1. PDF datoteka

P o š t n i n a p l a č a n a v goto vin i.
SLUŽBENI LIST
ŠEFA POKRAJINSKE UPRAVE V LJUBLJANI
19 44
Št. 44.
V Ljubljani dne 14. junija 1944.
INHALT:
VSEBINA:
130. E rlaft ttb er d ie A m nestie liir B an d en m itg lie d e r in d e r
O psrationszone » A d riatiso h es K ustovlaud«.
131. V ero rd n u n g ttb e r-d i« L o h n reg ek tn g am 1. Mai 1944.
130. Odločba o am n estiji članov to lp na o p eracijsk em ozem lju
» Ja d ra n sk o .prim orje«.
131. N aredba o u re d itv i mezd za d an 1. m a ja 1944.
V erlau tbarungen
Razglasi
des Ofoersten Kommissars
'
Vrhovnega komisarja
130.
37.
E r Ia B
37. R a z g l a s
iibor tlit* A m nestie fiir B andenm itglieder in der
Operationszone »A driatisches K iistenland«
o am nestiji članov tolp na operacijskem ozemlju
»Jadransko primorje«
Uni geprefiten, verfiihrlen und reumutiigen Bandenm itgliedern d ie Riickkehr zu erm oglichen, bestiimme ich:
Da se prisiljenim , zapeljanim in skesanim članom
tolp om ogoči povrnitev, odločam:
Art. 1.
Člen li.
W er die Banden freivvillig verlafit und sich bei einer
Deutschen D ienststelle ineldet, dem garantiere ich Leben
und Freiheit.
Kdor prostovoljno zapusti tolpe in se javi kaki nem ­
ški službeni edinicd, temu zajamčujem življenje in svo­
bodo.
Člen ‘2.
Art. 2.
Der A m nestierte darf in seine Heimat und in seinen
Beruf zuruckkehren, sobald es die V erhaltnisse gestatten.
Art. 3.
Am nestije deležna oseba se sme povrniti domov in
k svojemu poklicu, brž ko dopuste razmere.
D iese A m nestie ist verwirkt, wenn der A m nestierte
riickfallig vviird.
Ugodnost am nestije ugasne, če se am nestije deležna
oseba povrne k tolpam.
Člen 3.
Triest, am 1. Mai 1044.
Trst dne 1. maja 1944.
D er Oberste Kommissar:
Rainer e. h.
Kiundgemaoht im Verordrniunge- und Amtsiblatt de® Ober»ten Kommiissars in der Gperaittanszone >Adriatisches Kttstenland«, T riest, Stttck 11 vom 1. Mai 1944.
Vrhovni komisar:
Rainer s. r.
O bjavljeno v u ra d n e m listu V ero rd n u n g s- u n d A m teblatt
des O bersten K o m m issars in d e r O pera ti onezon e » A driatisches
Kttstenlamd«, T rst, k o s 11. z d n e 1. m aja 1944.
131.
38. V e r o r d n u n g
tiber die L ohnregelung am l.M a i 1944
38.
N tt r e d b a
o ureditvi mezd za dftn 1. maja 1944
Auf Grund der mir erteilten Ermachtigung verordne
leh folgendes:
Art. 1.
Na podstavi danega mi pooblatsiila odrejam sledeče:
Allen am l.M a i 1944 tatigen Arbeitern ist fiir die
an diesem Tage geleisteten A rbeitsstunden der Lohn in
doppelter Holie vom Betriebsfiihrer zu zahlen.
Vsem na dan 1. maja 1944 zaposlenim delavcem
mora vodstvo obrata za delovne ure, odslužene tega dne,
izplačati mezdo v dvojnem znesku.
Člen 1.
Štev. 44.
Stran 148.
Art. 2.
v
Člen 2.
D er sich ergebende Lohnrnehrbetrag ist abgabenund steuerfrei.
Ta zvišana mezda je dajatev in davkov prosta.
Art. 3.
Člen 3.
D iese Verordnung gilt fiir die private W irtschaft in
der O perationszone »A dritisches Kiistenland« und die
b ei der W ehrmacht und der OT. in d iesem G ebiet beschaftigten nicht reichsdeutschen Staatsangehorigen.
Ta naredba velja za zasebno gospodarstvo na opera­
cijskem ozem lju »Jadransko primorje« in za nenem ške
državljane, zaposlene pri nem ški vojski in pri OT na
tem ozem lju.
