J.C. Hoogendoornlaan te Bodegraven

m
DCMR
Parallelweg 1
Postbus 843
milieudienst
3100 AV Schiedam
Dhr. R. Poot
Berkelsezoom 8
2652 AL BERKEL EN RODENRIJS
010- 246 80 00
Rijnmond
010 - 246 82 83
T
F
W www.dcmr ni
E
[email protected]
BESLUIT van gedeputeerde staten van Zuid-Holland
Ons kenmerk
Uw Kenmerk
Bijlagen
Datum
21762496
2 5 APR. 20H
Contactpersoon
Doorklesnr.
Afdeling
C. Boogerd
0 1 0 - 2 4 6 82 52
Expertisecentrum
Onderwerp
Ontheffing ex artikel 8.1a, eerste lid, van de Wet luchtvaart, voor het met een paramotor opstijgen
van en/of landen op een terrein gelegen aan de J.C. Hoogendoornlaan te Bodegraven, in 2014.
Geachte heer/mevrouw.
Op 18 april 2014 heb ik een verzoek ontvangen van dhr. R. Poot voor het verkrijgen van een
ontheffing van het verbod om buiten een luchthaven met een paramotor te mogen landen en
opstijgen. Het betreft een verzoek om 24 starts en 24 landingen uit te voeren op 12 dagen in 2014
vanaf 16 juni 2014 van en naar een terrein gelegen aan de J.C. Hoogendoornlaan te Bodegraven,
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Uw aanvraag is getoetst aan de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van
luchthavens Zuid-Holland 2013 (hierna: Beleidsregel leo). Ik heb vastgesteld dat uw aanvraag
voldoet aan de eisen van de artikelen van die Beleidsregel.
Met de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk heb ik overleg gevoerd over uw aanvraag. Deze
heeft op 24 april 2014 per e-mail verklaard geen bezwaar te hebben tegen het uitvoeren van de
aangevraagde vluchten, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.
a) Omwonenden worden tijdig in kennis gesteld van het uitvoeren van de vluchten. Aanvrager
dient hierbij een telefoonnummer op te nemen waarnaar mensen kunnen reageren met
vragen en/of klachten.
b) Aanvrager dient ervoor te zorgen dat op de openbare weg geen verkeershinder ontstaat.
c) De kennisgeving aan de burgemeester om de ontheffing te gebruiken kan gezonden
worden naar: veiligheid(Sbodeqraven-reeuwiik.nl.
Blad 1 van 1
Ons kenmerk
21762496
Ad a)
Ad c)
m
DCMR
Dit is deels opgenomen in voorschrift 6. Het telefoonnummer waarop gereageerd
kan
milieudienst
worden is: 0888 - 333 555 van de DCMR.
Rijnmond
Dit is opgenomen in voorschrift 7.
BESLUIT
Gelet op het vorenstaande heb ik besloten, op grond van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart, artikel
35, eerste lid van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Beleidsregel leo:
aan dhr. R. Poot een locatiegebonden tug-ontheffing te verlenen van het verbod om met een
luchtvaartuig te mogen landen op en/of opstijgen van een terrein gelegen aan de J.C.
Hoogendoornlaan te Bodegraven, gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
de hierna opgenomen voorschriften te verbinden aan dit besluit
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Het aanvraagformulier inclusief de bijlagen waarop de locatiegegevens zijn aangegeven
maken deel uit van deze ontheffing.
Deze ontheffing geldt enkel op 12 dagen in 2014 vanaf 16 juni 2014 voor een maximum van
24 starts en 24 landingen op een terrein gelegen aan de J.C. Hoogendoornlaan te
Bodegraven, gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Van de ontheffing kan gebruik gemaakt worden gedurende de uniforme daglichtperiode.
De ontheffinghouder voorkomt of beperkt zoveel als mogelijk de overlast en schade voor
omwonenden en de omgeving.
De ontheffinghouder zorgt er voor dat (één van) de gezagvoerder(s) beschikt over een
afschrift van deze ontheffing.
De ontheffinghouder zorgt ervoor dat omwonenden en andere belanghebbenden vooraf zijn
geïnformeerd over het gebruik van deze ontheffing en de daarvan te verwachten overlast.
