Werkelijk persoonlijk pensioeninzicht

advertorial
7
Werkelijk persoonlijk pensioeninzicht
PPI begeleidt deelnemers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
In 2012 nam Towers Watson het
besluit om de Stichting Towers
Watson PPI op te zetten. In december 2013 kreeg de Stichting van de
Nederlandsche Bank en de AFM de
toestemming voor de start van een
premiepensioeninstelling (PPI). Met
deze PPI voorziet Towers Watson in
de groeiende vraag van de markt naar
dc-regelingen. Ton Winkels, Managing
Director Pension Services, is verantwoordelijk voor de goede ondersteuning van de stichting. Hij licht toe.
van externe specialisten. Daaronder
hebben we op ieder onderdeel de
beste partij in de markt geselecteerd;
voor administratie, vermogensbeheer,
verzekering en communicatie hebben
we verschillende partijen gecontracteerd
met een SLA. Die partijen samen maken
het mogelijk om pensioen uit te voeren
zoals wij dat voorstaan.”
werknemers zelf of onder begeleiding
risico’s voor het beleggen gaan dragen.
Die overgang betekent een verschuiving
van het risico van werkgever naar de
werknemers. Tegelijkertijd hebben we de
afgelopen periode gezien dat ook in db
garanties niet meer bestaan.”
Dit model is anders dan dat van
andere partijen in de markt. Waarom
heeft Towers Watson het op deze
manier georganiseerd?
De markt voor pensioenvoorziening is
momenteel erg in beweging. Hoe ziet
u uw rol daarin?
“Veel werkgevers krijgen te maken
met
liquiderende
pensioenfondsen
en willen toch graag dat het pensioen
wordt uitgevoerd op een manier die
ze vertrouwd is. Daar hebben wij ons
model op ingericht. Een ongebonden
model, waarin de beste partijen zijn
gebundeld.
Daarmee
kunnen
we
flexibiliteit creëren en makkelijker
schakelen
tussen
verschillende
providers. Tussen de partijen onderling
vindt geen kruisbestuiving plaats: ze
zijn onafhankelijk en komen bij elkaar
in de stichting. De stichting zelf is
een onafhankelijk orgaan, met een
apart professioneel bestuur en Raad
van Toezicht. Op die manier geven wij
antwoord op de vraag van de markt:
onafhankelijk, flexibel en transparant.”
“Het is die insteek die er voor zorgt dat
dc-regelingen wel eens wat negatief
door werknemers worden uitgelegd.
De andere kant van de zaak is dat
werknemers meer keuzemogelijkheden
krijgen. Wij vinden dat je dit wel goed
moet begeleiden en faciliteren. Mensen
inzicht geven in hun pensioen om zelf
te weten waar ze aan te zijn en de juiste
keuzes te kunnen maken. De premie
gaat groepsgewijs van de werkgever
naar de pensioenuitvoerder, samen met
“Het aantal pensioenfondsen neemt
in hoog tempo af. Verzekeraars
hadden daarnaast een deel van de
markt, waarin ze bovendien een aantal
competenties verenigden: administratie,
verzekering en vermogensbeheer. De
rol van de verzekeraars is op het gebied
van pensioenen eveneens aan het
afnemen. Toen vanaf 2011 een nieuwe
pensioenuitvoeringsinstelling via de
wet mogelijk werd, de PPI, zag je dat
allerlei partijen, waaronder verzekeraars,
een eigen PPI gingen opzetten. Maar
op welk uitvoeringsmodel zit de markt
nu echt te wachten? De behoefte van
de klant is altijd ons uitgangspunt
geweest. We zijn al decennialang vanuit
de kant van pensioenfondsen én vanuit
verzekeraars voor onze klanten bezig.
Zo weten we dat transparantie in het
organisatiemodel en het kunnen kiezen
tussen verschillende partijen die het
beste zijn in hun vakgebied, elementen
zijn die in zo’n model terug zouden
moeten komen. Daarom hebben wij de
Stichting Towers Watson PPI ook als
zodanig georganiseerd. In de bovenlaag
hebben we een professioneel bestuur
Services
Kunnen werknemers die keuzes goed
maken?
