Rijnmond 1 7 JAN. 20U - DCMR Milieudienst Rijnmond

m
DCMR
Parallelweg 1
Postbus 843
nnilieudienst
De heer E.J.R. Dekker
Aardbeistraat 19
2564 TM 'S-GRAVENHAGE
3100 AV Schiedam
Rijnmond
T 010-246 80 00
F 010-246 82 83
E coen [email protected] nl
BESLUIT van gedeputeerde staten van Zuid-Holland
Wwww dcmrnl
Uw Kenmerk
Bijlagen
Contactpersoon
Doorkiesnr.
Afdeling
C. Boogerd
010-246 82 52
Expertisecentrum
Ons kenmerk
Datum
1 7 JAN. 20U
21669220
Onderwerp
Ontheffing ex artikel 8.1a, eerste lid, van de Wet luchtvaart, voor het met een paramotor opstijgen
van en/of landen op de Zandmotor ter hoogte van de Haagweg te Ter Heijde in 2014.
Geachte heer Dekker,
Op 1 oktober 2013 heb ik uw verzoek ontvangen voor het verkrijgen van een ontheffing van het
verbod om buiten een luchthaven met een paramotor vliegtuigbewegingen te mogen uitvoeren. Het
betreft een verzoek om 48 vliegtuigbewegingen uit te voeren op 12 dagen in 2014 van en naar een
terrein gelegen op de Zandmotor ter hoogte van de Haagweg te Ter Heijde, gemeente Westland.
Uw aanvraag is getoetst aan de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van
luchthavens Zuid-Holland 2013 (hierna: Beleidsregel leo). Ik heb vastgesteld dat uw aanvraag
voldoet aan de eisen van de artikelen van die Beleidsregel.
Met de burgemeester van de gemeente Westland heb ik overleg gevoerd over uw aanvraag. Deze
heeft op 6 november 2013 per e-mail verklaard geen bezwaar te hebben tegen het uitvoeren van de
aangevraagde vluchten. Daarbij is wel de opmerking gemaakt dat men het belangrijk vindt dat de
activiteit zich goed verhoudt ten opzichte van de andere recreatieve activiteiten op de Zandmotor.
BESLUIT
Gelet op het vorenstaande heb ik besloten, op grond van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart, artikel
35, eerste lid van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Beleidsregel leo:
aan de heer E.J.R. Dekker een locatiegebonden tug-ontheffing te verlenen van het verbod om
met een luchtvaartuig te mogen landen op en/of opstijgen van een terrein gelegen op de
Zandmotor ter hoogte van de Haagweg te Ter Heijde, gemeente Westland;
de hierna opgenomen voorschriften te verbinden aan dit besluit.
Blad 1 van l
Ons kenmerk
21669220
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
m
DCMR
milieudienst
Het aanvraagformulier inclusief de bijlagen waarop de locatiegegevens zijn aangegeven
Rijnmond
maken deel uit van deze ontheffing.
Deze ontheffing geldt voor een maximum van 24 starts en/of 24 landingen verdeeld over
maximaal 12 dagen in 2014 op een terrein gelegen op de Zandmotor ter hoogte van de
Haagweg te Ter Heijde, gemeente Westland.
Van de ontheffing kan gebruik gemaakt worden tijdens de uniforme daglichtperiode.
De ontheffinghouder voorkomt of beperkt zoveel als mogelijk de overlast en schade voor de
omgeving.
De ontheffinghouder zorgt er voor dat (één van) de gezagvoerder(s) beschikt over een
afschrift van deze ontheffing.
De ontheffinghouder geeft ten minste 24 uur voor het gebruik van de ontheffing aan
gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de minister van Infrastructuur & Milieu en de
burgemeester van de gemeente Westland, kennis van het voornemen de ontheffing te
gebruiken. In deze melding moeten in ieder geval de navolgende gegevens zijn opgenomen:
• kenmerk van de ontheffing;
• informatie over de betreffende locatie;
• soort en kenmerk luchtvaartuig(en);
• vluchtdatum en tijdstippen waarop de vluchten worden uitgevoerd, en
• indien de vluchten verbonden zijn aan een evenement, de naam van het evenement.
