factsheet TKI Solar Energy

TKI Solar Energy
Wat doet het TKI Solar Energy?
Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Solar Energy is een van de zeven TKI’s binnen de Topsector Energie.
Energie is een van de negen topsectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is.
Nederland heeft een uitstekende kennis- en technologiepositie op het gebied van zonnestroom. Daarnaast neemt het gebruik
van zonnestroomsystemen in ons land de laatste jaren sterk toe. Het TKI Solar Energy wil de ontwikkeling en toepassing van
zonne-energie in Nederland verder versnellen en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zo groot mogelijk
maken. Partners in projecten onder het TKI Solar Energy richten zich op de ontwikkeling van efficiënte, goedkope en duurzame
zonnepanelen, inclusief de apparatuur en de materialen om die te maken. Ook werken zij aan de integratie van zonnestroomsystemen in de gebouwde omgeving, de infrastructuur, het elektriciteitsnet en opslagsystemen. Op dit moment participeren er in
het TKI Solar Energy al meer dan honderd bedrijven en kennisinstellingen. Dit aantal zal de komende tijd nog verder toenemen.
Het TKI Solar Energy programma
Het TKI Solar Energy heeft jaarlijks een budget beschikbaar om innovatieve projecten financieel te ondersteunen. Elk
jaar wordt in het 3e kwartaal in samenspraak met de zonne-energiesector een Actieplan voor het daaropvolgende jaar
geschreven, met daarin de belangrijkste thema's waar in desbetreffende jaar nieuwe projecten voor worden gezocht.
Vóór het einde van het jaar wordt dit Actieplan door het Topteam Energie beoordeeld en wordt bekend gemaakt welk
budget er voor dit Actieplan beschikbaar wordt gesteld. In de eerste helft van het daaropvolgende jaar worden publieke
tenders uitgeschreven waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd om samen projectvoorstellen
(met subsidieaanvraag) in te dienen op de beschreven prioriteitsthema's. Het is vervolgens de bedoeling dat vóór het
einde van dat jaar de projectvoorstellen door een deskundige jury zijn beoordeeld, gerangschikt en dat die projecten
waar subsidie voor beschikbaar is ook daadwerkelijk een subsidiebeschikking hebben ontvangen. Op deze manier
verwacht het TKI Solar Energy haar ambities, zoals beschreven in het Innovatiecontract Solar Energy, te
verwezenlijken.
Het meerjarige programma van het TKI Solar Energy is georganiseerd langs twee programmalijnen:
1. PV technologieën; gericht op het ontwikkelen en demonstreren van technologieën voor (de productie van)
2. innovatieve PV-cellen en -panelen;
3. Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving (ZEGO): gericht op het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve
zonne-energiesystemen in de Gebouwde Omgeving (in samenwerking met het TKI EnerGO).
Binnen de Topsector Energie werkt het TKI Solar
Energy onder meer samen met de TKI’s EnerGO
(Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving) en
Switch2SmartGrids.
Daarnaast heeft het TKI Solar Energy verbindingen
met de Topsectoren High Tech Systems and
Materials (HTSM) en Creatieve Industrie (ClickNL).
1. Programmalijn PV technologieën
De Nederlandse hightech industrie heeft mondiaal gezien, een toppositie op het gebied van apparaten en processen voor de
productie van PV -cellen en -panelen. Ongeveer de helft van alle PV-cellen en -panelen die in de wereld worden geproduceerd
bevat Nederlandse technologie. De programmalijn 'PV technologieën' richt zich in het bijzonder op de ontwikkeling van
technologieën voor (de productie van) innovatieve PV-cellen en -panelen.
Deze programmalijn is opgebouwd uit 5 programma's:
1.1 Wafergebaseerde kristallijn silicium PV
technologieën
1.4 Applicatieontwikkeling en demonstratie
van Nederlandse PV-technologieën
In dit programma worden innovatieve technologieën
ontwikkeld voor (de productie van) wafergebaseerde silicium
PV-cellen en -panelen. De focus van dit programma ligt op
de toepassing van nieuwe materialen, geavanceerde cel- en
moduleconcepten (inclusief toepassingspecifieke
oplossingen), gerelateerde productieprocessen en
-apparatuur en duurzaamheidaspecten zoals ‘design for
recycling’ en 'design for sustainability'.