“Eerlijk gezegd de meesten niet. Je moet
ze dus helpen. Dat kun je het beste doen
door een keuze niet te vertalen naar
beleggingsproducten en asset mixes,
maar aan te geven wat een bepaalde
keuze voor het inkomen betekent.
Wij geven aan wat een deelnemer kan
verwachten aan pensioeninkomen op
het moment dat hij een bepaalde keuze
De onafhankelijke partijen die u heeft
geselecteerd weten elkaar wel goed
te vinden in de totale organisatie?
“Zeker. Daar moet je ook goede afspraken
over maken. Het moet één organisatie
ten behoeve van de klant zijn. We hebben
de afgelopen jaren veel tijd geïnvesteerd
om als één bedrijf te functioneren, terwijl
in de backoffice verschillende partijen
actief zijn die vanuit hun eigen kennis en
kunde onderdelen kunnen leveren.”
Wat zijn in de praktijk de voordelen
voor de klant?
Ton Winkels, Managing Director Pension
Zitten werknemers daar op te wachten?
stellen om te kunnen kiezen voor een
bepaald inkomen met bijbehorend risico.
Zo kunnen twee personen van 35 jaar bij
ons dus een verschillende beleggingsmix
hebben. Dat geeft een nieuwe generatie
beschikbare
premieregelingen:
deelnemers kunnen in 20 stappen
hun persoonlijke life cycle voorkeuren
aangeven zonder dat ze verstand hoeven
te hebben van beleggen.”
“Met dit model en deze partners kunnen
wij de kwaliteit borgen. Overigens is
het model wel zo flexibel dat als een
klant een sterke voorkeur heeft voor
een bepaalde vermogensbeheerder
waarmee
wij
verder
geen
samenwerkingsovereenkomst hebben,
we daar desgewenst wel een mouw aan
kunnen passen. Als ik naar de huidige
markt kijk, is er nog altijd vraag naar
adviesdiensten voor pensioenfondsen
die met defined benefits-regelingen
werken. Die klanten willen we ook
een zo goed mogelijke service blijven
bieden, maar tegelijkertijd zien we
een duidelijke beweging naar defined
contribution-regelingen. Een voordeel
van de dc-regeling is dat de risico’s voor
de werkgevers gereduceerd worden. De
volatiliteit frustreert de zaken minder.
Vervolgens kun je de afweging maken
of je voor een collectieve vorm van dc
gaat (cdc) of een vorm introduceert waar
de gegevens om de administratie te
kunnen voeren. Daar zit de collectiviteit
in. Het wordt individueel op het moment
dat de premie wordt opgesplitst in
partjes omdat iedere werknemer in feite
zijn of haar eigen beleggingspot krijgt.
De pot wordt wel weer collectief belegd,
om zoveel mogelijk van de voordelen van
een grote schaal te kunnen profiteren.”
Is het ‘one size fits all’?
“Nee, dc-regelingen worden ook steeds
meer een kwestie van life cycle beleggen,
dus minder risico’s naarmate de
pensioengerechtigde leeftijd dichterbij
komt. Iemand die jong is, kan meer
beleggen in een rendementsportefeuille,
wie wat ouder is speelt beter meer op
safe. Towers Watson PPI vindt dat het
nog een stap verder kan en daarmee
onderscheiden we ons ook in de markt.
Twee personen van 35 jaar zouden
volgens het life cycle denken in dezelfde
beleggingsmix komen. Maar hun
ambitie qua pensioen en het nemen van
risico’s kan enorm verschillen. Je moet
werknemers dus begeleiden en in staat
maakt voor een risicoprofiel. Streven naar
meer inkomen betekent bij een gelijke
premie en pensioenleeftijd automatisch
dat je opschuift naar een profiel met meer
risico’s. En andersom. Life cycle blijft
echter altijd de grondslag, wat wij extra
doen is de kans geven om een afweging
te maken in het individuele risico. We
praten ook in netto bedragen om extra
inzicht te geven. En over het reële
inkomen dat over 30, 40 jaar, rekening
houdend met koopkrachtverlies. Dat is
onze drietrapsraket: we communiceren
over inkomen, over netto inkomen en
over netto reëel besteedbaar inkomen. Zo
maken we de claim waar dat we werkelijk
een persoonlijk pensioeninzicht geven.”
Meer informatie
Towers Watson PPI
088-5433500
www.towerswatsonppi.nl