Brochure Oudervereniging schooljaar 2014-2015

Oudervereniging de Wizard Schooljaar 2014-­‐2015 Beste ouders,
Op onze school de Wizard is vanaf de oprichting een oudervereniging actief. Deze vereniging
wordt bestuurd door de ouderraad (OR) waarin zowel ouders als leerkrachten zitting hebben.
Door de omvang van de school is het onmogelijk alle ouders persoonlijk te kennen. Om toch
duidelijk te maken wat de OR doet hebben we deze folder samengesteld.
De oudervereniging heeft als belangrijkste doelstelling de school actief te ondersteunen in zijn
onderwijstaak. Daarnaast proberen wij de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te activeren.
Verder innen en beheren wij de schoolreisgelden en de gelden die door de ouders worden
opgebracht (vrijwillige ouderbijdrage).
De leden zijn de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen van de Wizard. Het feit
dat u één of meer kinderen op de school heeft, maakt dat u automatisch lid bent van de
oudervereniging. Aan het lidmaatschap is geen verplichte bijdrage verbonden. Wel wordt een
vrijwillige ouderbijdrage per kind gevraagd. De bijdrage wordt ieder jaar vastgesteld door het
dagelijks bestuur van de OR. Voor het schooljaar 2014-2015 is de gevraagde bijdrage € 25,- per
kind.
Vanuit deze bijdrage worden ondermeer de volgende activiteiten gefinancierd:
• Verschillende feesten op school
• Groepsactiviteiten
• Versieringen/aankleding van de school
• Afscheid groep 8
• Versnaperingen bij projecten
• Jubileumactiviteiten (eens in de 5 jaar)
Naast het financieren van bovengenoemde activiteiten stellen wij ieder schoolseizoen per
groep aan de leerkrachten € 75,00 ter beschikking. Met dit bedrag kunnen de leerkrachten
culturele of onderwijsondersteunende activiteiten ondernemen met hun klas. Denk hierbij
aan een poppenkastvoorstelling voor de kleuters, een bezoekje aan de sterrenwacht of een
bezoek aan het speelgoedmuseum.
Om al deze activiteiten goed te kunnen begeleiden (financieren) hebben wij een volgende
onderverdeling gemaakt in de OR:
• Dagelijks bestuur (DB)
Onderhoudt het contact met de directie. Beheert het
ledenbestand en voert de administratie van de vereniging.
Houdt toezicht op en beheert de schoolreisgelden. Legt jaarlijks
verantwoording af via de begroting en jaarrekening, welke ter
goedkeuring aan de ouders worden voorgelegd.
• Activiteitencommissie (AC)
De activiteitencommissie zorgt in overleg en samenwerking met de leerkrachten voor het
vieren van bijzondere (feest)dagen met de kinderen. Verder zorgt zij voor een aantal
verrassingen voor de kinderen tussendoor. Ook kunnen leerkrachten de
activiteitencommissie om ondersteuning vragen bij bijzondere projecten zoals het
verzorgen van koffie en thee voor ouders bij verschillende gelegenheden. Voor het
uitvoeren van deze activiteiten beschikt de activiteitencommissie over een eigen budget.
1 Samenwerken met het schoolteam
Een goede afstemming en samenwerking tussen leerkrachten, ouders en de
activiteitencommissie is een vereiste voor succes bij het slagen van de te organiseren
feesten. Daarom wordt per activiteit een kleine commissie samengesteld. Daar zitten enkele
leden van de activiteitencommissie in en minimaal drie leerkrachten verdeeld over de ondermidden- en bovenbouw.
Door de groei van de school is het voor de ouderraad onmogelijk om alle (voorbereidingen
van) activiteiten zelf uit te voeren of om ouders daarvoor persoonlijk te benaderen. De
afgelopen jaren hebben we goede ervaringen gehad met het inschakelen van de
klassenouders. Dat willen we dit jaar graag voortzetten.
De klassenouder helpt de ouderraad met de te regelen zaken in hun groep. Bijvoorbeeld
boodschappen doen voor een kerstdiner of om andere ouders te benaderen om te helpen bij
het versieren van de school voor het feest van sinterklaas. U kunt dus door de klassenouder
benaderd worden om een helpende hand te bieden. Houd hierbij in gedachten dat vele
handen licht werk maken, dus wellicht kunt ook u hier een steentje bijdragen.
Jaarlijks terugkerende activiteiten:
Sinterklaas
De sinterklaascommissie (leerkrachten en leden van de activiteitencommissie) zorgt voor:
• Versiering van de school (versieren van lokaal: door eigen
leerkracht)
• Boodschappen voor de activiteit op pietenmiddag en strooigoed
• Cadeautjes voor in de schoen
• Ondersteuning bij aankleding Sint en Piet
• Drinken en wat lekkers op pietenmiddag en 5 december
• Overige voorbereiding en werkzaamheden in overleg met de
leerkrachten (in de Sinterklaascommissie)
• Opruimen van de school na afloop
Kerst
De kerstcommissie (leerkrachten en leden van de activiteitencommissie)
zorgt voor:
• Versiering van de school (versieren van lokaal: door eigen leerkracht)
• Kerstborrel voor de ouders
• Overige voorbereiding en werkzaamheden in overleg met de
leerkrachten (in de kerstcommissie)
• Opruimen van de school na afloop
Pasen
De paascommissie zorgt voor:
• Iets lekkers van de paashaas voor alle leerlingen
• De paashaas en het verstoppen van de eieren
• Overige voorbereiding en werkzaamheden in overleg met de
leerkrachten (in de paascommissie)
• Opruimen van de school na afloop
2 Wandelvierdaagse
Voor alle kinderen biedt de ouderraad dit jaar weer de mogelijkheid
deel te nemen aan de wandelvierdaagse. De activiteitencommissie
zorgt voor de gehele organisatie waaronder:
• Administratie
• Drinken voor onderweg
Voor de avondvierdaagse gebruiken wij geen financiële middelen van
school of de oudervereniging. Dit is een op zichzelf staand project dat
deels gesponsord wordt door derden. Derhalve wordt er voor deelname een kleine bijdrage
gevraagd (deelname-kosten, drinken, enz.). En natuurlijk hopen we dat veel ouders mee
zullen lopen. U kunt deze commissie bereiken via: [email protected]d.nl
Communicatie en contact
We proberen iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de verschillende
activiteiten. We zullen u vooral via de website van school op de hoogte houden. Hierop vindt
u ook de notulen van de vergaderingen. Houd deze dus goed in de gaten!
Wilt u meer weten dan kunt u altijd de ouders van de OR benaderen:
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter
Erik Bijker (0570-651644)
E-mail: [email protected]
Vice-voorzitter
Kristel Naezer (0570-513587)
E-mail: [email protected]
Penningmeester
Susan Fijn (0570-865181)
E-mail: [email protected]
Secretaris
Monique Smeets (0570-862566)
E-mail: [email protected]
Algemeen lid
Yvette de Wit (0570-514657)
E-mail: [email protected]
Activiteitencommissies ouders:
• Leden van DB
• Alida Batterink
• Maria Bruil
• Evelien van Geurtsen
• Jolanda van der Helm
•
•
•
•
•
OR leden vanuit School:
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
MT
Diny van Lier
Bernadette Zwiers
Miranda van Velzen
Ria Witteveen
Carmen Hunger
Patricia Krijt
Ingrid Meijerink
Wendy Nijhof
Yvonne Verwoolde
3 Versiedatum 25 augustus 2014