Middelsluissedijk OZ 56 te Numansdorp

m
DCMR
Parallelweg 1
Postbus 843
milieudienst
Prince Helicopters BV
Gooikensweg 1
4301 PD ZIERIKZEE
31 OOAV Schiedam
010-246 80 00
Rijnmond
010-246 82 83
T
F
E
BESLUIT van gedeputeerde staten van Zuid-Holland
Ons kenmerk
Uw Kenmerk
[email protected],nl
W wwwdcmr.nl
Bijlagen
Datum
1 7 HAART 20U
21738893
Contactpersoon
Doorkiesnr.
Afdeling
Coen Boogerd
0 1 0 - 2 4 6 82 52
Expertisecentrum
Onderwerp
Ontheffing ex artikel 8.1a, eerste lid, van de Wet luchtvaart, voor het met een helikopter opstijgen
van enZof landen op een terrein gelegen aan de Middelsluissedijk OZ 56 te Numansdorp, gemeente
Cromstrijen.
Geachte heerZmevrouw,
Op 7 februari 2014 heb ik een verzoek ontvangen van Prince Helicopters BV voor het verkrijgen van
een ontheffing van het verbod om buiten een luchthaven met een helikopter te mogen landen en
opstijgen. Het betreft een verzoek om op 1 dag in respectievelijk de maanden april/mei en
augustusZseptember van dit kalenderjaar, in totaal maximaal 24 starts en 24 landingen uit te voeren
van en naar een terrein gelegen aan de Middelsluissedijk OZ 56 te Numansdorp, gemeente
Cromstrijen.
Uw aanvraag is getoetst aan de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van
luchthavens Zuid-Holland 2013 (hierna: Eieleidsregel leo). Ik heb vastgesteld dat uw aanvraag
voldoet aan de eisen van de artikelen van die Beleidsregel.
Alvorens een tug-ontheffing te kunnen verlenen, dient op grond van artikel 35, tweede lid van de
Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen overleg met de burgemeester plaats te
vinden. Ik heb in de periode van 14 februari tot en met 11 maart 2014 de burgemeester van de
gemeente Cromstrijen driemaal verzocht om vanuit het perspectief van openbare orde bedenkingen
in te brengen tegen het voornemen om een terrein in de gemeente te gebruiken. Ik heb tot nu toe
geen reactie ontvangen.
Ik ben van mening dat de burgemeester voldoende in de gelegenheid is geweest tot het voeren van
overleg. Daarmee heb ik aan de verplichting van artikel 35, tweede lid van de Regeling veilig gebruik
luchthavens en andere terreinen voldaan. Ik zie dan ook geen reden om van verlening van de
aangevraagde ontheffing af te zien.
Blad 1 van 1
Ons kenmerk
21738893
DCMR
milieudienst
Rijnmond
BESLUIT
Gelet op het vorenstaande heb ik besloten, op grond van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart, artikel
35, eerste lid van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Beleidsregel leo:
aan luchtvaartbedrijf Prince Helicopters BV een locatiegebonden tug-ontheffing te verlenen van
het verbod om met een luchtvaartuig te mogen landen op enZof opstijgen van een terrein
gelegen aan de Middelsluissedijk OZ 56 te Numansdorp, gemeente Cromstrijen;
de hierna opgenomen voorschriften te verbinden aan dit besluit.
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Het aanvraagformulier inclusief de bijlagen waarop de locatiegegevens zijn aangegeven
maken deel uit van deze ontheffing.
Deze ontheffing geldt enkel op 1 dag in de periode van april tot en met mei en op 1 dag in de
periode van augustus tot en met september van dit kalenderjaar, voor een maximum van in
totaal 24 starts en 24 landingen op een terrein gelegen aan de Middelsluissedijk OZ 56 te
Numansdorp, gemeente Cromstrijen.
Van de ontheffing kan gebruik gemaakt worden tijdens de uniforme daglichtperiode.
De ontheffinghouder voorkomt of beperkt zoveel als mogelijk de overlast en schade voor
omwonenden en de omgeving.
De ontheffinghouder zorgt er voor dat (één van) de gezagvoerder(s) beschikt over een
afschrift van deze ontheffing.
