Visie DNB toezicht 2014-2018

DNB wil met haar Visie op het toezicht over de periode 2014-2018 inspelen op de ontwikkelingen
die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. DNB heeft hiervoor 4 speerpunten.
I. DNB besteedt bijzondere aandacht aan de komst van het Single Supervisory Mechanism (‘SSM’) voor een
krachtig en effectief Europees bankentoezicht.
II. DNB intensiveert haar toezicht op integriteit. De nationalisatie van SNS en de Libor-affaire zijn daar
aanleiding voor geweest. Integriteit is een voorwaarde voor vertrouwen in de financiële sector en moet
versterkt worden.
III. DNB zal de basis van haar informatie verbeteren onder meer door vaker diepgravende toezichtonderzoeken
te doen bij instellingen en minder uit te gaan van de analyses van de instellingen zelf.
IV. DNB zet ook in op meer transparantie, enerzijds om meer inzicht te geven in het functioneren van DNB,
anderzijds om te gebruiken als middel om de effectiviteit van haar toezicht te vergroten. Openbaarheid kan
een effectief middel zijn om het gedrag van instellingen te beïnvloeden. DNB zal daarom meer gaan
publiceren over financiële instellingen en haar bevindingen van onderzoeken.
DNB formuleert in haar Visie de belangrijkste uitdagingen met de daarbij horende ambities voor 2018. Van de
onder toezicht staande instellingen en andere stakeholders wordt nadrukkelijk een actieve bijdrage verwacht om
de doelstellingen te bereiken. De uitdagingen en ambities komen in onderstaand overzicht per instelling aan bod.
1.
Banken
Uitdagingen
Redenen
Ambities voor 2018
Herstel
vertrouwen
Om vertrouwen in de financiële sector te herstellen
moeten banken verder werken aan een integere
cultuur, een beheerst beloningsbeleid en een
duurzaam verdienmodel. Banken moeten
transparanter worden over de producten die zijn
aanbieden en over hun financiële situatie, zodat
consumenten en investeerders beter in staat zijn om
een goede risicobeoordeling te maken.
•
Uitsluitend aanbieden van
transparante producten en vermijden
van nodeloze complexiteit.
•
Publicatie van inzichtelijke en
vergelijkbare balansgegevens.
•
Verbetering risicobeheer en
compliance functies.
Verder herstel van buffers is noodzakelijk om te
voldoen aan Europese regelgeving (Bazel III/CRD IV/
CRR-eisen). Daarnaast moet de afhankelijkheid van
markt-financiering worden verkleind, bijvoorbeeld
door de balans tussen hypotheek-portefeuilles en de
depositobalans te verbeteren of door de gemiddelde
looptijd van marktfinancieringen te verlengen.
•
De transitie naar Bazel III is voltooid:
banken hebben hun kapitaalpositie
aanzienlijk versterkt.
•
De afhankelijkheid van
marktfinanciering is substantieel
gedaald.
De grote banken zijn too big to fail en dit creëert
risico’s voor de financiële stabiliteit en voor de
overheid in het geval van staatsteun. Een effectief
interventie-instrumentarium op Europese schaal is
nodig om tijdig te kunnen ingrijpen, kritieke functies
te bewaren en risico’s te beperken.
•
Er is een uniform Europees beleid op
het gebied van herstel & afwikkeling.
•
De herstel- en resolutieplannen
hebben bijgedragen aan structuurveranderingen die het eenvoudiger
maken om banken af te wikkelen.
•
Banken zijn minder complex,
bestuurbaarheid is toegenomen en
prudentiële risico’s zijn gedaald.
Herstel
financiële
weerbaarheid
Minder
complex, beter
afwikkelbaar
April 2014
1
2.
Pensioenfondsen
Uitdagingen
Redenen
Perspectief voor 2018
Herstel
vertrouwen
Door economische en demografische
ontwikkelingen hebben veel pensioenfondsen
de gewekte verwachtingen niet volledig kunnen
waarmaken en een flink aantal
pensioenfondsen hebben kortingen op de
pensioenen moeten doorvoeren.
•
Adequate waardering van
pensioenrechten en heldere
communicatie
•
Er bestaat helder begrip van
kosten, verwachtingen en risico’s
bij deelnemers over hun
toekomstige pensioenuitkering.
•
Pensioenfondsen beloven niet meer
dan ze kunnen waarmaken.
•
Mogelijkheden zijn benut van de
wet versterking bestuur pensioenfondsen voor een robuuste en
slagvaardige organisatiestructuur.
•
De kwaliteit van risicobeheersing
en deskundigheid van het
pensioenfondsbestuur sluit aan bij
toegenomen complexiteit van
beleggingen.
•
Kostenefficiëntie is bereikt met:
• meer kostentransparantie;
• afname van complexiteit
pensioenregelingen; en
• verdere consolidatie
schaalvoordelen.
•
Alle pensioenfondsen hebben een
financiële opzet die aansluit bij de
pensioenregeling en de
risicohouding van de deelnemers.
Het pensioenstelsel en het
toezichtkader moet bijdragen aan
macro-economische stabiliteit.
Vergroten
professionaliteit
en
kostenefficiëntie
Toekomstbestendigheid
pensioenstelsel
April 2014
Gezien de verplichte deelname is het heel
belangrijk dat de pensioenfondsen
professioneel en kostenefficiënt worden
bestuurd.
