Call TKI-LSH regeling 2014

Life Sciences & Health PLAZA 2014
TKI - LSH regeling voor publiek-private samenwerking
(voorheen LSH Match)
Oproep tot het indienen van aanvragen in het kader van de TKI
regeling voor de topsector LSH
1. Regeling TKI-LSH voor publiek-private samenwerking
Doorlopende indiening: De aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend van 1
augustus tot en met 3 november 2014. Aanvragen die vóór of op 1 september 2014 zijn
ingediend, worden in de eerstkomende vergadering van het TKI LSH bestuur behandeld.
Laatste deadline voor aanvragen is 3 november 2014;
Toekenning: op basis van first come-first served en beschikbaarheid van middelen
Trefwoorden: topsector LSH, roadmaps, publiek-private samenwerking, MKB, TKIregeling
Geplaatst: juli 2014.
2. Doel en achtergrond
Achtergrond TKI-LSH regeling
De Stichting LSH-TKI brengt in opdracht van het topteam van de topsector LSH het
programma van de TKI LSH tot stand. Deze Stichting heeft voor de praktische uitvoering
van het programma de LSH Plaza opgezet.
Door middel van de TKI-LSH regeling wil de Stichting LSH-TKI nieuwe1 publiek-private
samenwerkingen stimuleren. In deze regeling, uitgevoerd door de LSH Plaza, worden
(MKB) ondernemingen en onderzoeksorganisaties uitdrukkelijk uitgenodigd om samen te
investeren in het naar de markt brengen van kennis uit wetenschappelijk onderzoek.
Andere partijen, zoals gezondheidsfondsen, kunnen eveneens aansluiten. De regeling
wordt uitgevoerd in het kader van de TKI-toeslagregeling van het Ministerie van
Economische Zaken. Voor achtergrondinformatie wordt expliciet verwezen naar de
programmawebsite (www.lshplaza.nl), het Innovatiecontract Topsector LSH, het
Implementatieplan van de Topsector LSH, alsmede de TKI-toeslag regeling 2014 (zie
downloads).
Doelen van de regeling
- Stimulering van nieuwe publiek-private samenwerkingen tussen
onderzoeksorganisaties, ondernemingen en desgewenst andere partners (bijv.
gezondheidsfondsen2)
- Het entameren van kostenbeheersing in de zorg
Onder nieuwe publiek-private samenwerkingen wordt verstaan: publiek-private consortia die pas sinds 11
februari 2013 samenwerken, of bestaande publiek-private consortia die sinds 11 februari 2013 een nieuw
voorstel uitvoeren.
2
N.B. Gezondheidsfondsen/collectebusfondsen/niet-publieke partijen zonder winstoogmerk worden in de TKIregeling 2014 wel als private partijen beschouwd. Naast een fonds moet wel altijd een ondernemer deelnemen
aan het project.
1
1
Bijdragen aan de drie hoofddoelen uit de ambitie van de topsector LSH:
o Maintain health, prevent health care
o Maximize effect, minimize trauma
o Manage disease extramurally
Onderzoeksgebied van de regeling
Het onderzoeksgebied wordt gedefinieerd door de roadmaps zoals die beschreven zijn in
het Innovatiecontract 2012 van de topsector LSH (www.lshplaza.nl).
De voorgestelde publiek-private samenwerkingsprojecten moeten passen binnen dit
Innovatiecontract.
-
Voorbereiding op de aanvraag
Er wordt een consortium samengesteld waarin minimaal één ondernemer en minimaal
één onderzoeksorganisatie participeren. Alle partijen dragen financieel (in cash en/of in
kind) en inhoudelijk bij aan het project. De te ontwikkelen kennis is voor alle
deelnemende partijen toegankelijk.
3.
Randvoorwaarden
3.1 Voorwaarden voor het project
De aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:
 Het onderzoek past binnen het Innovatiecontract 2012 van de Topsector Life Sciences
and Health en draagt bij aan één of meer doelen van de regeling (zie 2).