De ontheffinghouder geeft ten minste 24 uur voor het gebruik van de ontheffing aan
gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de minister van Infrastructuur & Milieu en de
burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, kennis van het voornemen de
ontheffing te gebruiken. In deze melding moeten in ieder geval de navolgende gegevens zijn
opgenomen:
• kenmerk van de ontheffing;
• informatie over de betreffende locatie;
• soort en kenmerk luchtvaartuig(en);
• vluchtdatum en tijdstippen waarop de vluchten worden uitgevoerd, en
• indien de vluchten verbonden zijn aan een evenement, de naam van het evenement.
Aan de minister van Infrastructuur & Milieu kan deze melding verzonden worden naar
meldinqtug(a!ilent.nl. Aan gedeputeerde staten kan dit naar meldinqtuqcS.dcmr.nl worden
verzonden. Aan de burgemeester kan dit naar veiliqheidOibodeqraven-reeuwiik.nl.
Blad 2 van 2
Ons kenmerk
21762496
m
DCMR
Naar aanleiding van de in voorschrift 7 aangegeven verplichte 'voormelding' merk ikmilieudienst
nog het
volgende op.
Rijnmond
Op een locatie mogen binnen een kalenderjaar maximaal een bepaald aantal vliegtuigbewegingen
worden uitgevoerd. Na een voormelding moet ik ervan uitgaan dat het aantal vergunde
vliegtuigbewegingen ook daadwerkelijk is uitgevoerd (art. 18 onder 3 en onder 4 van de Beleidsregel
leo); in de meeste gevallen betekent dit dat de betreffende locatie wordt aangemerkt als
'volgevlogen' en gedurende de rest van het kalenderjaar niet meer mag worden gebruikt De praktijk
wijst echter uit dat dit maximale aantal toegestane vliegtuigbewegingen vaak niet wordt gehaald.
Om te voorkomen dat een locatie ten onrechte wordt aangemerkt als 'volgevlogen', verzoek ik u om
binnen 72 uur een namelding uit te voeren indien u niet het vergunde aantal vliegtuigbewegingen
heeft uitgevoerd. U kunt deze namelding verzenden naar [email protected] Ik verzoek u in de
namelding op te nemen: het kenmerk van uw ontheffing, informatie over de betreffende locatie en
het aantal daadwerkelijk uitgevoerde landingen en starts.
Indien omwonenden melden dat zij overlast ondervinden, verzoek ik u om hen mede te delen dat zij
contact kunnen opnemen met de meldkamer van de DCMR: 0888 - 333 555.
Het verlenen van deze ontheffing houdt niet in dat een start of landing, ondanks dat deze
overeenkomstig deze ontheffing zou worden uitgevoerd, kan plaatsvinden. De burgemeester van de
gemeente waarin het terrein ligt kan op grond van zijn bevoegdheid met betrekking tot de openbare
orde de uitvoering ervan tegenhouden. Tevens kan de Inspectie Leefomgeving en Transport de
uitvoering van starts of landingen tegenhouden op grond van haar bevoegdheid ten aanzien van de
(vlieg)veiligheid.
Ik maak u er tevens op attent dat deze ontheffing onverlet laat dat u dient te voldoen aan de
relevante bepalingen van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Wet
luchtvaart, voor zover die in de procedure tot verlening van deze ontheffing niet zijn getoetst,
alsmede overige wetgeving, zoals de Flora- en Faunawet.
BEZWAAR
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet
binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden,
onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift.
Het bezwaar dient gericht te worden aan:
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland t.a.v. het Awb-secretariaat
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Blad 3 van 3
Ons kenmerk
21762496
m
DCMR
Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet.
Gelet hierop
milieudienst
kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van deRijnmond
Awb bij de
Rechtbank 's-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening worden ingediend.
Ik verzoek u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan:
DCMR Milieudienst Rijnmond
ta.v. mw. mr. S. Eekhout
Postbus 843
3100 AV Schiedam
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,
Voor dezen.
M. Weber
Bureauhoofd geluid DCMR Milieudienst Rijnmond
Kopie verstuurd aan:
De burgemeester van de gemeente Bodegraven Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven
Inspectie Leefomgeving & Transport, [email protected]
Het Korps Landelijke Politiediensten/Luchtvaartpolitie, Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Blad 4 van 4