Art. 4.
Člen 4.
Z uw iderhandlungen w erden bestraft.
Kršitve te naredbe se bodo kaznovale.
Tniest, am 28. April 1944.
Trst dne 28. aprila 1944.
D er Oberste Kommissar:
Rainer e. h.
Vrhovni komisar: '
Rainer s. r.
K u n d g em ach t im V ero rd n u n g * - u n d A m tsb latt d es O bersten K o m m issars in d e r O perationszone » A d riatisch es K ttstenland«, T rie st, Stiick 11 vom 1. Mal 1944.
O bjav ljen o v u ra d n e m listu V ero rd n u n g s- u n d A m tsblatt
d es O b ersten K o m m issars in d e r O p eratio n szo n e » A driatisches
K iistenland«, T rst, k o s 11. z d n e 1. m a ja 1944.
H era u a g eb er: D ie P rovin zialvervvaltu n g in L aib ach . — S c b r lM e ite r : R o b ert P o h a r In L aib ach . — D ruck und
j?
V e r tr e te r : 0 . M ihalek in L aib ach . — E rsch ein t Jeden M ittw o ch und S a m sta g . B ez u g sp reis: m o n a tlic h L 7 .80, jah rllch L. ORM E in ze ln u m m o r n . E r i ter
D ru ck bogen L. 0.80, to lg e n d e zn L. 0.60. — Z ahlbar und k lagb a r In L aib ach . — S c h r iftle ltu n g und V er w a ltu n g : E alb ach , G r ^ o r « „ ! * , “?•
Izd aja p ok rajin sk a uprava v L jubljani. U red n ik : Pohar R ob ert v L jubljani. — T isk a In za la g a tisk a r n a M erkur d. d. v L ju b lja n i, Pred * t« jn ik . O. M ihalek
v L jubljani. Izh aja v sa k o ir e d o In s o b o to . — N a ro čn in a : m e se č n o L. 7,60, le t n o L. 01.20. — Posnm e.zna Š te v ilk a , prva p o la L. 0.80, n a d a ljn j e p o L. 0.60.
Plača in t o t l se v L jubljani. — U r e d n ištv o in u p r a v n litv o : L jubljana. C iregorčlčeva 23. — T elefo n St. 25 52.
SLUŽBENI
ŠEFA POKRAJINSKE
LIST
UPRAVE V LJUBLJANI
1944
A N Z E I G E N — OBJAVE
G erichtsbehorden
P 11/43.
487
Sodna oblastva
P 11/43.
487
Edikt.
Oklic.
Die ki agend e P a rte i »V erlassen sch aft nach dem v e rsto rb e n en A nton B ratkovič, B esitzer,
Gior. G om ila Nr. 3«, durc-h die
K uratorim dec V erlassengchaft
A ntomia B ratkovič, B esitzeraw itw e, G or. G om ila Nr. 3, h al
gegen die 'beklagte P a rte i Fran/.
B ratkovič, Schuhm ach er, L ai­
bach, P ovšetova 78 — K odelje­
vo, zu r G. Z. P 11/43 die K inge
vvegen A usetellung eiiner G rundb u c h su rk u n d e eingeibcacht.
Bei d e r Tagsatz/ung am 15.
S ep tem b er 1943 w u rd e d a s Vere a u m n isu rte il v e rk u n d e t, m it
w elohem d ie b e k la g te P a rte i dan
S in n e des K lag ean trag e s v e ru r.
te ilt w urde.
Da d e r jetzig e A u fe n th a lt d e r
b ek lag tan P a rte i u n b e k a n n t ist,
\vird ih r Stefande B ratkovič,
Scbuhniaoh aregattim in L aibach,
P ovšetova 78 — K odeljevo, zum
K u ra to r ad actum b e ste llt, die
®ie auf ih re G efab r und K osten
■vertreten w ird, bis sie seld st
auftniitt o d e r e inen Bevollm achtig ten naim t.
llezirksgericht Kostanjevica,
Abt. II,
am 29. Maj 1944.
Tožeča »tranika ležeča zap u ­
ščina p o .pokojnem B ratkoviču
A ntonu, p o sestn ik u , Gor. Go­
m ila št. 3, ,po sk rb n ic i ležeče
zapuščine B ratkovič A ntoniji,
p o sestn ik a vdovi, G or. G om ila
štev. 3, je vložila p ro ti toženi
stra n k i B ratkoviču F ran cu , čev­
lja rsk e m u m o jstru , L jubija n a,
Povšetova u tica 78 — K odelje­
vo, tožbo r a d i izd aje zem ljišk o ­
k n již n e listin e pod opr. štev.