De ontheffinghouder zorgt ervoor dat omwonenden en andere belanghebbenden vooraf zijn
geïnformeerd over het gebruik van deze ontheffing en de daarvan te verwachten overlast.
De ontheffinghouder geeft ten minste 24 uur voor het gebruik van de ontheffing aan
gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de minister van Infrastructuur & Milieu en de
burgemeester van de gemeente Cromstrijen, kennis van het voornemen de ontheffing te
gebruiken. In deze melding moeten in ieder geval de navolgende gegevens zijn opgenomen:
• kenmerk van de ontheffing;
• informatie over de betreffende locatie;
• soort en kenmerk luchtvaartuig(en);
• vluchtdatum en tijdstippen waarop de vluchten worden uitgevoerd, en
• indien de vluchten verbonden zijn aan een evenement, de naam van het evenement
Aan de minister van Infrastructuur & Milieu kan deze melding verzonden worden naar
[email protected] Aan gedeputeerde staten kan dit naar [email protected] worden
verzonden.
Naar aanleiding van de in voorschrift 7 aangegeven verplichte 'voormelding' merk ik nog het
volgende op.
Op een locatie mogen binnen een kalenderjaar maximaal een bepaald aantal vliegtuigbewegingen
worden uitgevoerd. Na een voormelding moet ik ervan uitgaan dat het aantal vergunde
vliegtuigbewegingen ook daadwerkelijk is uitgevoerd (art. 18 onder 3 en onder 4 van de Beleidsregel
leo); in de meeste gevallen betekent dit dat de betreffende locatie wordt aangemerkt als
'volgevlogen' en gedurende de rest van het kalenderjaar niet meer mag worden gebruikt. De praktijk
wijst echter uit dat dit maximale aantal toegestane vliegtuigbewegingen vaak niet wordt gehaald.
Blad 2 van 2
Ons kenmerk
21738893
m
DCMR
Om te voorkomen dat een locatie ten onrechte wordt aangemerkt als 'volgevlogen', verzoek
ik u om
milieudienst
binnen 72 uur een namelding uit te voeren indien u niet het vergunde aantal vliegtuigbewegingen
heeft uitgevoerd. U kunt deze namelding verzenden naar [email protected] Ik verzoek u in de
namelding op te nemen: het kenmerk van uw ontheffing, informatie over de betreffende locatie en
het aantal daadwerkelijk uitgevoerde landingen en starts.
Rijnmond
Indien omwonenden melden dat zij overlast ondervinden, verzoek ik u om hen mede te delen dat zij
contact kunnen opnemen met de meldkamer van de DCMR: 0888 - 333 555.
Het verlenen van deze ontheffing houdt niet in dat een start of landing, ondanks dat deze
overeenkomstig deze ontheffing zou worden uitgevoerd, kan plaatsvinden. De burgemeester van de
gemeente waarin het terrein ligt, kan op grond van zijn bevoegdheid met betrekking tot de openbare
orde de uitvoering ervan tegenhouden. Tevens kan de Inspectie Leefomgeving en Transport de
uitvoering van starts of landingen tegenhouden op grond van haar bevoegdheid ten aanzien van de
(vlieg)veiligheid.
Ik maak u er tevens op attent dat deze ontheffing onverlet laat dat u dient te voldoen aan de
relevante bepalingen van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Wet
luchtvaart, voor zover die in de procedure tot verlening van deze ontheffing niet zijn getoetst,
alsmede overige wetgeving, zoals de Flora- en Faunawet.
BEZWAAR
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet
binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden,
onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift.
Het bezwaar dient gericht te worden aan:
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland t.a.v. het Awb-secretariaat
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop
kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de
Rechtbank 's-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening worden ingediend.
Blad 3 van 3
Ons kenmerk
21738893
m
DCMR
milieudienst
Ik verzoek u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan:
DCMR Milieudienst Rijnmond
ta.v. mw. mr. S. Eekhout
Postbus 843
3100 AV Schiedam
Rijnmond
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,
Voor dezen.
uhoofd geluid DCMR Milieudienst Rijnmond
Kopie verstuurd aan:
De burgemeester van de gemeente Cromstrijen, Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
Inspectie Leefomgeving & Transport, [email protected]
Het Korps Landelijke PolitiedienstenZLuchtvaartpolitie, Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Blad 4 van 4