ECOSYSTEEM TOPSECTOR WATER

ECOSYSTEEM TOPSECTOR WATER
Organisatie topsector
Ø De Topsector Water kent een lichte organisatiestructuur die maximaal aansluit op bestaande sectororganisaties. Onder het Topteam Water
ressorteert een vijftal Kernteams, eveneens samengesteld uit de gouden driehoek: drie verticale teams voor de deelsectoren maritiem,
deltatechnologie en watertechnologie en twee horizontale teams voor de doorsnijdende thema’s human capital en export en promotie. Tussen de
Kernteams van de Topsector Water en sectororganisaties als Nederland Maritiem Land, de Vereniging van Waterbouwers, VLM, Aqua Nederland en
NWP, bestaan diverse personele unies.
Ø Het onderdeel internationalisering van de actie agenda ‘Water verdient het!’ van de Topsector Water wordt getrokken door het Kernteam Export en
Promotie onder voorzitterschap van William van Niekerk (BAM). Hij is de “trekker internationaal” van de topsector. Andere leden van het Kernteam
Export en Promotie zijn Martin Bloem (namens maritieme sector), Robert de Bruin (Van Oord, deltatechnologie), Paul Buijs (Berson, namens
watertechnologie en MKB), Christiaan Rebergen (ministerie BZ), Pex Langenberg (ministerie IenM) en Lennart Silvis (NWP, secretaris). Het
jaarverslag 2013 van het Kernteam Export en Promotie, dat is bijgevoegd, bevat uitgebreide informatie over de internationale doelstellingen en
activiteiten van de Topsector Water en de organisatie.
Ø De heer ir. J.C. (Hans) Huis in ’t Veld is sinds mei 2012 het boegbeeld voor de Topsector Water. Het Topteam 2.0 voor de Topsector Water bestaat
naast Hans Huis in ’t Veld uit: de heer Berkvens (CEO Damen Shipyards), de heer Luyben (Rector magnificus TU Delft), de heer Buijs (CEO
Hatenboer-Water, MKB), de heer Fokkema (voorzitter NWO gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen), de heer Heij (DG Ruimte en Water,
Ministerie van I&M) en de heer Dronkers (DG Rijkswaterstaat).
Op het gebied van de internationalisering gaat de topsector als zodanig (Topteam/Kernteam Export en Promotie/trekker internationaal)
over:
a) internationale strategie en “horizontale” (niet-landspecifieke) vraagstukken;
b) de keuze van prioritaire doellanden;
c) het aangeven op hoofdlijnen van wat er in die landen moet gebeuren;
d) de inbreng in de reisagenda van het Kabinet;
e) de keuze van de strategische beurzen namens de topsector;
f) overkoepelende activiteiten (zoals bijv. de branding van de topsector);
g) inbreng in de formulering in een strategie voor strategische acquisitie van buitenlandse
investeringen t.b.v. de topsector.
h) optreden als stimulator en wegwijzer binnen de topsector.
i) bevorderen/faciliteren van cross-overs met andere sectoren.
Als het gaat om de uitvoering van de internationaliseringsagenda van de topsector is het Netherlands Water Partnership (NWP) het eerste
aanspreekpunt (het one access point) voor watertechnologie en deltatechnologie.
Voor het onderdeel Maritiem is het eerste aanspreekpunt (het one access point) de Trade Council van Nederland Maritiem Land (TC NML).
Branches en netwerken
Subsector
Branches/Netwerk
en/TKI’s
Organisatie/Rol/Achterban
Website
Contact
(persoon)
Water- en
Deltatechnologie
Netherlands Water
Partnership (NWP)
Publiekprivate netwerkorganisatie die opereert als onafhankelijk
coördinatie- en informatiepunt voor de Nederlandse watersector.
Deelnemers aan het NWP zijn overheden, kennisinstellingen,
bedrijven en maatschappelijke organisaties
Doel: “Meer werk in het buitenland”, dus focus op export.
brancheorganisatie die op nationaal en internationaal niveau de
belangen van de waterschappen behartigt.
Vewin is de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland.