P 11/43.
P ri razp rav n em naroiku dine
15. setptemlbra 1943 je b ila iz­
rečen a zam udna so d b a, s k a te ro
je bila to žen a s tra n k a o bsojena
po tožbenein zah te v k u .
K er se d a n je biv ališče tožene
s tra n k e n i znano, s e .postavlja
za sk rb n ik a n a čin B ratkovič
Š tefan ija, č e v ljarjev a žen a v
L jubljani, P ovšetova ulica 78
— K odeljevo, k i jo bo zasto­
p ala na n je n o n e v a rn o st in stro ­
ške, d o k le r n e nasto p i sam a ali
n e im e n u je pooblaščenca.
dne 29. m aja 1944.
Razna
oblastva
Verschiedene
Behorden
RU Nr. 1044/41,
RU Nr. 973/39.
A gr. Op. Z advo r I,
A gr. Op. Mali v rh 1.
O krajno sodišče v Kostanjevici,
odd. II.,
480
Kundmachung
betreffend die Auflegung des
Planeš iiber die Spezialteilung
der gem einsehaltlichen Urundstiickc der Insassen voli
1. Z advor u n d
2. Mali vrh.
D er P la n iib er die in d e n Kat astra lg e m e in d en
ad 1. Dobrunije, d a s ist d ie P a rzelle Nr. 550/1, E inl. Z.
282 und
ad 2. Mali vrh, d as sind' die
P a rz e lle n Nr. 497, 501
ai.nd 573, Kini. Z. 120,
lieg en d en
g em ein seh altlich en
G rundstiicke w ird gemiifi § 9 0
d e s G eselzes vom 26. X. 1887,
LGB1. Nr. 2 e x 1888,
ad 1. vem 12. b is zum 25. .luni
1944 und
Št. RU 1044/41,
Št. RU 973/39.
A gr. op. Z ad v o r I,
A gr. op. Mali v rh I.
a d 2. vom 16. b is zum 29. Ju n i
1944
bei,m G e in ein d e am t
a d 1. D o b ru n je un d
a d 2. Š m arje
z u r E in sich t a lle r B eteilig ten
au flieg en .
Die A b steck u n g d e s P la n e š a n
O rt u n d S telle h a t b e re its stattg efu n d en .
Die E rla u te ru n g d e s P la n e š
w ird
a d 1- am 14. Juni, 1944 von 9
b is 10 U h r b eim G em eind eam t D o b ru n je, u n d
a d 2. am 16. Ju n j 1944 von 9
b is 10 U h r belim O bm anu
d e s VVirtschaftsausischusses F ra n c M ehle, B esitzer
in Mali v rh Nr. 2, e rfolgen.
D ies w ird m it d e r A ufforde,rung k u n d g em ac h t, dafi sow ohl
d ie u n m itte lb a r a ls die m ittelb a r B eteilig ten ih r e E in w en d u n g en g e g e n d ie se n P la n b in n e n 30 T ag en vom e rs te n T age
d e r A uflegung, d as dat
a d 1. vom 12. Ju n i b is zum
11.
Ju li 1944, u n d
a d 2. vom 16. J u n i b is zum
15. Ju li 1944,
b eim g e fe rtig te n K o m m issar fiir
a g ra risc h e O p eratio n en sch riftlich zu u b e rre ic h e n o d e r m tindiic h zu P ro to k o li zu g eb en haben.
L aibach, am 6. J u n i 1944.
480
Razglas
o razgrnitvi načrta o nadrobni
d elitvi skupnih zemljišč posest­
nikov iz
1. Z ad v o ra in
2. M alega v rh a.
N ačrt o n a d ro b n i d elitv i sk u p ­
n ih zem ljišč, v p isan ih
a d 1. p ri vi. št. 282, to je p a r­
cela št. 550/1 kat. obč.
D o b ru n je in
a d 2. p ri vi. št. 120, to so p a r­
cele št. 497, 501 in 573
k at. obč. Mali v rh ,
bo n a podstavi § 90. zak o n a z
d n e 26. X. 1887, k ran j, dež. zak.
