DCMR Milieudienst Rijnmond

m
DCMR
Parallelweg 1
Postbus 843
milieudienst
3100
AV Schiedam
^ 010-246 so 00
Hellfllghl Holland BV
Wesselseweg 132
3774 RL KOOTWIJKERBROEK
Rijnmond
010 -246 82 83
F
E
[email protected]
W www.dcmr.nl
BESLUIT van gedeputeerde staten van Zuid-Holland
Ons kenmerk
Uw Kenmerk
Bijlagen
Contactpersoon
Doorkiesnr.
Afdeling
Coen Boogerd
010 - 246 82 52
Expertisecentrum
Datum
Onderwerp
Ontheffing ex artikel 8.1a, eersle lid, van de Wet luchtvaart, voor hel mei een helikopter opstijgen
van en/of landen op een terrein gelegen aan de Boomgaardlaan 18 te Leiderdorp.
Geachle heer/mevrouw.
Op 24 januari 2014 heb ik een verzoek ontvangen van Heliflight Holland BV voor het verkrijgen van
een ontheffing van het verbod om buiten een luchthaven met een helikopter te mogen landen en
opstijgen. Het betreft een verzoek op maximaal 12 dagen in 2014 len hoogste 24 starts en 24
landingen uil le voeren van en naar een terrein gelegen aan de Boomgaardlaan 18 le Leiderdorp.
Uw aanvraag is getoetst aan de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van
luchthavens Zuid-Holland 2013 (hierna; Beleidsregel leo). Ik heb vastgesteld dat uw aanvraag
voldoet aan de eisen van de artikelen van die Beleidsregel.
Met de burgemeester van Leiderdorp heb ik overieg gevoerd over uw aanvraag. Deze heeft op 27
februari 2014 per e-mail verklaard geen bezwaar te hebben tegen het uitvoeren van de
aangevraagde vluchten.
BESLUIT
Gelet op het vorenstaande heb ik besloten, op grond van artikel 8a.51 van de Wel luchtvaart, artikel
35, eerste lid van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Beleidsregel leo;
aan luchtvaartbedrijf Heliftight Holland BV een localiegebonden tug-ontheffing le verienen van
het verbod om mei een luchtvaartuig te mogen landen op en/of opstijgen van een terrein
gelegen aan de Boomgaardlaan 18 le Leiderdorp;
de hierna opgenomen voorschriften le verbinden aan dil besluit.
Blad 1 van 4
Ons kenmerk
21734090
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
m
DCMR
milieudienst
Het aanvraagformulier inclusief de bijlagen waarop de locatiegegevens zijn aangegeven
maken deel uit van deze ontheffing.
Deze ontheffing geldt op maximaal 12 dagen in 2014 voor het uitvoeren van in totaal ten
hoogste 24 starts en 24 landingen op een terrein gelegen aan de Boomgaardlaan 18 te
Leiderdorp.
Van de ontheffing kan gebruik gemaakt worden lijdens de uniforme daglichtperiode.
De ontheffinghouder voorkomt of beperkt zoveel als mogelijk de overiast en schade voor
omwonenden en de omgeving,
De onlheffinghouder zorgt er voor dal (één van) de gezagvoerder(s) beschikt over een
afschrift van deze ontheffing.
De onlheffinghouder zorgt ervoor dat omwonenden en andere belanghebbenden vooraf zijn
geïnformeerd over het gebruik van deze ontheffing en de daarvan te venwachten overiasl.
De ontheffinghouder geeft ten minste 24 uur voor hel gebruik van de ontheffing aan
gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de minister van Infrastructuur & Milieu en de
burgemeester van de gemeente Leiderdorp, kennis van het voornemen de ontheffing te
gebruiken. In deze melding moeten in ieder geval de navolgende gegevens zijn opgenomen;
• kenmerk van de ontheffing;
• informatie over de betreffende localie;
• soort en kenmerk luchtvaartujg(en);
• vluchtdatum en tijdstippen waarop de vluchten worden uitgevoerd, en
• indien de vluchten verbonden zijn aan een evenement, de naam van hel evenement.