Haar belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van
de leden in Den Haag en Brussel.
belangenvereniging voor advies- en ingenieursbureaus
www.nwp.nl
Lennart
Silvis
([email protected]
nwp.nl)
branchevereniging van producenten en leveranciers van
technologie
www.aquanederland.nl
Watertechnologie
Deltatechnologie
De Unie van
Waterschappen
Vereniging van
waterbedrijven in
Nederland
NLingenieurs
(voorheen: ONRI):
Aqua Nederland
Vereniging van
Leveranciers van
Milieuapparatuur
(VLM)
Vereniging voor
Energie, Milieu en
Water (VEMW)
De Stichting
Toegepast
Onderzoek
Waterbeheer
(STOWA)
UNESCO-IHE
Deltares
Rijkswaterstaat-
www.uvw.nl
www.vewin.nl
www.nlingenieurs.nl
www.vlm.fme.nl/vlm
behartigt de belangen van de zakelijke watergebruikers
www.vlm.fme.nl/vlm
onderzoeksplatform van de waterschappen
www.stowa.nl
internationaal instituut voor onderwijs over water
www.unesco-ihe.org
Onafhankelijk instituut voor deltatechnologie
Adviesdienst van Rijkswaterstaat. Levert technische en
www.deltares.nl
http://www.ncr-
Maritiem
Waterdienst
wetenschappelijke kennis t.b.v. waterbeleid
web.org/partners/rijkswaters
taat-waterdienst
NABU
Netherlands Association of International Contractors
www.nabu.nl
NML
Stichting Nederland Maritiem Land, een netwerkorganisatie die
beoogt het imago en de naam van de Nederlandse maritieme
sector te verbeteren. De Trade Council van de NML zet zich in
voor de belangen van de leden in het buitenland.
http://www.maritiemland.nl/
NL/1023/trade-council.html
Holland Marine
Equipment
Association (HME),
NABU
www.hme.nl
Netherlands Association of International Contractors
www.nabu.nl
Association of the
Dutch Shipbuilding
Industry (VNSI)
www.scheepsbouwnederland
.nl
HISWA Association,
www.hiswa.nl
Association of Dutch
Suppliers in the Oil
and Gas Industry
(IRO)
Dutch Yachting
Group
Nederlands
Jachtbouw Industrie
(NJI)
Amsterdam Ports
Association
(AMPORTS)
Centraal Bureau voor
de Rijn- en
Binnenvaart (CBRB)
www.iro.nl
www.yachting.nl
www.jachtbouw.nl
www.amports.nl
www.cbrb.nl
Arne
Heutink,
[email protected]
ritimetechno
logy.nl
Deltalinqs,
Havenwerkgevers
Rotterdam
Koninklijke
Vereniging van
Nederlandse Reders
Vereniging van
waterbouwers in
Bagger-, Kust- en
Oeverwerken (VBKO)
www.deltalinqs.nl
www.kvnr.nl
www.vbko.nl
Europees
Community of European Shipyards' Associations (CESA), www.cesa-shipbuilding.org
Central Dredging Association (CEDA), www.dredging.org
European Community Shipowners' Associations (ECSA), www.ecsa.be
International Association of Dredging Companies (IADC), www.iadc.org
European dredging association (EUDA), www.european-dredging.info
European Marine Equipment Council (EMEC), www.emecweb.eu
Onderzoeksinstituten en TKI’s
Op basis van het eerste Innovatiecontract (april 2012) zijn drie TKI’s voor de Topsector Water opgericht: het TKI Maritieme Technologie, het TKI
Watertechnologie en het TKI Deltatechnologie. Elk van de TKI’s heeft een MKB-loket waarbij Syntens een belangrijke rol speelt in de eerste lijn. De TKI’s
kennen een grote betrokkenheid van bedrijven (zo’n 500 private partijen, het hoogste aantal van alle topsectoren) en een breed palet aan
onderzoeksorganisaties (universiteiten en instituten via NWO/STW, TNO, Marin, Deltares, Wetsus, KWR).
MARIN, the Maritime Research Institute Netherlands, www.marin.nl
Delft University of Technology, www.tudelft.nl
TNO, www.tno.nl
IMARES, www.imares.nl