št. 2 ex 1888,
a d 1. od d n e 12. do 25. ju n ija
1944 in
D er Kom missar
fiir agrarische Operationen beim
Clief der Provinzialvenvaltung.
*
Nr. 1035.
4 8 6 -2 -1
a d 2. od dne 16. do 29. ju n ija
1944
p ri o b čin i
a d 1. D o b ru n je in
a d 2. Š m a rje
ra z g rn je n na splošen vpogled
vsem u d eležencem .
O bm ejitev n a č rta s kolči n a
m estu sam em se je že izv ršila.
N ačrt se bo p o jasn jev al
a d 1. d n e 14. ju n ija 1944 od 9.
d o 10. u re p ri občini Do­
b ru n je in
a d 2. dne 16. ju n ija 1944 od 9.
do 10. u re p r i n a č e ln i­
k u g o sp o d arsk eg a o d b o ra
M ehletu F ran cu , p o sest­
n ik u v M alem v rh u št. 2.
To se d a je splošno n a zn an je
s pozivom , da m orejo n e p o sre d ­
no k a k o r tu d i p o sred n o u d e le ­
žen e s tra n k e svoje ugovore zo­
p e r ta n a č rt v 30 d n eh od p r ­
v eg a d n ev a ra z g rn itv e daljet,
to je
a d 1. od d n e 12. ju n ija do 11.
ju lija 1944 in
a d 2. od d n e 16. ju n ija do 15.
ju lija 1944
p r i p o d p isan em k o m isarju za
a g ra r n e o p e ra c ije vložiti p ism e­
no a li d a ti u stn o n a zapisnik.
L ju b lja n a dn e 6. ju n ija 1944.
Komisar
za agrarne operacije pri
šefu pokrajinske uprave.
*
Stellenausschreibung.
Auf G ru n d d e r §§ 4, 6 u n d
12 des S anitu teg em ein d en g eaetzes
w ird v o n d e r G cm einde Šmarje
die Stelle 'ciner gualifizicrtcn
Hebam me ausgesclirieben.
Die H ebam m e inull a lle n Bed in g u n g e n dee zit. G esetzeg u n d
d e r In e tru k tio n fiir H ebam m en
enbsprechen.
D as M onutsgehalt betriig t n etto
600 L ire.
Die g e n a u e re n B edingungen
tieg en im G em ein d e ain t Š m arje
\viihrend d e r A m tsstu n d en zu r
E in sich t auf. Die G esuohe sam t
a lle n e rfo rd e rlic h e n , d ie Beflihigung d e r G e su c h ste lle rin
naohw e'ieenden B eilag en sin d
b is zum 30. Juni 1944 auf Stem ipelpapier einzulbriingen. Niclit
Št. 1035.
486—2— 1
Razpis službe.
Občina Šmarje razpisuje n a
podstavi §§ 4., 6. i n 12. zakona
o z d rav stv en ih občinah m esto
kvalificirane liabicc.
B abica m ora iz p o ln je v a ti vse
pogoje n av ed en eg a zakona in
n avodil za babice.
Č ista m esečna iplača
znaša
600 lir.
N atančnejši pogoji so na vpo­
g led n a občinskem u ra d u občine
Š m a rje m ed u rad n im i u ram i.
P ro šn je je vložiti z vsem i do­
k azili, k i izp riču jejo k v a lifik a ­
cij® p ro silk e, na taksnem pa-
Stran 106.
Štev. 44
M atgem iifi eingeireichte G esuche w erd en n ich t beriicksichtigt.
Š m arje, am 9. Ju n i 1944.
Das Biirgcrincisteraint
pirju do dne 30. junija 1944.
P ozneje v ložene p ro šn je se n e
bodo u p o štev ale.
Š m a rje dne 9. ju n ija 1944.
*
Ž upanstvo
490
Kundmachung.
Die Aulsweise d e r Slowen.iftehen Landesvvehr, la u te n d auf
d ie N am en:
Ž užek Jan ez, Nr. 003074,
Mliivšek Jainez, Nr. 006742,
Cekotai A nton, Nr. 006304,
Siriti6 A nton, Nr. 005845,
Tek®vec Jože, Nr. 004306,
Kožin a A nton, Nr. 006108,
Je rič Lado, Nr. 002458,
M urgelj Jože, Nr. 7206,
Zorlko Mairtin, Nr. 002137,
au sg e ste llt vam O rgan isatiionsstaib deir Slotvemisehen L andesw e h r in L aibaeh, w exden ato
un giiltig enkliirt.