Aan de minister van Infrastructuur & Milieu kan deze melding verzonden worden naar
[email protected] Aan gedeputeerde staten kan dit naar [email protected] worden
verzonden.
Rijnmond
Naar aanleiding van de in voorschrift 7 aangegeven verplichte 'voormelding' merk ik nog hel
volgende op.
Op een localie mogen binnen een kalenderjaar maximaal een bepaald aantal vliegtuigbewegingen
worden uitgevoerd. Na een voormelding moei ik ervan uilgaan dal hel aantal vergunde
vliegtuigbewegingen ook daadwerkelijk is uitgevoerd (art. 18 onder 3 en onder 4 van de Beleidsregel
leo); in de meeste gevallen betekent dil dal de betreffende locatie wordl aangemerkt als
'volgevlogen' en gedurende de rest van hel kalenderjaar niet meer mag worden gebruikt. De praktijk
wijst echter uit dat dil maximale aantal toegestane vliegtuigbewegingen vaak niel wordt gehaald.
Om le voorkomen dal een localie ten onrechte wordl aangemerkt als 'volgevlogen', verzoek ik u om
binnen 72 uur een namelding uit le voeren indien u niet het vergunde aantal vliegtuigbewegingen
heeft uitgevoerd. U kunt deze namelding verzenden naar [email protected] Ik verzoek u in de
namelding op te nemen; het kenmerk van uw ontheffing, informatie over de betreffende locatie en
het aantal daadwerkelijk uitgevoerde landingen en starts.
Indien omwonenden melden dat zij overiast ondervinden, verzoek ik u om hen mede le delen dat zij
contact kunnen opnemen met de meldkamer van de DCMR; 0888 - 333 555.
Blad 2 van 4
Ons kenmerk
21734090
DCMR
milieudienst
Rijnmond
Het verienen van deze ontheffing houdt niet in dal een start of landing, ondanks dal deze
overeenkomstig deze ontheffing zou worden uitgevoerd, kan plaatsvinden. De burgemeester van de
gemeente waarin het terrein ligt, kan op grond van zijn bevoegdheid met betrekking lot de openbare
orde de uitvoering ervan tegenhouden. Tevens kan de Inspectie Leefomgeving en Transport de
uitvoering van starts of landingen tegenhouden op grond van haar bevoegdheid ten aanzien van de
(vlieg)veiligheid.
Ik maak u er tevens op attent dat deze ontheffing onveriet laat dat u dienl te voldoen aan de
relevante bepalingen van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Wet
luchtvaart, voor zover die in de procedure tot veriening van deze ontheffing niet zijn getoetst,
alsmede overige wetgeving, zoals de Flora- en Faunawet.
BEZWAAR
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet
binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden,
onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop en hel bezwaarschrift.
Hel bezwaar dient gericht le worden aan;
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland l.a.v. hel Awb-secretariaat
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Krachlens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop
kan - als legen dit besluit bezwaar wordl aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de
Rechtbank 's-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag een verzoek tot het treffen van een
vooriopige voorziening worden ingediend.
Blad 3 van 4
Ons kenmerk
21734090
m
DCMR
Ik verzoek u een kopie van het verzoek om een vooriopige voorziening te zenden aan;
milieudienst
DCMR Milieudienst Rijnmond
ta.v. mw. mr. S. Eekhout
Postbus 843
3100 AVSchiedam
Rijnmond
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,
Voor dezen.
M. Weber
Bureauhoofd geluid DCMR Milieudienst Rijnmond
Kopie verstuurd aan:
De burgemeester van de gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp
Inspectie Leefomgeving & Transport, meldingtugigilent.nl
Het Korps Landelijke Politiediensten/Luchtvaartpolitie, Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Blad 4 van 4