Motie inkomensbehoud chronisch zieken en - Oldenzaal

motie
Inkomenspositie Chronisch zieken en gehandicapten
De raad van de gemeente Oldenzaal in vergadering bijeen op 27 januari 2014,
Overwegende dat:
•
De raad en het college van Oldenzaal door hun opstelling inzake de overheveling van
taken en de daartegenover staande middelen hun keuze voor de inwoners duidelijk
kenbaar hebben gemaakt;
•
Met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2014 een aantal financiële regelingen voor chronisch
zieken en gehandicapten is afgeschaft. Dit betreft onder meer de
tegemoetkomingsregeling (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risicot.
•
Ook Oldenzaal door de nieuwe regels vanaf 2014 deels en vanaf 2015 zelf
verantwoordelijk is voor de compensatie van meerkosten aan chronisch zieken en
gehandicapten (zgn. Maatwerk Compensatie);
•
Het rijk specifiek hiervoor binnen de overheveling sociale domein in 2014 45 miljoen
beschikbaar oplopend tot 268 miljoen in 2015 en later beschikbaar stelt:
•
Gemeenten de plicht krijgen in het beleidsplan of de verordening Wmo 2014 op te nemen
op welke wijze zij invulling willen geven aan deze maatwerkinkomensondersteuning;
•
Binnen de Wmo de mogelijkheid is ontstaan om gerichte inkomensondersteuning aan
mensen met een beperking en meerkosten te bieden door een artikel toe te voegen;
•
Van de personen die aanspraak maken op de compensatieregeling Wtcg en CER een
grote groep leeft van een inkomen van het minimum tot modaal;
•
Het wegvallen van de compensatieregeling veel impact heeft op hun financiële situatie en
vraagt om een zachte landing in Oldenzaal;
•
Een gericht inkomensbeleid voor de chronisch zieken en gehandicapten noodzakelijk is
om deze mensen te blijven ondersteunen en om mensen mee te laten doen aan de
samenleving;
•
Deze regeling vele mogelijkheden biedt voor compensatie, bijvoorbeeld een jaarlijkse
compensatie voor het eigen risico van de zorgverzekering voor chronisch zieken en
gehandicapten of materiële vergoedingen via de zorgverzekeraar;
•
De regeling operationeel door middel van de Wwb en Wmo uitgevoerd kan worden, omdat
er binnen de Wmo de mogelijkheid is gecreëerd om de doelgroep met een inkomen van
meer dan 110% minimumloon ook te compenseren.
Besluit:
•
•
De rijksbijdragen die vanaf 2014 beschikbaar komen voor chronisch zieken en
gehandicapten binnen de gemeente geoormerkt en gericht in te zetten voor mensen met
een beperking en meerkosten;
Het wegvallen van Compensatie Eigen Risico en Wtcg voor chronisch zieken en
gehandicapten vanaf 2014 te compenseren door gebruik te maken van de maximale
mogelijkheden die de WWB en Wmo biedt voor het geven van gericht
inkomensondersteuning;
•
Criteria voor het in aanmerking komen van compensatie chronisch zieken en
gehandicapten mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe Wmo-beleidsplan en Wmoverordening.
En gaat over tot de orde van de dag
Aldus getekend d.d. 27 januari 2014
Johan Meijer (fractievoorzitter PvdA)
Mike Oude Remmerink
Hennie Maartens (fractievoorzitter CDA)
Yuri Ankone (fractievoorzitter D66)
Manouska Molema (fractievoorzitter GL)