Corporaties willen sociaal actief blijven

18
DINSDAG 3 JUNI 2014
Trouw
opinie
Corporaties willen
sociaal actief blijven
Minister Blok wil dat
woningcorporaties
sociale activiteiten
niet meer steunen.
Dat is verkeerd,
denken zeven
directeuren van
corporaties. ‘Laat
ons doen waarvoor
we zijn.’
2
Thom Aussems
directeur Woningcorporatie
Havensteder Rotterdam
Hedy van den Berk
directeur Woningcorporatie Trudo
Eindhoven
T
erwijl dit kabinet
steeds meer maatschappelijke taken lokaal wil uitvoeren en
dat niet kan zonder de
enthousiaste steun
van gemeentebesturen en lokale maatschappelijke instellingen, probeert minister Stef
Blok (Volkshuisvesting) haaks daarop
de woningcorporaties aan de ketting
te leggen. De parlementaire enquête
naar de volkshuisvesting, waarvan
morgen de openbare verhogen starten, biedt mogelijk daartoe extra munitie. Dat werkt natuurlijk niet. Laat
ons doen waarvoor we zijn. Huizen
verhuren en maatschappelijk actief
zijn ten behoeve van bewoners.
Wij zijn er trots op dat er woningcorporaties zijn die zich eerst bekommeren om mensen en dan pas
om de stenen. In veel wijken en dorpen is de afgelopen tien jaar gewerkt
aan het versterken van de sociale infrastructuur om zo een veilige omgeving te realiseren waar het prettig
wonen is. Bijvoorbeeld door het openen van een buurtcentrum met daarin een nieuwe brede school. Of door
het toewijzen van woningen aan jonge bewoners die in de buurt maatschappelijk actief willen zijn. En
door die bewoners een breed programma van buitenschoolse activiteiten te laten organiseren om liefde
(en routine) te laten ontstaan voor leren en bewegen. Het gebeurt ook
door het stimuleren van het zelfstandig ondernemerschap in de wijk en
het herinvoeren van zachte manieren van sociale controle (de oog en
oor-functie van de nieuwe bewoners).
De Amsterdamse wijk Osdorp geldt
als een goed voorbeeld van
stadsvernieuwing. FOTO ANP
Als de sociale infrastructuur robuuster wordt, zijn ingrepen in de fysieke
infrastructuur succesvoller. Een
nieuwbouwproject met koopwoningen voor buurtbewoners, gebouwd
midden in de crisis, wordt dan een
groot succes. Huizen die vroeger nauwelijks verkocht zouden worden, raken dan in trek. Kennelijk is de aandacht voor de zachte kant (de mensen) een voorwaarde om succesvol
aan de harde kant (de stenen) te kunnen werken.
Weekendschool
Het is dan ook onverteerbaar dat minister Stef Blok aan corporaties brieven stuurt dat zij sociale initiatieven
voor bewoners in dorpen en wijken
waar hun woningen staan, niet meer
mogen steunen. Een corporatie
krijgt bijvoorbeeld de missive om
binnen een maand de stekker uit
zoiets belangrijks als een weekendschool te trekken, terwijl die gesteund wordt omdat het lokale college van burgemeester en wethouders
dat heeft gevraagd. Diezelfde tegenstrijdigheid is er rond werk, zorg,
welzijn en volksgezondheid. De ene
minister vraagt ons actief te zijn in
onze dorpen en wijken, terwijl de
minister van BZK ideologische stokpaardjes berijdt. Over de ruggen van
de bewoners, vinden wij.
Ja, er zijn fouten gemaakt. Daar leren we van. We zijn hard aan de slag
om te verbeteren: we richten ons op
onze kerntaken en we snijden fors in
eigen vlees. Maar wij gaan door met
onze maatschappelijke rol, omdat
onze bewoners dat willen, gesteund
door gemeentebesturen en in nauwe
samenwerking met talloze maatschappelijke instellingen. We zijn
daar ook goed in.
Wij blijven samen met onze bewoners werken aan fijne en veilige wijken, waar perspectief op de toekomst van bewoners centraal staat.
Daarmee helpen we de ministers Asscher, Schippers en Bussemaker en
de staatssecretarissen Van Rijn, Dekker en Klijnsma om de maatschappelijke vraagstukken in de steden en
dorpen op te lossen. En, belangrijker
nog, de burgemeesters en de wethouders van de steden en dorpen waar
we actief zijn.
Medeondertekenaars: Gerrit Breeman
(Volkshuisvesting Arnhem), Johan
Dunnewijk (Wonen Breburg Breda/Tilburg), Roel van Gurp (Casade Waalwijk), Ben Meijering (Woonkracht 10
Zwijndrecht) Ger Peeters, (Wonen Limburg Roermond)