ontheffing - Provincie Fryslân

FUIV[b
Friese U itvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Heli Holland Airservice
T.a.v. de heerT.R. Heinen
Kanaal B z.z. 3
7881 NB Emmer-Compascuum
Grou, 29 september 2014
VERZONDEN 01 OKT 2014
Ons kenmerk
: JDM/2014-FUMO-0002554/2014/021 1
Afdeling
: Toetsing en Vergunningverlening
Behandeld door : J.D. van der Meulen / +31 566 75 03 00
Uw kenmerk
Betreft
: beschikking locatiegebonden ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik
Wet luchtvaart voor starts en landingen met een helikopter te Balk door
Heli Holland Airservice
Hierbij sturen wij u de verleende ontheffing voor 6 vluchten op 3 oktober 2014 in Balk.
De ontheffing is bijgevoegd.
d,
7
Hoogach
”het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,
7
Name
\)sJ
N.G. Kistemaker
Afdeling Toetsing en Vergunningverlening
Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden
[email protected]
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou
0566 750 300
B KvK nr 5749 9470
www.fumo.nI • NL93 RABO 0135 5152 38• BTW nr NL 8526.08.263.B.01
FUIV[b
Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;
gezien de aanvraag van Heli Holland Airservice d.d. 22 september 2014, geregistreerd
onder zaaknummer JDM/2014-FUMO-0002554;
,
Gelet op artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart, Regeling veilig gebruik luchthavens en andere
terreinen en het provinciaal luchtvaartbeleid;
BESLUITEN,
aan Heli Holland Airservice te Emmer-Compascuum een ontheffing te verlenen van het
verbod om buiten een luchthaven te landen en op te stijgen. De ontheffing heeft betrekking
op de starts en landingen op een weiland aan het Tjamkedykje 6 in Balk.
Algemene voorschriften
1. Het aanvraagformulier en de bijgevoegde bescheiden maken onderdeel uit van deze
ontheffing.
2. Deze ontheffing geldt op 3 oktober 2014 tussen 13.40 uur en zonsondergang, voor
maximaal 6 vluchten op een weiland aan het Tjamkedykje 6 in Balk, zoals aangegeven is
op de tekening.
3. Tenminste 24 uur voor het gebruik van de ontheffing geeft de houder van de ontheffing
aan GS van de provincie Fryslân, aan de minister van Infrastructuur en Milieu en aan de
burgemeester van de gemeente waarin het betreffende terrein is gelegen, kennis van het
voornemen de ontheffing te gebruiken. Aan GS moet deze melding digitaal worden
verzonden naar [email protected] U dient het meldingsformulier te gebruiken dat door
de provincie Fryslân is vastgesteld. Het formulier is tevens te vinden is op de website
www.fryslan n l.
.
4. Voor aanvang van de vlucht moet de gezagvoerder van het luchtvaartuig zich ervan
vergewissen dat de melding van de ontheffing, zoals voorgeschreven in voorschrift 3, is
gedaan, alsmede een afschrift van de ontheffing in kwestie ter inzage aanwezig is.
5. Ter voorkoming van onnodige (geluids-)overlast en in het kader van de (verkeers-)
veiligheid, zullen de aan- en uitvliegroutes zodanig dienen te zijn dat de aaneengesloten
woonbebouwing of kunstwerken, met inbegrip van industrie- en havengebieden worden
gemeden.
6. Het niet nakomen van (één van) de hiervoor vermelde voorschriften kan leiden tot het
onmiddellijk intrekken van dit besluit, zonder recht op schadevergoeding.
-2/3-
Ons
kenmerk:
JDM/2014-FUMO0002554/2014/0211
FU.
Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,
N.G. Kistemaker
Afdeling Toetsing en Vergunningverlening
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes
(6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten,
Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d.
de gronden van het bezwaar.
Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.nl onder
“contact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie:
tel. (058) 292 51 57.
Het origineel van deze ontheffing wordt gezonden aan verzoeker en een afschrift wordt
gezonden aan:
Per e-mail naar [email protected] van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Inspectie Leefomgeving en Transport;
-
-
Burgemeester van de gemeente de Friese Meren, Postbus 101, 8500 AC Joure;
Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Luchtvaartpolitie, Postbus 100
3970 AC Driebergen.
-
-3/3-
Ons
kenmerk:
JDM/2014-FUMO0002554/2014/0211