In dit programma worden innovatieve PV-producten
ontwikkeld en gedemonstreerd die voornamelijk zijn
gebaseerd op Nederlandse kennis en kunde, zodat deze
succesvoller en sneller op de markt kunnen worden gebracht
en vóór 2020 (ook in Nederland) geïmplementeerd kunnen
worden. De focus van dit programma ligt op applicatieontwikkeling en demonstratie. Er wordt met name gewerkt
aan PV-producten die een exportpotentieel hebben. Hierbij is
de “bankability” van Nederlandse innovaties belangrijk.
1.2 Dunne film PV technologieën
1.5 Infrastructuur voor Nederlandse innovaties
in PV-cellen en –modules
In dit programma worden innovatieve technologieën
ontwikkeld voor (de productie van) dunne film PV-panelen.
De focus van dit programma ligt op de toepassing van
nieuwe materialen, geavanceerde cel- en moduleconcepten
(inclusief toepassingsspecifieke oplossingen), gerelateerde
productieprocessen en - apparatuur en
duurzaamheidaspecten zoals ‘design for recycling’ en 'design
for sustainability'.
1.3 Nieuwe, hybride en generiek toepasbare
PV technologieën
In dit programma worden innovatieve concepten en
technologieën ontwikkeld voor (de productie van) PVpanelen met een zeer hoog omzettingsrendement zoals
hybriden van kristallijn silicium en dunne film PV
technologieën. De focus van dit programma ligt op de
toepassing van nieuwe materialen, de ontwikkeling van
innovatieve cel- en moduleconcepten, gerelateerde
productie-processen en -apparatuur en duurzaamheidaspecten zoals ‘design for recycling’ en 'design for
sustainability'. Tevens worden in dit programma generiek
toepasbare PV-technieken ontwikkeld.
In dit programma wordt infrastructuur opgezet voor het
ontwikkelen en testen (met flexibiliteit ten aanzien van de
technologieën) en voor het demonstreren van productie en
1e producttoepassingen (op basis van “bevroren”
technologie) van PV-cellen en -panelen met een hoog
omzettingsrendement voornamelijk gebaseerd op
Nederlandse kennis en kunde. Met dit programma worden de
infrastructuurdoelstellingen van het Silicon Competence
Centre (SiCC) project en van Solliance nagestreefd, en
worden de infrastructuurbehoeften in de fase daarna
geadresseerd (die wordt gekenmerkt door een
productierelevante schaal en “bevroren” technologie). Deze
demonstratieproductiefaciliteit kan eventueel later worden
uitgebreid naar een 'full scale' (gigawatt) productiefaciliteit en
dient tevens als staalkaart voor export van de 'full-scale'
versie.