W er 'im B esitze ein ea d ie se r
A usw eise tot, w ird aufgeford ert, ih n un verziigliieh am d ie
nach ete Einheiit d e r Slovvenisrh e n Laindestvehr abzugeben,
\vidrigenfailte e r d e r ech w ersten
Straife verfallt.
O rgan isation sstab fur d ie Aufste llu n g d er S lo w e n ise h e n Land c sw eh r in L aibaeh
F iir den Kom m am danten:
O berstleutnant M ilko V izjak
*
490
Objava.
Iztkazmire S lovenskega dom o­
b ra n stv a, g la se č a se na im e n a :
Žužek Jan ez, št. 003074,
M ivšek Jan ez, št. 006742,
C ekota A nton, št. 006304,
S in tič A nton, št. 005845.
Teikavec Jože, št. 004306,
K ozina A nton, št. 006108,
J e r ič Lado, št. 002458,
M urgelj Jože, št. 7206,
Zodko M artin, št. 002137,
k a te re je izdal organizacijska
šta b S lovenskega dom obranstva
v L jubljani, se p ro g lašajo za
neveljavne.
K dor kolii im a k a te ro teh iz­
kaznic v posegli, jo je dolžan
nem udom a izročiti najblližju diomobransikii posadki v izogilb
najetrožijiih k az en sk ih posledic.
O rganizacijski štab S lo v en sk eg a
domobranstva v Ljubljani
Verschiedenes
Za p o v eljn ik a:
podpolkovnik Milko Vizjak
488
Einladung
zur
62. ordentlichen Jahreshauptversaminlung der Landwirtechaftliehen D arlehenskasse der Umgebung Vrhnika, Genossenschaft
m it bescliriinkter Haflnng in
Vrhnika, w elche
am D ienstag, den 27. Juni 1944
um lialb 15 Uhr tin d e r Genoesensch af.tslkamzile i in
V rh n ik a
stattfin d en wiird.
T a g e s o r d m um g :
1. E roffnung und Kjometituieru n g d e r Jahre& versam m lung.
2. B ericht: a) d es Vervvaltuoigeajuaschuisses, fo) d es Aufei ohltsaiuisecli usse a.
3. V orschlage u. B eschtverden.
4. Besohlufifassung iiiber d ie
JahreesohhiiJrechnung, d ie V ertailu n g d e s Gewimnes u n d diie
Eat]astun.g des
Veirvvaltungt*u n d dete A u f si chtaaiussoh usses.
5. W ahl: a) von 5 M itgliedern
d es V ervvaltungsausscbusses u.
2 S te llv e rtre te m , b) von, 3 Miitg lie d e rn d e s Auliiichitsausschusses.
6. Festsetzum g: a) d e r Sum ine,
b is zu \velcher die G enossen-
Razno
488
Vabilo
na
62. redno letno skupščino Kmet­
ske posojilnice vrhniške okolice,
zadruge z omejenim jamstvom
na Vrhniki,
kii bo
v torek, dne 27. junija 1944 o
polj 15. uri v zadružni p isa rn i
na Vrbrtilki.
Dnevni
red:
1. O tvoritev in k o n stitu ira n je
skupščine.
2. Poročilo: a) u p rav n eg a od­
bora, b) n ad zo rn eg a odbora.
3. P red lo g i in pritožbe.
4. S k lep an je o letnem sk le p ­
nem računu, o razd elitv i do­
b ičk a lin o podelitvi razrešmiice
u p rav n em u in nad zo rn em u od­
bo ru .
5. V olitev: a) 5 članov u p rav -
6chaft V erp flich tu n g en einzugeh en e n n aeM ig t list, tb) d e r
Sum m e d e r S p a re in la g en , d ie
zu tib e rn e h m e n d ie G cnossensch aft b efugt ist, c) d e s hochste n K red ilb etrag eg , vvelchen
die Gemossenschiaft dem einzeltn e n G enossenschaftsm iitglied gevvabretn diairf.
7. Allfalliiges.
S olite zu r festgesetzten Stunde n ic h t d ie gen iig en d e Anžah!
vo n Miitgliedern v e rtre te n seiim,
findiet e in e h alb e S tun de sp a ter
ein e zw eite Ja h rea h a u p tv e rsa m m .