Het pensioenstelsel sluit niet goed aan bij de
veranderingen in de samenleving en de
economische verhoudingen. Hervormingen en
de invoering van een nieuw Financieel
Toetsings Kader (‘FTK’) kunnen een bijdrage
vormen aan de financiële houdbaarheid van het
Nederlandse pensioenstelsel.
•
2
3. Premiepensioeninstellingen (PPI’s)
Uitdaging
Redenen
Perspectief voor 2018
PPI’s bieden
adequate
waarborgen voor de
belangen van
deelnemers
PPI’s zijn vaak onderdeel van een groepsstructuur met daarin een bank, verzekeraar
of beleggingsonderneming. Doorgaans zijn
veel werkzaamheden uitbesteed aan
andere groepsactiviteiten. Van belang is
dat PPI’s niet slechts als ‘product’
fungeren, maar als zelfstandige partijen die
in het belang van hun klanten
verantwoordelijkheid nemen.
•
Uitdagingen
Redenen
Perspectief voor 2018
Herstel vertrouwen
Het gebrek aan vertrouwen vormt een
directe bedreiging voor de houdbaarheid
van de sector i.v.m. producten met een
lange contractduur waarbij een vooruitzicht
van een uitkering vooraf gaan aan
jarenlange premiestortingen. Verzekeraars
moeten hun bedrijfsmodel meer richten naar
de belangen van de klant, door
transparanter te zijn en onnodige
complexiteit te vermijden.
•
Omzet van levensverzekeraars staat zwaar
onder druk. Dit kan gecompenseerd worden
door het aanboren van aanpalende markten
zoals voor pensioenen, bankproducten en de
buitenlandse verzekeringsmarkt of door
kostenreductie door efficiencyverhoging. In
de praktijk is dit lastig en daarom zijn
schaalvergroting door consolidatie en
portefeuille-overdracht aan gespecialiseerde
run-off partijen een belangrijk alternatief.
•
Van stimulering van bufferversterking en
verbetering van risicobeheer is een risico
gebaseerd toezichtskader noodzakelijk.
•
4.
•
PPI’s vormen een solide en
betrouwbaar alternatief voor
huidige pensioenuitvoerders.
PPI’s nemen verantwoordelijkheid
om te zorgen dat de
pensioenregelingen kostenefficiënt
en transparant worden uitgevoerd.
Verzekeraars
Consolidatie in
krimpende markt
Bufferherstel en
verbetering
professionaliteit
risicobeheer
•
•
•
April 2014
Verzekeraars brengen eenvoudige
en transparante producten op de
markt die voorzien in de behoefte
van de klant.
De klantgerichtheid betaalt zich
terug in vergroting van het
vertrouwen.
De consolidatie- en efficiencyslag is
ver gevorderd.
Verzekeraars hebben
modernisering en rationalisatie van
ICT-systemen doorgevoerd.
Het risico gebaseerde
toezichtkader (Solvency II) heeft de
buffers versterkt en de
professionalisering bevorderd.
Verzekeraars geven alleen
marktconforme
rendementsgaranties af en zetten
geen producten in de markt met
een negatieve waarde.
3
5.
Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen
Uitdaging
De reden
Perspectief voor 2018
Waarborgen
financiële
weerbaarheid en
continuïteit
dienstverlening
Het prudentiële toezicht is primair gericht
op financiële soliditeit i.v.m. de continuïteit
van de dienstverlening. Er moet een nieuw
marktevenwicht gevonden worden nu het
provisieverbod inwerking is getreden en in
veel gevallen de tariefstructuur aangepast
moet worden.
•
•
Beleggingsinstellingen gericht op het beheer
van het vermogen van professionele partijen
komen voor het eerst onder toezicht te
staan met als doel de verkrijging van inzicht
in systeemrisico’s.
6.
Het zijn solide en integere
financiële instellingen die hun
verplichtingen nakomen.
Er is inzicht in de mate waarin
leverage binnen
beleggingsinstellingen bijdraagt
aan systeemrisico’s en hier is
zonodig actie op ondernomen.
Betaalinstellingen & Elektronische geldinstellingen (EGI’s)
Uitdaging
De reden
Perspectief voor 2018
Verantwoorde
innovatie binnen
Europese kaders
Het aantal groeit en toetreders ontwikkelen
en bieden innovatieve,
grensoverschrijdende betaalmethoden aan.
De sector zal moeten aantonen dat zij het
inherent hogere integriteitsrisico op
afdoende wijze mitigeert.
•
7.
•
De sector is innovatief,
laagdrempelig, prudent en
integer.
De toezichtaanpak is efficiënt en
geharmoniseerd.
Trustkantoren
Uitdaging
De reden
Perspectief voor 2018
Geïnternaliseerde
integere cultuur
Het fiscaal aantrekkelijke vestigingsklimaat
maakt de omvang van de trustsector groot
en dit brengt integriteitsrisico’s met zich
mee en waaronder reputatierisico voor de
Nederlandse financiële sector. De integere
bedrijfscultuur van trustkantoren is nu
onvoldoende.
•
•
•
April 2014
Beheersing van integriteitsrisico’s
van trustkantoren is op orde.
De sector neemt eigen
verantwoordelijkheid t.a.v. risicoidentificatie en mitigatie en heeft
het belang van integriteit ingebed
in de bedrijfscultuur.
DNB houdt scherp toezicht d.m.v.
thematisch en individueel
onderzoek.
4