ECOSYSTEEM TOPSECTOR CHEMIE

ECOSYSTEEM TOPSECTOR CHEMIE
Organisatie en hoofdactoren
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Topteam (vml. Regiegroep Chemie) en Kernteam. Gerard van Harten (boegbeeld), Bert Jan Lommerts (MKB), Bert Weckhuysen
(kennisinstellingen), Jasper Wesseling (Rijksoverheid/EZ). Secretarissen: Oscar Delnooz (Ambt. Secretaris/ EZ), Onno de Vreede
(privaat secretaris/VNCI), Mark Schmets (wetenschappelijk secretaris/NWO)
Trekker internationaal (belast met de internationaliseringsagenda van de topsector: Nelo Emerencia (VNCI).
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI): branchevereniging voor Nederlandse Chemische Industrie
Nederlandse Rubber- en Kunstofindustrie (NRK): branchevereniging voor de Nederlandse rubber en kunstofindustrie
Vereniging van verf- en drukinktfabrikanten (VVVF): branchevereniging van verf- en drukinktfabrikanten
Kennisinstellingen: o.a. NWO, TNO, DLO, RUN, RUG, TUe, TUD, UU, UvA, VU, WUR, DPI, ISPT. TKI BBE, TKI NCI, DLO
Bedrijven o.a.: AkzoNobel, DSM, Shell, SABIC, Lyondell, Lanxess, Latexfalt, Solvay, PPG, Schering Plough, Huntsman, Dow, Teijin
Aramid, Fuijfilm, Yara, Avantium
Belangrijke chemieclusters in Nederland: Rotterdam, Chemelot, Eemsdelta, Emmen, Terneuzen/Bergen op Zoom
Op het gebied van de internationalisering is de rolverdeling tussen de topsector als zodanig (topteam/trekker internationaal) en de
verschillende onderdelen van de topsector als volgt. De topsector als zodanig gaat over:
a) internationale strategie en “horizontale” (niet-landspecifieke) vraagstukken;
b) de keuze van prioritaire doellanden;
c) het aangeven op hoofdlijnen van wat er in die landen moet gebeuren;
d) de inbreng in de reisagenda van het Kabinet;
e) de keuze van de strategische beurzen namens de topsector;
f) overkoepelende activiteiten (zoals bijv. de branding van de topsector);
g) inbreng in de formulering in een strategie voor strategische acquisitie van buitenlandse
investeringen t.b.v. de topsector.
h) optreden als stimulator en wegwijzer binnen de topsector.
i) bevorderen/faciliteren van cross-overs met andere sectoren.
De rest kan beter worden besproken met specifieke onderdelen van de topsector.
Branches en netwerken
Subsector
Branches/Netwerk
en/TKI’s
Organisatie/Rol/Achterban
Website
Contact
(persoon)
Algemeen
VNCI
http://www.vnci.nl/
Loire 150, 2491
AK Den Haag
070 337 8787
Rubber- en
Kunststofindustrie
NRK
VNCI
De meest recente informatie over subsectoren is te vinden via
http://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/lidverenigingen/ en
http://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/geassocieerde-lidverenigingen/
Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie.
De NRK richt zich op de gehele rubber- en kunststofindustrie
(RKI). Van de NRK zijn diverse branchevereniging lid die zich
meer op de wensen of behoeften van haar leden. Voor zowel
specifieke (techniek, sector en/of markt). Voor aangesloten
brancheverenigingen zie http://www.nrk.nl/branches/overzichtbranches/
http://www.nrk.nl/
070 - 444 06 60
[email protected]
rk.nl
Postbus 420
2260 AK
LEIDSCHENDAM
Verf en inkt
VVVF
VVVF, Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten. De
vereniging telt 82 leden. Bij deze leden werken in totaal ruim
4.400 personen. De VVVF vertegenwoordigt hiermee circa 95%
van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie.
http://www.vvvf.nl/
070 - 444 06 80
[email protected]
f.nl
Loire 150
2491 AK DEN
HAAG
Beroeps-vereniging
KNCV
De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging is de
beroepsvereniging voor chemie, life sciences, procestechnologie
en (bio)moleculaire wetenschap.
http://www.kncv.nl/
Postbus 249
2260 AE
Leidschendam
tel: 070 337 87
90
mail:
[email protected]
TKI
TKI NCI
http://www.tki-nci.nl/
Laan van Nieuw
Oost-Indië 300
2593 CE Den
Haag
TKI New Chemical Innovations
Dhr. dr. M. de
Zwart
tel: +31 (0)70
344 06 97
e-mail:
[email protected].