 De regeling staat open voor publiek-private consortia waarin minimaal één
ondernemer en minimaal één onderzoeksorganisatie participeren. De hoofdaanvrager
dient in Nederland gevestigd te zijn. Buitenlandse partijen zijn toegestaan, maar het
project moet wel ten goede komen aan de Nederlandse kennisinfrastructuur.
 Een publiek-privaat consortium dat voor een project al subsidie van NWO, ZonMw,
TNO, STW of de Stichting LSH-TKI (bijvoorbeeld FES-middelen) heeft ontvangen, kan
niet zelf de TKI toeslag aanvragen voor dit project (dit gaat via de subsidieverlenende
organisatie, zie ook het volgende punt). Het consortium moet bovendien een cash
en/of in kind private2, 3 bijdrage van minimaal €10.000 euro per project per jaar
kunnen aantonen.
 Daarnaast staat de regeling open voor de onderzoeksorganisaties NWO, ZonMw, TNO
en STW. Projecten die in subsidierondes van NWO, ZonMw, TNO, STW en/of Stichting
LSH-TKI worden toegekend en waarbij private3 bijdrage wordt geleverd, kunnen door
deze organisatie worden aangemeld bij de LSH Plaza, teneinde hierover TKI toeslag
aan te vragen. De aldus gegenereerde TKI toeslag wordt in overleg tussen de
betrokken subsidiegevers en de Stichting LSH-TKI ingezet.
 Het project is niet gestart voor 11 februari 2013.
 Het samenwerkingsproject wordt uitgevoerd voor gezamenlijke rekening en risico.
 Het samenwerkingsproject omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of
experimentele ontwikkeling, of een combinatie daarvan.
 Het projectvoorstel kent concrete deliverables en een realistische tijdslijn. Alle
consortiumpartners dragen in cash en/of in kind bij aan de kosten van het project.
 Conform de TKI regeling bedraagt de minimale private bijdrage3 aan de
projectkosten:
3 Definitie private bijdrage (conform TKI regeling 2014):
Geldmiddelen die niet direct of indirect afkomstig zijn van:
a.een onderzoeksorganisatie met inbegrip van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
b.een openbaar lichaam, anders dan een productschap als bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de Wet op de
bedrijfsorganisatie
2





 voor fundamenteel onderzoek minimaal 15%
 voor industrieel onderzoek minimaal 50%
 voor experimentele ontwikkeling minimaal 75%
In het voorstel dient te worden aangegeven welk deel van de voorziene kosten moet
worden toegerekend aan welke categorie van werkzaamheden, een combinatie is
mogelijk.
De verdeling van de beschikbare middelen binnen het project geschiedt conform de
EU-staatssteunregels. Dit is met name van belang indien er naast de TKI-toeslag nog
andere subsidies aan het project worden toegevoegd.
De consortiumpartijen ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst (consortium
agreement), waarin onder meer de omgang is beschreven met intellectueel eigendom
(IP) voortkomend uit projectresultaten. De totstandkoming van de
samenwerkingsovereenkomst is de verantwoordelijkheid van de aanvrager. De LSH
Plaza ontvangt een kopie van de samenwerkingsovereenkomst en afspraken omtrent
IP.
De consortiumpartijen gaan met de Stichting LSH – TKI een uitvoeringsovereenkomst
aan. Hierin zijn o.a. de hoogte van de TKI toeslag en de hoogte van de bijdragen van
de partijen aan het project, waaronder de in cash en in kind bijdragen per
onderneming, separaat en expliciet vastgelegd.
Het projectdeel dat met behulp van deze TKI toeslag wordt gefinancierd dient apart
inzichtelijk te worden gemaakt.
Nadat de private3 bijdrage is aangetoond kan LSH Plaza de betalingen aan het project
starten.
3.2 Beleid Intellectueel Eigendom
Er moeten afspraken gemaakt worden over het intellectuele eigendom van de kennis en
over de producten die in het project worden ontwikkeld. Deze afspraken worden
vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Een ‘right of first refusal’ behoort tot de
mogelijkheden.
