Controle kwaliteit van de opvang Pedagogisch

Controle kwaliteit van de opvang
Pedagogisch medewerkers
Onze sollicitatieprocedure kent een aantal rondes. Als een pedagogisch medewerker wordt
aangenomen wordt, is hij/zij vooraf in een aantal gesprekken door diverse mensen gescreend. De
leidinggevende van de groep is betrokken bij de sollicitatieprocedure.
Elke groep heeft een leidinggevende. De leidinggevende is betrokken bij het vaststellen van het
beleid zoals het uitgevoerd wordt op de groepen. Zij woont het werkoverleg bij dat elke twee weken
wordt gehouden en vertegenwoordigt daarin haar groep en de standpunten van de groep. In dit
overleg worden procedures doorgesproken, nieuwe afspraken gemaakt, activiteiten gepland en
bijzonderheden doorgesproken.
Voordat iemand aan de slag kan met de kinderen vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
van de nieuwe medewerker aan bij het ministerie van Justitie. Deze verklaring wordt na screening
door Justitie afgegeven. De nieuwe medewerker mag pas na overleg van de verkregen VOG (niet
ouder dan 2 maanden) aan het werk, ook als de arbeidsovereenkomst van de nieuwe medewerker al
eerder is ingegaan. Vanaf medio 2013 vindt er een constante screening van medewerkers plaats.
Mochten er naar verloop van tijd twijfels ontstaan over het handelen van een medewerker, dan
wordt het kinderdagverblijf daarover geïnformeerd en nemen wij passende maatregelen. Ook
stagiaires dienen voor aanvang van hun stage een geldig VOG te overleggen voor zij mogen beginnen
met hun stage.
Door middel van beoordelingsgesprekken begeleiden wij onze pedagogisch medewerkers. Alle
onderdelen in de beoordeling moeten voldoende zijn behaald, anders volgt er een verbetertraject.
Opleidingen
Wij bieden al onze pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om EHBO te volgen. De cursus wordt
betaald door de kinderkorf. Ook de herhalingslessen organiseren wij op de locatie. Deze cursus en de
herhalingen vinden plaats in de avonduren, onze collega’s compenseren de uren zodat er voor onze
klanten geen overlast ontstaat.
Wij vinden het belangrijk dat onze pedagogisch medewerkers zich blijven ontwikkelen en dat ook
onze opvang zich blijft ontwikkelen. De afgelopen jaren hebben we daarom door middel van
trainingen en activiteiten ingezet op het Voorschoolse educatie programma PUK & Ko.
Vanaf 2013 zijn we bezig met het kwaliteitsprogramma zoals dat is ontwikkeld door het Nederlands
Consortium Kinderopvang. Naar aanleiding van een intern onderzoek hebben we per groep gekeken
naar de inrichting van de ruimte, het aanwezige spelmateriaal en de interactievaardigheden van onze
pedagogisch medewerkers. Op basis van dit onderzoek zijn wij nu een opleidingstraject gestart om
de interactievaardigheden te koppelen aan ons pedagogisch beleid. In het kader hiervan zijn er de
komende twee jaar 8 trainingsbijeenkomsten voor onze collega’s.
Veiligheid en gezondheid
Elk jaar wordt er een risico-inventarisatie gemaakt van alle groepen. We kijken dan via een checklijst
naar de veiligheidsafspraken die we hebben gemaakt en naar de inrichting van de ruimtes. Uit deze
inventarisatie lijsten komen een aantal aandachtspunten waarvoor er door de leidinggevenden een
actieplan wordt opgesteld. Ditzelfde doen we met het gezondheidsbeleid.
Elk jaar worden er ontruimingsoefeningen gehouden met de kinderen. We doen de oefening een
keer in de zomer en in de winter.
Voor de veiligheid van de kinderen zijn de voordeuren van de locaties dicht van 9.15 uur tot 16.30
uur. Op sommige locaties zijn de deuren op slot en moet u aanbellen, op andere locaties kunt u
alleen door middel van een code-slot naar binnen.
De tuinen zijn afgeschermd met (hoge) hekken, die zijn met name bedoeld om hangjongeren buiten
te houden en ervoor zorg te dragen dat het terrein vrij blijft van peuken, bierdopjes glas etc. De
hekken zijn voorzien van speciale sluitingen zodat ze alleen door volwassenen bediend kunnen
worden. De tuinen worden onderhouden door hoveniersbedrijven die zorgdragen voor veilige
onkruidverdelging, onderhoud van het materiaal en aanplanten van kindvriendelijke begroeiing.
Meubels, spelmaterialen worden betrokken van officiële leveranciers uit de branche. Voor de
meubels die wij gebruiken is een keurmerk afgegeven.
Inspecties
De meest reguliere inspecties zijn die van de brandweer en van de Inspectie Kinderopvang vanuit de
GGD.
De inspectie van de brandweer is jaarlijks. Preventiemedewerkers van de brandweer lopen alle
brandinstallaties na, checken de rapportages van het onderhoud van het elektrisch systeem en de
verwarming en controleren het ontruimingsplan. Tevens komen zij tussendoor langs voor
voorlichting, bijvoorbeeld voor Kerstversieringen.
De inspectie van de GGD vindt jaarlijks plaats. Het dagverblijf wordt bezocht door een inspecteur die
de risico-inventarisaties inziet, de VOG’s en diploma’s van de medewerkers controleert, het
pedagogisch handelen van de medewerkers observeert, de procedures opvraagt, de beroepskrachtkind-ratio controleert en ook de oudercommissieleden vragen stelt. Deze inspecties zijn
onaangekondigd. De inspecteur geeft de bevindingen aan in een rapportage naar de Gemeente. Een
exemplaar van de eindrapportage wordt opgehangen in de entree zodat ouders deze kunnen inzien.
Daarnaast worden de inspectieverslagen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang
geplaatst waar ze ingezien kunnen worden door ouders.
Punten die naar voren komen uit deze inspecties worden besproken met de leidinggevenden en de
oudercommissie. Indien nodig wordt er een actieplan gemaakt.