Aan de minister van Infrastructuur & Milieu kan deze melding verzonden worden naar
[email protected] Aan gedeputeerde staten kan dit naar [email protected] worden
verzonden.
Ten aanzien van gastgebruik van de ontheffing zorgt de ontheffinghouder ervoor dat dit
confonn voorschift 6 wordt gemeld. Daarbij omvat de melding ook de naam van de
gastgebruiker.
De ontheffinghouder zorgt ervoor dat de voorschriften van deze ontheffing door
gastgebruikers worden nageleefd.
Naar aanleiding van de in voorschrift 6 aangegeven verplichte 'voormelding' merk ik nog het
volgende op.
Op een locatie mogen binnen een kalenderjaar maximaal een bepaald aantal vliegtuigbewegingen
worden uitgevoerd. Na een voormelding moet ik ervan uitgaan dat het aantal vergunde
vliegtuigbewegingen ook daadwerkelijk is uitgevoerd (art. 18 onder 3 en onder 4 van de Beleidsregel
leo); in de meeste gevallen betekent dit dat de betreffende locatie wordt aangemerkt als
'volgevlogen' en gedurende de rest van het kalenderjaar niet meer mag worden gebruikt. De praktijk
wijst echter uit dat dit maximale aantal toegestane vliegtuigbewegingen vaak niet wordt gehaald.
Om te voorkomen dat een locatie ten onrechte wordt aangemerkt als 'volgevlogen', verzoek ik u om
binnen 72 uur een namelding uit te voeren indien u niet het vergunde aantal vliegtuigbewegingen
heeft uitgevoerd. U kunt deze namelding verzenden naar [email protected] Ik verzoek u in de
namelding op te nemen: het kenmerk van uw ontheffing, informatie over de betreffende locatie en
het aantal daadwerkelijk uitgevoerde landingen en starts.
Blad 2 van 2
Ons kenmerk
21669220
m
•CMR
Indien omwonenden of andere belanghebbenden melden dat zij overlast ondervinden, verzoek ik u
om hen mede te delen dat zij contact kunnen opnemen met de meldkamer van de DCMR:
milieudienst
0888 333 555.
Rijnmond
Het verlenen van deze ontheffing houdt niet in dat een start of landing, ondanks dat deze
overeenkomstig deze ontheffing zou worden uitgevoerd, kan plaatsvinden. De burgemeester van de
gemeente waarin het terrein ligt, kan op grond van zijn bevoegdheid met betrekking tot de openbare
orde de uitvoering ervan tegenhouden. Tevens kan de Inspectie Leefomgeving en Transport de
uitvoering van starts of landingen tegenhouden op grond van haar bevoegdheid ten aanzien van de
(vlieg)veiligheid.
Ik maak u er tevens op attent dat deze ontheffing onverlet laat dat u dient te voldoen aan de
relevante bepalingen van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Wet
luchtvaart, voor zover die in de procedure tot verlening van deze ontheffing niet zijn getoetst,
alsmede overige wetgeving, zoals de Flora- en Faunawet.
|
BEZWAAR
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet
binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden,
onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift.
Het bezwaar dient gericht te worden aan:
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland t.a.v. het Awb-secretariaat
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop
kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de
Rechtbank 's-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening worden ingediend.
Blad 3 van 3
Ons kenmerk
21669220
m
DCMR
Ik verzoek u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan:
DCMR Milieudienst Rijnmond
milieudienst
La.v. mw. mr. S. Eekhout
Rijnmond
Postbus 843
3100 AV Schiedam
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,
Voor dezen.
Bureauhoofd geluid DCMR Milieudienst Rijnmond
Kopie verstuurd aan:
De burgemeester van de gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk
Inspectie Leefomgeving & Transport, meldingtug(gilent.nl
Het Korps Landelijke Politiediensten/Luchtvaartpolitie, Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Blad 4 van 4