Afspraken over intellectueel eigendom dienen overeenkomstig de O&O&I-kaderregeling
(specifiek artikel 3.2.2) en de TKI-toeslag regeling (Staatscourant 4 september 2012) te
verzekeren dat:
 Resultaten van een samenwerkingsproject waaraan geen intellectuele
eigendomsrechten kunnen worden verleend ruim mogen worden verspreid en
eventuele intellectuele eigendomsrechten die uit de activiteiten van de
onderzoeksorganisatie(s) voortvloeien volledig aan die onderzoeksorganisatie(s)
worden toegekend; of
 De aan het project deelnemende ondernemingen en/of gezondheidsfondsen betalen
als ze die IP willen overnemen aan de onderzoeksorganisatie(s) een vergoeding die
overeenstemt met de marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten die
voortvloeien uit het samenwerkingsproject en die worden overgedragen aan de
deelnemende private partij(en). Bijdragen van de deelnemende private partij(en) in
de kosten van de publieke partij(en) worden in mindering op de compensatie
gebracht.
LSH Plaza zal een aantal best practices beschikbaar stellen voor het opstellen van IP
afspraken en samenwerkingsovereenkomsten.
3.3 Wie kan aanvragen
Er wordt een consortium samengesteld waarbij onderzoeksorganisaties en private
partijen met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een
project realiseren op basis van een heldere en optimale taak- en risicoverdeling. Alle
partijen dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project. Het publiek-private
samenwerkingsverband levert een penvoerder (tevens hoofdaanvrager), die gedurende
3
de gehele procedure de aanspreekpartner van de LSH Plaza zal zijn. Elke overige partij
binnen het consortium is medeaanvrager. De regeling staat open voor medeaanvragers
vanuit Nederlandse en buitenlandse instituten of bedrijven.
Tevens kunnen NWO, ZonMw, TNO en STW projecten uit hun programma’s, die aan de
randvoorwaarden voldoen, aanmelden bij LSH Plaza. Zie ook de voorwaarden voor
aanvragen onder 3.1.
3.4 Welk bedrag kan aangevraagd worden
 De Stichting LSH-TKI draagt vanuit de TKI-toeslag aan het project bij naar rato van de
toegezegde in cash en in kind bijdragen in 2014 van de betrokken private partijen2, 3
aan onderzoeksorganisaties. De TKI Toeslag bedraagt ten hoogste 25% van de cash
bijdragen, vermeerderd met de TKI Toeslag op basis van de in kind bijdrage(n). In
bepaalde gevallen genereert de eerste € 20.000 private in kind bijdrage (per bedrijf)
ook TKI toeslag. De TKI LSH bepaalt aan de hand van de aanvraag of dit voor het
betreffende project wel of niet van toepassing is en berekent de omvang van de extra
toeslag. Deze is afhankelijk van de hoogte van, en verhouding tussen, de bijdragen
van deelnemers en de duur van het project.
Rekenvoorbeeld:
Bij totale subsidiabele projectkosten in 2014 van € 1 miljoen kan de financiering als
volgt zijn:
Bijdrage onderzoeksorganisaties € 300.000
Bijdrage ondernemingen € 600.000, waarvan € 400.000 in cash in 2014
De TKI toeslag o.b.v. private cash is € 100.000.
Afhankelijk van de precieze situatie levert de in kind private bijdrage maximaal
€8.000 extra TKI toeslag op.
 Voorstellen die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 3.1 worden
toegekend op een first come-first served basis.
 De looptijd van het projectvoorstel is onbegrensd, de periode waarover TKI-toeslag
kan worden gevraagd is vooralsnog het jaar 2014, vergoedingen over de jaren 2015
en later zijn afhankelijk van de beschikbaarstelling van TKI-toeslag en de
desbetreffende regelgeving door het Ministerie van Economische Zaken.
3.5 Subsidiabele kosten (inzet TKI toeslag)
De aanvrager gebruikt voor de berekening van de subsidiabele kosten bij voorkeur de
loonkosten plus vaste-opslag-systematiek.
Voor toelichting zie het EZ-Kaderbesluit, Hoofdstuk 4, art. 10-14 (zie bijlage/download).
Met de door de Stichting LSH-TKI verstrekte middelen kan wetenschappelijk personeel en
technische ondersteuning worden gefinancierd. Tevens kunnen van het budget specifiek
voor het project benodigde verbruiksartikelen en gebruik van apparatuur worden
bekostigd.
