DLATEGO TEŻ, Strony postanowiły, co następuje:

DEELNEMEROVEREENKOMST
TUSSEN:
(1)
Stichting TKI-EnerGO, gevestigd in Amersfoort en geregistreerd onder nr. 56025912 Kamer
van Koophandel te den Haag; hierbij vertegenwoordigd door haar voorzitter T.P. Bokhoven, hierna te
noemen “TKI” ‘;
(2)
……………………., gevestigd ………………………en geregistreerd onder nr. ………… Kamer van
Koophandel te …………….; hierbij vertegenwoordigd door …………………. hierna te noemen
“Deelnemer”;
Gezamenlijk te noemen “partijen”
WAARBIJ:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Het ministerie van EZ, in het kader van het Topsectorenbeleid via de inrichting van
Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s) beoogt de innovatiecapaciteit van de Nederlandse
kennisinstellingen en het bedrijfsleven te stimuleren;
De Topsector Energie de stichting TKI-EnerGO heeft aangewezen als de partij die het
innovatieproces op het gebied van energie in de gebouwde omgeving mede zal vormgeven
en op wiens geleide de innovatiegelden voor deze sector zullen worden ingezet;
De Stichting TKI-EnerGO via het periodiek geactualiseerde Innovatiecontract de prioriteiten
vaststelt voor het door de Nederlandse overheid financieel gefaciliteerde innovatiebeleid op
het gebied van energie in de gebouwde omgeving;
De Deelnemer actief betrokken is bij het innovatieproces rondom energiebesparing in de
gebouwde omgeving;
Partijen gezamenlijk beogen een actieve bijdrage te leveren aan dit innovatieproces
De partijen het volgende overeen komen:
1
DOEL VAN DE DEELNEMEROVEREENKOMST
Deze overeenkomst regelt de onderlinge verhouding tussen partijen, met het doel om vanuit een
gezamenlijke inspanning het innovatieproces voor energiebesparing in de gebouwde omgeving te
bevorderen.
Pagina 1 van 4
Deelnemersovereenkomst Stichting TKI-EnerGO
2
RECHTEN VAN DE DEELNEMER T.O.V. HET TKI
2.1.
ALGEMEEN
De Deelnemer zal actief betrokken mogen zijn bij de periodieke actualisering van het
Innovatiecontract, dat de basis vormt voor de besteding van de innovatiegelden, via consultatie en
inbreng in het vaststellen van de prioriteiten voor de noodzakelijke innovaties. Het bestuur van het
TKI blijft evenwel volledig bevoegd om naar eigen inzicht te handelen.
2.2.
DEELNAME AAN INNOVATIEPROJECTEN
De Deelnemer kan direct, of indirect via consortia, deel uitmaken van de projecten waarvoor via het
TKI overheidsgelden worden ingezet voor innovatie. Het ondertekenen van deze overeenkomst is
een voorwaarde daartoe. Voor de duidelijkheid: een dergelijke ondertekening schept evenwel geen
recht op projectdeelname.
2.3.
MATCHING EN VALORISATIEVIA ECOSYSTEEM
Matching: Het TKI zal activiteiten voor deelnemers organiseren om te bevorderen dat partijen elkaar
vinden die baat hebben bij het samenwerken aan innovaties, bijvoorbeeld in projecten die financieel
via TKI overheidsgelden worden ondersteund. Valorisatie: De resultaten uit de verschillen het TKIprojecten zullen, onder uitdrukkelijk voorbehoud van specifieke intellectuele eigendoms- en
aanverwante rechten zoals toebedeeld door de overeenkomsten die die projecten beheersen, in
beginsel ter kennis worden gebracht aan de Deelnemers voor verdere benutting.
Het TKI richt voor matching en valorisatie een zogenaamd Ecosysteem in waarin kennis, ervaring en
expertise via een netwerk worden gedeeld onder de deelnemers.
2.4
INTERNATIONAAL
Via het boven bedoelde ecosysteem zal ook de connectie gemaakt worden met internationale
ontwikkelingen, in het bijzonder binnen de EU.