King s ta « , d ie ohne Riioksioht
auif d ie Za hi d e r an w esen d en
M itglieder
B eschluese
fassen
w ird.
neg a odbora in 2 nam estnikov,
b ) 3 članov n ad zo rn eg a odbora.
6. D oločitev: a) vsote, do k a ­
te re se sm e zad ru g a zadolžiti,
b) vsote h ran iln ih vlog, ki jiih
sm e zad ruga sp re je ti, c) najrvišjega zneslca k re d ita , ki ga
sm e za d ru g a podeliti p osam ez­
n em u zadružniku.
7. Slučajnosti.
A ko ob določeni u ri ne bi
bi bilo zastopanih dovolj članov,
bi. čez pol u r e d ru g a sk u p ščin a,
k i bo eiklepala ne glede n a šte­
vilo navzočih zadružnikov.
Upravni odbor
D er V erw a!tungSausschuB
*
*
484
484
Kundmachung.
Objava.
D ie L eg itim a tio n sk a rte Nr.
038628, a u sg e ste llt am 7. Deze m b e r 1943 vom S tad tn ra g istra t
L aibaeh au f den N am en F ra n z
Anžič a us L aibaeh, ist m ir in
V e rlu st g e ra te n . Ich e rk lfire si e
h ie m it fiir vvirkungslos.
Izg u b il sem oseb n o izkaznico
št. 038628, izdano d n e 7. d e ­
cem b ra 1943 od m estnega po­
g lav arstv a v L jubljani n a ime
Anžič F ra n c iz L ju bljane. P ro ­
g lašam jo za neveljavno.
Anžič Franc
Franz Anžič
*
*
482
482
Kundmachung.
Objava.
D ie L eg itim a tio n sk arte Nr.
038186, ausgestelilt am 30. No­
v em b er 1943 vom S tad tm ag istra t L aibaeh au f den N amen
Valli G oršič a us Moste 'bei
L aibaeh, ist m ir in V erlu st g e­
raten . Ich erk lfire sie h iem it
fiir w irk u n g slo s.
Walburg Goršič
*
483
Izg u b ila sem o seb n o izkaznico
št. 038186, izdano dne 30. no­
v e m b ra 1943 od m estn eg a po­
g la v a rstv a v L jubljani n a im e
G oršič Vali iz Most p r; L ju b ­
lja n i. P roglašam jo za nev e­
ljavno.
Goršič Vali
*
483
Kundmachung.
D ie L eg itim a tio n sk a rte Nr.
043860, a u sg e ste llt am 8. Jiin n e r
1944 von d e r G em ein d e Ježica
au f den N am en F e lix Lenče a u s
K leče 10, G em ein d e Ježica, ist
m ir in V erlu st g e ra te n . Ich erk la re sie h iem it fiir w irk u n g slos.
Felix Lenče
Objava.
Izg u b il sem osebno izkaznico
št. 043860, izdan« dne 8. ja n u ­
a rja 1944 od občine Ježica n a
im e L enče Srečko iz K leč 10,
ob čin a Ježica. P roglašam jo za
neveljavno.
Lenče Srečko
♦
480
Kundmachung.
Die L e g itim atio n sk arte Nr.
021301, au sg e ste llt am 22. Ju li
1943 vom S tad tm a g istra t L ai­
b aeh au f den N amen S tan islau s.
Mušič aus T rzin , G em einde
T rzin, list *mr in V erlu st g e­
ra ten . loh erk lfire s le h iem it
fiir \viinkungelos.
Stanislaus Mušič
489
Objava.
Izgubi! sem osebno izkaznico
št. 021301, izdamo d n e 22. julija
1943 od m estn eg a poglavarstva
'v Ljubljani* n a ume Mušič S ta­
n isla v iz T rzina, 'Občina T rzin.
P ro g lašam jo za novel javno.
Mušič Stanislav
H e ra u sg e b e r: D ie P rovln zialvervralth n g ln L aibaeh. — S ch rfftteite r: R o b e rt P o h a r In L aib aeh . — Druck und V eria g : D ru ck erei M erkur A. G. In L a ib ae h .
V er tr e te r : 0 . M ihalek In Laibaeh. — I a d a j a p ok rajin sk a u p rava v L jubljani. U red n ik : P o h a r R o b e rt v L jubljani. — T isk a in nalaga t i s k a r n a Merkur
d. d. v L ju bljan i; p red sta v n ik O. M ihalek v Ljubljani.