nl
TKI
TKI SPM
De TKI Smart Polymeric Materials, ook wel Slimme Polymeren
genoemd, wordt gevormd door Biobased Performance Materials,
het Dutch Polymer Institute (DPI) en DPI Value Centre.
http://www.tkispm.nl
/
TKI
TKI ISPT
Binnen het Institute for Sustainable Process technology werken
http://ispt.eu/home/
bedrijven en kennisinstellingen samen aan innovaties in de
procestechnologie. TKI ISPT voert het cross-sectorale
programma ISPT uit, een onderdeel is van de Topsectoren
Chemie en Energie.
TKI
TKI BBE
Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased
Economy (TKI-BBE) voert het cross-sectorale programma
Biobased Economy uit, wat een onderdeel is van de Topsectoren
Chemie en Energie.
http://www.tkibbe.nl/
Laboratoria
Fenelab
Fenelab is de branchevereniging voor geaccrediteerde
laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland,
zowel private als publieke bedrijven en instellingen.
Vertegenwoordigt meer dan meer dan 80% van de private labs.
http://www.fenelab.nl
/
Groen van
Prinstererlaan 37
3818 JN
Amersfoort
The Netherlands
TEL. +31 (0)33
700 9797
Stichting TKIBBE
Postbus 557
6700 AN
Wageningen
The Netherlands
Tel: +31
(0)317 - 480 593
070 - 337 87 60
[email protected]
Postbus 64
2260 AB
LEIDSCHENDAM
Spuitbussen
NAV
Cosmetica
NCV
Handelaren
VHCP
Nederlandse Aerosol Vereniging. Brancheorganisatie waarin de
keten van bedrijven betrokken bij de productie en afzet van
spuitbussen is vertegenwoordigd. Producenten van metaal en
aluminium, van de bussen, de ingrediënten en drijfgassen,
producenten van het gerede product (in eigen beheer of als
afvuller voor derden) en bedrijven die zich richten op de
verkoop aan gebruikers/consumenten van spuitbussen zijn bij
de NAV betrokken. De vereniging telt momenteel 28 leden.
Nederlandse Cosmetica Vereniging. Voor fabrikanten en
importeurs van producten die te maken hebben met het
reinigen, desinfecteren en onderhouden van de woon- en
werkomgeving. Leden zijn actief op zowel de consumenten- als
op de professionele markt.
Het VHCP – het Verbond van Handelaren in Chemische
Producten – behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven
die zich bezighouden met de handel en distributie van
chemische producten.
Opslag
VOTOB
Industriële gassen
VFIG
Geur- en
smaakstoffen
NEA
VOTOB, Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven.
heeft 16 leden die gezamenlijk goed zijn voor bijna alle
onafhankelijke tankopslagcapaciteit in Nederland. Onafhankelijk
betekent dat de opslagbedrijven geen eigenaar zijn van de
producten die zij opslaan.
VFIG, Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen. De
vereniging heeft als doel het behartigen van de
gemeenschappelijke belangen van de leden, uitsluitend die op
het gebied van veiligheid, techniek, vorming van wet- en
regelgeving en kwaliteit met betrekking tot industriële-,
medische en speciale gassen.
NEA, Vereniging van Geur- en Smaakstoffenfabrikanten
http://www.navaerosol.nl/
030 - 691 79 56
[email protected]
Postbus 914
3700 AX ZEIST
http://www.nvz.nl/
030 - 604 94 80
[email protected]
Postbus 914
3700 AX ZEIST
http://www.vhcp.nl/
070 - 750 31 00
[email protected]
Postbus 80523
2508 GM DEN
HAAG
http://www.votob.org
070 - 337 87 50
[email protected]
Postbus 443
2260 AK
LEIDSCHENDAM
/
http://www.vfig.nl/
070 - 337 87 53
[email protected]
Postbus 443
2260 AK
LEIDSCHENDAM
http://www.nea-
070 - 337 87 11
[email protected]
-nederland.nl
nederland.nl/
Kunstmest
VKP
VKP, Vereniging van Kunstmest Producenten
http://www.kunstmes
t.com/
Postbus 443
2260 AK
LEIDSCHENDAM
070 - 337 87 19
[email protected].
com
Postbus 443
2260 AK
LEIDSCHENDAM