Download de nieuwsbrief - Nieuwegeinsewijken.nl

Postbus 1 3430 AA
Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ
www.nieuwegein.nl
Persbericht
Contactpersoon Emmy van den Berg
Telefoon 06 51 57 23 11
Fax (030) 605 47 14
E-mail [email protected]
Datum 6 oktober 2014
College wil forse compensatie
voor minima met hoge
zorgkosten
Het Rijk schaft per 1 januari 2015 de tegemoetkoming voor chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen met een minimuminkomen af. Hierdoor moeten
chronisch zieken en gehandicapten meer zorgkosten zelf gaan betalen. De
gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk om de toegang tot betaalbare zorg
voor minima te waarborgen. Het college van B&W stelt de raad daarom voor
om een nieuwe en uitgebreidere collectieve ziektekostenverzekering aan te
bieden voor mensen met een laag inkomen. Dat wil zeggen de inkomensgrens
van de ziektekostenverzekering omhoog van 110% naar 150% van het
sociaal minimum en een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de
premie. De gemeente krijgt hiermee de mogelijkheid om de verzekering aan
een bredere doelgroep aan te bieden. De raad beslist op 30 oktober over het
voorstel.
Via de collectieve ziektekostenverzekering kunnen mensen met een laag inkomen
met korting een zorgverzekering afsluiten. Daarnaast kunnen zij in aanmerking
komen voor een gemeentelijke tegemoetkoming in de premie van de aanvullende
verzekering. ‘Met dit voorstel maken we de ziektekostenverzekering toegankelijker
voor meer mensen én betaalbaarder voor minima. En kinderen zijn gratis
meeverzekerd. De financiële drempel wordt hiermee verlaagd en het risico op
onderverzekering beperkt. Met een stevige investering in de collectieve
ziektekostenverzekering leveren we de beste bijdrage aan het herziene
armoedebeleid’, aldus wethouder Martijn Stekelenburg van o.a. armoedebestrijding.
Gemeente draagt bij in premie
Als de raad instemt, kan iedereen met een inkomen tot 150% van het sociaal
minimum per 1 januari een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten bij Menzis.
Het voordeel van de collectieve ziektekostenverzekering is voor minima dat zij gebruik
kunnen maken van collectiviteitskorting op de basisverzekering en aanvullende
pakketten. De verzekerde zou vanaf 1 januari 2015 kunnen kiezen uit twee pakketten
voor de aanvullende verzekering: een middenvariant en uitgebreide variant. Het
college stelt voor om gemeentelijke bijdrage in het middenpakket te verhogen van
Bladnummer
2/2
Nummer
€ 18,40 naar € 21,- en in het uitgebreide pakket vast te stellen op € 28,-. Het
uitgebreide pakket biedt dekking voor ongeveer 95% van de meest voorkomende
meerkosten onder chronisch zieken en gehandicapten. Voor compensatie in de premie
van de basisverzekering kunnen mensen een verzoek op zorgtoeslag indienen bij de
Belastingdienst. De premiebedragen van zorgverzekeraar Menzis worden in november
gepresenteerd.
Rijk schrapt compensatieregelingen
Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra zorgkosten. Het
Rijk heeft de landelijke compensatieregelingen voor deze groep mensen al beëindigd.
Zij konden daarvoor eerder een compensatie krijgen via de regeling Compensatie
eigen risico (Cer) en Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
(Wtcg). Dit betekent dat de Cer dit jaar niet meer wordt uitgekeerd. De Wtcg wordt
in het najaar van 2014 voor de laatste keer uitbetaald. Daarnaast heeft het Rijk
bepaald dat gemeenten per 1 januari 2015 geen tegemoetkoming meer mogen
verstrekken aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Ook vervalt per 1
januari 2015 de categoriale bijzondere bijstand*.
Vervolg
De gemeenteraad beslist op donderdagavond 30 oktober over het voorstel. Daarna
worden alle mensen die dit jaar een collectieve ziektekostenverzekering hebben,
geïnformeerd over de veranderingen. Daarnaast krijgen ook alle mensen die in 2013
Cer of Wtcg kregen en de antwoordkaart hebben ingestuurd een brief van de
gemeente over het nieuwe aanbod.
*categoriale bijstand wil zeggen dat mensen een vast bedrag uitgekeerd krijgen zonder dat daar
bonnen of rekeningen tegenover gesteld hoeven te worden.