3
PLICHTEN VAN DE DEELNEMER T.O.V. HET TKI
Van de Deelnemers wordt verwacht dat ze een actieve inbreng leveren in het innovatieproces. Deze
inbreng zal bestaan uit:
a) het zo open als redelijkerwijs mogelijk met andere partijen van gedachten te wisselen over
benodigde (precompetitieve) innovaties
b) het streven naar deelname in consortia met het doel om op deelgebieden specifieke
innovatieprojecten te realiseren
c) daar waar het specifieke (niet onder IP restricties vallende) kennis betreft, deze te delen in
het Ecosysteem
d) zowel actief als proactief een inbreng te leveren in de periodieke actualisering van het
Innovatiecontract.
e) alvorens te publiceren over specifiek in het TKI besproken materie, zal de betrokken
deelnemer deze publicatie voorleggen en bespreken met de Programmadirecteur van het TKI
en eventueel andere bij het onderwerp betrokken Deelnemers.
Pagina 2 van 4
Deelnemersovereenkomst Stichting TKI-EnerGO
f)
Penvoerders
van
door
het
TKI
gehonoreerde
projecten
stellen
de
samenwerkingsovereenkomst en de subsidiebeschikking beschikbaar aan het TKI zodra deze
zijn afgesloten, respectievelijk zijn ontvangen. Op basis hiervan zal het TKI de TKI toeslag
aanvragen.
4
DEELNAME IN HET TKI
4.1.
FINANCIEEL
De Deelnemer draagt als volgt bij in de kosten van het TKI:
a. Elke deelnemer. Betaling van een deelnemersvergoeding voor het faciliteren van het
innovatieproces en het beschikbaar krijgen van de benodigde middelen ter ondersteuning
van het innovatieproces. Voor 2012, 2013 en 2014 bedraagt de Deelnemersvergoeding €
350,- per jaar exclusief BTW (of een gedeelte daarvan, naar boven afgerond per kwartaal van
deelname). Eventuele verandering in de Deelnemersvergoeding wordt door het bestuur
vastgesteld en uiterlijk 15 september voor het jaar van ingang aan de Deelnemers
gecommuniceerd.
b. Deelnemers die participeren in gehonoreerde TKI EnerGO of ZEGO projecten. Voor de
inspanning van de begeleiding van de projecten, het organiseren van het programma en de
subsidieregeling, dragen deelnemers die subsidie voor innovatieprojecten krijgen toegekend
in de regeling1 voor EnerGO of ZEGO van 2014 of later naar rato bij, gelijk aan een
bescheiden percentage van de verkregen subsidie. Dit percentage wordt vastgesteld vóór de
indieningsdatum, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij de subsidieaanvraag..
4.2.
OPZEGGING
Opzegging van de Deelnemer dient te gebeuren voor 1 oktober van enig kalenderjaar en gaat in na
dat jaar. Bijkomende bepaling is dat deelnemers aan, via EnerGO mede gefinancierde en/of via de
regeling1 gesubsidieerde, projecten pas kunnen opzeggen nadat het project formeel beëindigd is.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden, gericht aan het bestuur. Het bestuur zal die opzegging
binnen 1 maand bevestigen.
In geval van opzegging kan de Deelnemer ingaande het daarop volgende jaar geen gebruik meer
maken van de rechten zoals aangegeven in artikel 2.
1
De regeling “regeling Topsector energieprojecten” en bij naamswijziging de opvolger daarvan.
Pagina 3 van 4
Deelnemersovereenkomst Stichting TKI-EnerGO
5
LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening en wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, waarbij voor opzegging de clausule uit 4.2 zal gelden.
Ingeval van het niet voldoen van de jaarlijkse contributie binnen 2 maanden na ontvangen van de
jaarlijkse rekening zal dat aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst zonder verdere
gerechtelijke tussenkomst, waarmee per direct de rechten van de Deelnemer zullen vervallen. Voor
deelnemers aan door TKI medegefinancierde projecten hangt betaling voor hun inspanning daarin af
van het lidmaatschap.
Aldus opgesteld in 2-voud,
Voor de Stichting TKI-EnerGO
Voor de Deelnemer
dd: ................plaats:....................
dd:................ plaats:.......................
………………………………..
…………………………………..
Naam:………………………..
Naam:………………………….
Pagina 4 van 4
Deelnemersovereenkomst Stichting TKI-EnerGO