2. Programmalijn ZEGO- Zonne-Energie in de Gebouwde Omgeving
De programmalijn Zonne-Energie in de Gebouwde Omgeving (ZEGO) is een gezamenlijke programmalijn van het TKI Solar
Energy en het TKI EnerGO. Deze programmalijn richt zich volledig op de toepassing van zonnestroom (PV) en zonnewarmte
(zonT) in de gebouwde omgeving in de breedste zin van het woord (gebouwen en fysieke infrastructuur). Grootschalige
toepassing van zonne-energie in een dichtbevolkt land als Nederland is alleen mogelijk als de zonne-energiesystemen worden
geïntegreerd in de gebouwde omgeving en in de infrastructuur (meervoudig ruimtegebruik). De kern van deze programmalijn
betreft daarom outputoptimalisatie en integratie, waarbij optimalisatie van de energieopbrengst en drastische prijsdalingen
hand in hand gaan met esthetische kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en gebruikersgemak. Deze programmalijn is opgebouwd
uit 5 verschillende programma's:
2.1 Componenten en diensten om de output
van zonne-energie systemen te optimaliseren
In dit programma worden innovatieve componenten en
diensten ontwikkeld die de opbrengst van zonne-energie
systemen in de gebouwde omgeving optimaliseren. Hierbij
gaat het met name om oplossingen die hogere opbrengst
en/of lagere kosten bereiken. Eén van de doelstellingen van
het TKI Solar Energy is een bijdrage te leveren aan
grootschalige implementatie van zonne-energie in
Nederland, maar bij een toenemende penetratiegraad van
zonne-energie worden het toepassen van intelligente
elektronica, een goede afstemming van vraag en aanbod
en/of opslag technisch noodzakelijk en vanuit economisch
oogpunt ook aantrekkelijk. Heel expliciet vraagt grootschalige
toepassing van zonne-energie in de gebouwde omgeving
anders geoptimaliseerde elektronica dan grote
grondgebonden systemen. Partiële beschaduwing, mogelijke
vervuiling en de wens om systemen in fases uit te kunnen
breiden, bijvoorbeeld, geven aanleiding tot de introductie van
andere systeemontwerpconcepten, regelstrategieën en
diensten.
2.2 Multifunctionele bouwdelen met zonneenergie (PV en zonT) opwekfunctie
In dit programma worden bouwelementen voor dak en gevel
ontwikkeld die naast het vervullen van klassieke functies als
wind- en waterdichtheid en isolatie, ook elektriciteit en/of
thermische energie (warmte en koude) kunnen opwekken.
De te ontwikkelen oplossingen vinden hun toepassing in de
bestaande bouw, de nieuwbouw en in de glastuinbouw. Het
is van belang dat de gecombineerde oplossing een
aantoonbaar voordeel heeft ten aanzien van kosten, kwaliteit
of andere belangrijke factoren ten opzichte van het
“stapelen” van individuele oplossingen.
2.3 Energetische integratie van zonne-energie
met (slimme) netten en opslagsystemen
In dit programma worden innovatieve oplossingen ontwikkeld
voor het beter balanceren van energievraag en -opwekking
over de dag en over de seizoenen heen, door integratie met
(slimme) energienetten en opslagsystemen. De waarde en
toepasbaarheid van grootschalige implementatie van PV- en
zonT-systemen neemt toe met een goede integratie in het
energiesysteem van gebouw tot net. De ontwikkeling van
opslagsystemen, de structuur van het slimme net en het
aanbieden van mogelijke tariefdifferentiatie liggen buiten de
focus van dit programma, maar het “smart grid compatibel”
maken van zonne-energiesystemen ligt wel binnen het
domein van dit programma.
2.4 Demonstratie van esthetische integratie
van zonne-energie in infrastructuurobjecten
In dit programma worden innovatieve zonneenergiesystemen (grootschalig) in 'real life environment'
gedemonstreerd. Voor een grootschalige uitrol van
zonne-energie in Nederland is het opportuun om
multifunctioneel gebruik van oppervlak in de gebouwde
omgeving uit te breiden naar infrastructuurobjecten zoals
wegen, dijken, geluidschermen, viaducten, parkeervoorzieningen, spoorlijnen, etc., waarbij uiteraard de primaire
functie van het element behouden blijft. Daarnaast liggen er
uitdagingen qua systeem lay-out, veiligheid, levensduur,
storingsgevoeligheid en rendement op investering.