Voor het maken van een begroting zijn via de website formats beschikbaar.
Als de aanvraag voldoet aan de gestelde randvoorwaarden wordt de TKI toeslag
toegekend. Na het overleggen van bewijs van de private3 bijdrage vindt uitbetaling plaats
aan de instelling waar de hoofdaanvrager werkzaam is; de hoofdaanvrager is
verantwoordelijk voor eventuele financiële onderverdeling naar samenwerkingspartners.
4.
Toetsingsprocedure
Een projectvoorstel wordt door LSH Plaza getoetst aan de voorwaarden zoals gesteld
onder paragraaf 3.1. Voorstellen die aan deze voorwaarden voldoen worden aan het
4
bestuur van de Stichting LSH-TKI voorgelegd. Het Bestuur van de Stichting LSH-TKI
neemt het besluit over het al dan niet honoreren van de aanvragen voor TKI toeslag en
de hoogte van de TKI toeslag voor het betreffende project.
4.1
Inhoudelijke randvoorwaarden
Het projectvoorstel voldoet aan de randvoorwaarden zoals beschreven onder punt 3.1
4.2
Procedurele randvoorwaarden
Projectvoorstel
 Er wordt gebruik gemaakt van het TKI-LSH aanvraagformulier
 Bij de aanvraag stuurt de projectleider minimaal de volgende bijlagen mee:
 Gespecificeerde begroting.
 Steunbrieven (commitment) waarin per deelnemer de toezegging van de
cofinanciering en de hoogte van de cash bijdrage door de private partijen worden
bevestigd.
Bij toekenning van TKI toeslag aan een project
In geval van toekenning verwacht de Stichting LSH-TKI dat de penvoerder, hierbij
ondersteund door werkpakketleiders/deelnemende partijen:
 jaarlijks (en voor de duur van de bestaande TKI-regeling) een beknopt inhoudelijk en
financieel voortgangsverslag indient. Aan het eind van het project (of uiterlijk 1
september 2017) ontvangt LSH Plaza een beknopt eindverslag plus een
controleverklaring (indien in totaal € 125.000 of meer TKI toeslag is ontvangen).
 de private cash en in kind bijdragen per partner en per jaar gespecificeerd
contractueel vastlegt. Indien dit vooraf niet mogelijk is, moeten alle bijdragen jaarlijks
worden aangetoond.
 alle samenwerkende partijen een consortiumovereenkomst laat ondertekenen, waarbij
zowel werkafspraken als ook afspraken met betrekking tot intellectueel
eigendomsrecht zijn vastgelegd.
 alle projectresultaten publiceert, indien van toepassing vindt publicatie plaats nadat
intellectueel eigendom door de betrokken partijen vastgelegd is.
 zorg draagt voor tijdige urenregistratie van het personeel op het project.
De Stichting LSH-TKI zal een uitvoeringsovereenkomst aangaan met alle
projectdeelnemers, waarin de afspraken m.b.t. de inzet van TKI toeslag en de bijdragen
van de verschillende partijen worden vastgelegd.
4.3 Tijdpad
Beoogd tijdpad
Bekendmaking regeling TKI-LSH
juli 2014
Eerstkomende afhandelingsdatum
1 september 2014
Laatste deadline voor indienen
3 november 2014
Toetsing door LSH Plaza
3 weken
Besluit Bestuur Stichting LSH-TKI
3 weken
Let op: dit schema kan aan veranderingen onderhavig zijn.
5
5. Meer informatie
5.1 Downloads
 Innovatiecontract LSH 2012
 LSH Plaza implementatieplan
 TKI-Regeling 2013 & 2014
 Toelichting Staatssteunregels (met name definities typen onderzoek)
 Aanvraagformulier TKI-LSH
 Financiële richtlijnen (uit EZ Kaderbesluit) & TKI-LSH budgetformulier
5.2 Vragen
Voor vragen over de call kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Wegens
de vakantieperiode nemen we vanaf 18 augustus contact met u op.
6. Indiening
De aanvraag kan per e-mail worden ingediend bij de LSH Plaza via
[email protected]
6