banen
Bij onvoldoende resultaat: alsnog quotum
Mensen met een arbeidsbeperking die minder dan 100% WML
kunnen verdienen
 Wajongers (voorrang tot 2017), WSW-geïndiceerden op
wachtlijst (voorrang tot 2017), Participatiewet





Hoe nu verder?



Vooravond van pijnlijke keuzes
Korte termijn: verdringing, kat uit boom
Lange termijn: meer perspectief