03 juli 2014 - Binnensingelzuidoost.nl

Notulen Binnensingel Commissie Zuid-Oost, 03 juli 2014, in speeltuin 't Hoogeland aan de
Molukkenstraat te Enschede.
Aanwezig: Henk Frich, voorzitter, Willem Rosier, Koos Hartgring, Ruud van Es, Gerard Krichjunger,
Henk van der Graven, Ben Meijer-Hof, Anne van Adrichem, Frans Reink, Bennie Visschedijk,
Antoinette Oonk, namens de woningstichting Domijn, Denise Bosma, Jeroen de Groot, wijkbewoner,
Eefke Bouwhuis, namens de wrzoe, Jan van der Graaf, verslag.
Afwezig: Niels Jong, Patrick Naberman
Opening door de voorzitter, Henk Frich
Vaststelling van de agenda
Vastgesteld
Vaststelling concept verslag, d.d. 3 juni jl.
Redactioneel: onder punt 4 dient te zijn woningcorporatie Domijn.
Naar aanleiding van: Terrein aan de Molukkenstraat na sloop van de woningen herinrichten.
Na sanering wordt besloten uitslag onderzoek afwachten. Op termijn over een paar jaar definitief
besluit.
Nog geen antwoord van André de la Rivière i.z. De Zuiderval.
4. Ingekomen en uitgaande post
Brief van het Oranje Fonds betreffende Burendag op zaterdag 27 september.
Koos geeft aan dat het over 3 dagen is gepland van vrijdag tot en met zondag.
Er wordt besloten om het initiatief over te laten aan de straten c.q. De buurt.
Geen activiteit voor onze commissie.
5. Financiën
Geen financiële problemen. Enige inkomsten komen via wijkbudgetten.
6. Voortgang Pilot onveiligheidsgevoel Getfert/Perik
Enquête is bij 1200 exemplaren rondgestuurd in de wijken.
De respons is dat er ca. 200 formulieren zijn retour ontvangen. De sluitingsdatum is op 5 juli.
Bij de Supermaart Emté aan de Kuipersdijk staat een grijze container. Daaruit zullen de laatste
exemplaren nog worden opgehaald.
Dinsdag 8 juli zal de commissie Veiligheid in de Zuiderspeeltuin bijeenkomen om de resultaten te
bespreken. Uitslag komt in september op de agenda. Vooraf zal na 8 juli een redactioneel stukje
worden ingestuurd bij Huis aan Huis met vermelding van het aantal ontvangen formulieren met daar
vermelding in september a.s. Met nadere berichten over de uitkomst zullen worden gepubliceerd in
de media en eventueel waarbij adres en e-mailadres zijn vermeld aan bewoners persoonlijk dan wel
via een te plannen bijeenkomst.
Veiligheid Getfert waaronder de snelheid op de Getfertweg waar voorzieningen nog niet afdoende
zijn.
Sluipverkeer via Wooldriksweg Getfertweg en Bleekweg. Er zou moeten worden geteld na
constatering. De ruimte in de straten geeft de mogelijkheid om te hard te rijden. Dit doen ook de
bewoners zelf.
De overlast van verkeer is voor een belangrijk deel het gevolg van de afsluiting van de Westingang
naar de Van Heekparkeergarage.
Jeroen de Groot geeft aan dat het Wijkverkeersplan zal worden aangeboden aan het college van
B&W en bij akkoord aan de gemeenteraad.
Plaatsing van een bord op de Getfertweg en afwisselend op de Wooldriksweg met
snelheidsregistratie via een signaal wanneer te hard wordt gereden.
6a. Diverse doelen
Kunst in de buurt/wijk:
Denise Bosma geeft aan wat de mogelijkheden voor het toepassen van kunst in de wijk.
a. Terrein aan de Wooldriksweg hoek Delistraat. Het zogenamende Drostterrein. Vraagt om
toestemming van de eigenaar.
b. Terrein Hofkwartier annex Zuiderval /Zuiderspoorstraat. Voorstellen zullen waarbij bewoners
worden geïnformeerd.
c. Terrein aan de Bleekweg (voorheen Hardeck en Seckel)
d. Terrein Spelbergsweg (voorheen Houthandel de Lange) is nu parkeerplaats. Daar is op dit moment
een hele oprit zonder trottoir.
Dit zal planmatig eerst in overleg dienen te worden opgepakt met de eigenaren van de gronden.
Denise zal de plattegrond toesturen voor verspreiding naar de commissie.
6b. Anne van Adrichem i.z. Noaberhulp
Hulp vragen worden behandeld.
6c. Cohesie binnen de buurt
Contacten met de buurt worden opgepakt via bewoners. De activiteiten worden uitgevoerd met geld
van de wijkbudgetten.
B.v. Beplanting rondom bestaande bomen.
De mogelijkheden vanuit wijkbudgetten is zoals bekend op initiatief van bewoners. In de wijkkrant
Zuid-Oost in het binnenbad met een formulier voor een aanvraag.
De helft wordt via dit formulier ingediend de andere helft digitaal.
Willem Rosier stelt voor om in het Blijdensteinpark een standwerkersplaats te realiseren in het
voorjaar van 2015. Luilak markt. Nachtmarkt? Bloemenmarkt?
Komt op de agenda van 4 september a.s.
Jeroen de Groot vraagt naar het de mening van de bewoners van de Varviksweg. Aanpak vindt plaats
na vaststelling Wijkverkeersplan.
Ruud van Es zou de mening van de bewoners peilen. Gemeente wacht hierop. De herinrichting staat
samen met de Celebesstraat boven aan de lijst.
Willem Rosier vraagt naar mogelijkheden om bewoners te benaderen voor herinrichting van de
voortuinen.
De voorzitter vraagt naar enige structuur in de voorstellen en deze zoveel mogelijk met toelichting op
de agenda te plaatsen.
Tuinonderhoud behoort tot de plicht van bewoners welke hierop kunnen worden aan gesproken. Het
betreft dus echte voortuinen en geen strook van twee trottoirtegels langs de gevel met.
Toestemming van gemeente Enschede.
Communicatie/media door Patrick
De voorzitter zal i.v.m. zijn afwezigheid vanavond binnenkort contact met Patrick opnemen.
Beheer van de website
Ben Meijer-Hof geeft aan dat de website actueel dient te blijven. Er wordt afgesproken dat de
verslagen na controle op gevoelige punten worden opgenomen op de website.
Ben zal een stukje schrijven voor de eerstvolgende wijkkrant.
Eerstvolgende vergadering van de Binnensingelcommissie zal worden gehouden op donderdag 4
september in speeltuin 't Hoogeland en daarna op donderdag 2 oktober in speeltuin ’t Hoogeland,
Molukkenstraat. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
8. Rondvraag
Door Eefke Bouwhuis wordt verteld dat resultaten van de Wijkschouwen zullen worden toegestuurd
via de mail naar de commissieleden.
Sluiting om 21.15 uur.