2.5 Demonstratie van esthetische integratie
van zonne-energie in bouwelementen
In dit programma worden alle aspecten van multifunctionele
bouwelementen waarmee ook zonne-energie kan worden
opgewekt in de praktijk gedemonstreerd. De waarde van
multifunctionele bouwdelen, waarbij klassieke functies zoals
wind- en waterdichtheid en isolatie worden aangevuld met de
mogelijkheid om zonnestroom en/of zonnewarmte op te
wekken, wordt voor een belangrijk deel bepaald door ze te
vergelijken met klassieke bouwelementen waaraan een
zonne-energiesysteem wordt toegevoegd. Specifieke
omstandigheden vragen om speciale oplossingen: zo vragen
daken met weinig draagvermogen om lichte dakelementen
en daken met een gebogen constructie om vormvrijheid in
het bouwelement. De esthetische kwaliteit, formaat,
levensduur en betrouwbaarheid, onderhoudsgevoeligheid,
installatiegemak en lage kosten spelen uiteindelijk een
doorslaggevende rol spelen bij de daadwerkelijke
marktintroductie van dergelijke innovatieve multifunctionele
bouwelementen. In dit programma wordt expliciet de nadruk
gelegd op grootschalige toepassing in lastige
gebouwschilcomponenten (draagvermogen, vorm) waarbij,
behalve het behalen van de projectdoelstellingen, het
herhalingspotentieel van groot belang wordt geacht.
De stichting TKI Solar Energy
Het bestuur van de stichting TKI Solar Energy bestaat uit 6 experts die gezamenlijk de gehele Nederlandse PV sector
in Nederland representeren.
Albert Hasper (voorzitter)
vertegenwoordigt de Nederlandse bedrijven gericht op de
ontwikkeling en verkoop van (apparatuur voor productie van)
wafergebaseerde kristallijn silicium PV cellen en panelen;
Wiro Zijlmans
vertegenwoordigt de Nederlandse bedrijven gericht op de
ontwikkeling en verkoop van (apparatuur voor de productie
van) dunne film PV panelen;
Oscar Goddijn
vertegenwoordigt de Nederlandse toeleveranciers aan de
mondiale PV industrie;
John van Laarhoven
vertegenwoordigt de Nederlandse bedrijven gericht op de
ontwikkeling, verkoop en installatie van integrale PV
systemen;
Wilfried van Sark
vertegenwoordigt de Nederlandse onderzoeksgroepen
gericht op de ontwikkeling van integrale PV systemen;
Ando Kuypers
vertegenwoordigt de Nederlandse onderzoeksgroepen
gericht op de ontwikkeling van PV technologieën.
De dagelijkse leiding van het TKI Solar Energy is in
handen van:
Wim Sinke (Directeur)
Wijnand van Hooff (Programmadirecteur)
Met ondersteuning vanuit de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Holland Solar:
Bert Janson, RVO.nl
Arthur de Vries, Holland Solar
Topsector Energie
Schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. Dát is waar de Topsector Energie zich
voor inzet. Energie-innovaties dragen bij aan het verlagen van kosten voor het reduceren van de CO2-uitstoot, het ontwikkelen
van hernieuwbare energiebronnen en het slimmer benutten ervan. Energieonderzoek en -innovatie zijn de dragers van de
fundamentele transitie naar een CO2-arme Nederlandse energiehuishouding. De Topsector Energie draagt bij aan het creëren
van economische kansen voor Nederlandse bedrijven en daarmee aan de concurrentiekracht, de werkgelegenheid en de
welvaart. De technologische en sociale innovaties geven de energiesector een leidende positie in de wereldwijde nieuwe
economie. Binnen de Topsector Energie hebben zeven Topconsortia voor Kennis en Innovatie ieder een thema uitgewerkt:
Bio-energie, Wind op zee, Smart Grids, Solar Energy, Energiebesparing Gebouwde Omgeving, Gas en Energiebesparing
Industrie. In de TKI’s werken overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen.
Kijk voor meer informatie op www.topsectorenergie.nl. Voor meer informatie over alle projecten van alle TKI’s: zie
http://www.rvo.nl/programmas-regelingen/energie-innovatiecatalogus.
Voor meer informatie en contact
TKI Solar Energy
Wim Sinke Directeur
Wijnand van Hooff Programmadirecteur
088 - 515 40 40
[email protected]
www.tkisolarenergy.nl
Colofon
Dit is een uitgave van de Topsector Energie.
www.topsectorenergie.nl
[email protected]
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / maart 2014