Ludgernieuws januari 2015

Januari 2015
Jaargang 16
1
Ludgernieuws Nieuwsbrief van de Ludgerschool
s
De Carrousel en de Ludger
[Geef de titel van het document op]
Over enkele weken verwelkomen wij de kinderen en ouders van
de Carrousel. Zij verlaten, tijdelijk, hun eigen vertrouwde plek
en zullen moeten wennen aan de nieuwe situatie. Wij willen ze
daarbij zo goed als mogelijk helpen.
De teams zijn voorbereid en in goed overleg zijn afspraken
gemaakt. Onder andere over de schooltijden van de Carrousel,
die u in deze nieuwsbrief kunt terugvinden.
Op de onderbouw spelen de kinderen met elkaar buiten op het
plein. Op de bovenbouw spelen de kinderen apart. Met
vertrouwen in elkaar en een goede samenwerking van
leerkrachten, kinderen en ouders verwachten we een leuke tijd
te hebben met elkaar tot aan de zomervakantie.
Marian Boumans
Schoolleider
Heeft u suggesties voor het Ludgernieuws, laat het weten! Mail
naar: [email protected]
Wijzigingen emailadressen en/of telefoonnummers graag ook
doorgeven op bovenstaand adres.
.
Inhoud van deze nieuwsbrief
Voorlezen in de klas…………………………………………………………………...
Luizenpluizen……………………………………………….………………………………
Studiedag leerkrachten……………………………………………………………….
Schooltijden Carrousel…………………………………………………………………
Hemel en aarde…………………………………………………………………………….
Muziekles op de onderbouw………………………………………………………..
TSO bericht…………………………………………………………………………………..
Van de oudervereniging..…………………………………………………………….
Jeugdsport aanbod in de wijk.…………………………………………………..
Get the picture……………………………………………………………………………..
Voor in uw agenda:
Woensdag 21 januari
Vrijdag 23 januari
Vrijdag 20 maart
Studiedag leerkrachten. Kinderen vrij.
Voorleesochtend . 8.30 uur
NL Doet
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
Ludgernieuws januari 2015
Onderwijs
Voorlezen is
belangrijk voor
de voor
taalontwikkeling
van kinderen van
groep 1 t/m 8!
Pagina 2
Voorlezen in de klas
Vrijdag 23 januari organiseren wij in het kader van de
Nationale Voorleesdagen, het voorlezen in de klas. Met hulp
van u, zodat de groepjes klein kunnen zijn. Want in kleine
groepjes lezen, dat vinden de kinderen heerlijk: lekker dicht
bij elkaar zitten en in het boek de plaatjes kunnen kijken of
meelezen met wat er staat. Mocht u zich nog willen opgeven
bij de groep van uw kind, dan kan dat nog. Vaders, moeders,
opa’s en oma’s zijn van harte welkom!
Op woensdag 21 januari wordt hieraan aandacht besteed in
het jeugdjournaal.
Luizenpluizen
Dank aan alle ouders voor het controleren van de kinderen op school. Controleert u
thuis ook? Met name aan het eind van een weekend en aan het eind van een vakantie.
Mochten u luis ontdekken, dan graag doorgeven. Dat doen wij ook als we op school
luis ontdekken.
Studiedag leerkrachten
Woensdag 21 januari zitten de leerkrachten in de schoolbanken. Verdieping over het
leerlingvolgsysteem staat op het programma. Tevens wordt er aandacht besteed aan
een speerpunt van het nieuwe schoolplan van de KSU, de professionele cultuur.
Verhuizing Carrousel naar de Ludgerschool
Op donderdag 29 januari en vrijdag 30 januari zijn de verhuisdagen. Maandag 2
februari is de eerste lesdag op onze locatie.
Schooltijden
Carrousel
OB: 8.45 – 14.45 uur, woensdag van 8.45 – 12.15
BB: 9.00 – 15.00 uur, woensdag van 9.00 – 13.00
De peutergroep van de Carrousel is op de onderbouwlocatie aanwezig op
maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagochtend. Het plusklaslokaal wordt
daarvoor wat anders ingericht, zodat zowel de peutergroep als de plusklas er gebruik
van kan maken.
Hemel en aarde
De methode
godsdienst/
levensbeschouwelijk
onderwijs werkt per
periode met een
ander thema.
Hemel en aarde
De komende weken gaan de lessen over het onderwerp ‘Offer”. Een offer is een gift
en een gift kun je geven, maar ook ontvangen. In bijna alle religies offeren mensen
aan God of hun goden. In de lessen maken de kinderen kennis met rituelen
hieromtrent. Voor kinderen is het soms moeilijk na te vertellen wat ze geleerd
hebben. Ze leren niet alleen door te denken met hun hoofd, maar ook door te voelen
met hun hart en te doen met hun handen.
We offeren ook, omdat we elkaar nodig hebben en we danken voor al het goede dat
we soms zomaar krijgen.
We vinden het een mooi onderwerp met aandacht voor mooie levenslessen.
Muziekles op school
Een ‘speciale’ leerkracht, juf Melde, komt op school
om onze kinderen in de onderbouw muziekles te
geven. De kinderen vinden het heel leuk en leren
liedjes, dansen op de maat en spelen op
muziekinstrumenten. Voor de bovenbouw wordt nog
naar een muziekleerkracht gezocht.
BSA
Ludgernieuws januari 2015
De werkgroep TSO
bestaat uit
leerkrachten, MR
leden en ouders
die zich daarvoor
hebben
opgegeven.
Pagina 3
TSO
De ervaringen van de eerste maanden zijn met de werkgroep besproken. Gelet is op
de organisatie, de financiën, het inzetten van de ouders en het gedrag van de
kinderen.
Voor de leerkrachten is het moment om te eten in de klas met de kinderen erg
gezellig. De vraag is wel, of met name de jonge kinderen niet te veel eten en drinken
mee willen nemen. Een volle beker vult behoorlijk en een halve beker is vaak
voldoende voor de kinderen. Water mag ook, dat kan zo uit de kraan komen.
De kinderen zijn gewend om met de ouders buiten te zijn, maar vragen er ook om in
te grijpen als het té druk wordt. Om te bepalen wat de grens tussen druk en té druk
is, is soms moeilijk en daar wordt over nagepraat met elkaar.
Om voldoende ouders drie maanden vooruit in te plannen voor vier dagen in de week
is een hele klus. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan [email protected] of aan de TSO-coördinatoren (telnr. staan op de planning op de website).
Ouders kunnen zich altijd tussendoor opgeven om te helpen. Graag zelfs!
Het plan is om een film van de TSO te maken, zodat ouders een beeld krijgen van het
reilen en zeilen en de taken van een TSO-ouder.
Mocht u niet willen, dat uw kind op deze film komt, wilt u dit dan vóór 1 februari
doorgeven aan [email protected]
De begroting wordt besproken in de MR. Als alle ouders betalen (90% heeft wel
betaald tot op heden), kunnen we net rondkomen. Ook hierover wordt later in het
jaar opnieuw gesproken.
In februari komt er een enquête.
Van de
Oudervereniging
Verslag van de
vergadering van
12 januari
Oproep ouderbijdrage
Tot nu toe is er van 50% van de kinderen ouderbijdrage ontvangen. De
penningmeester van de OV heeft er veel werk aan om te controleren wie er betaald
heeft. Hieronder wederom het verzoek tot betaling.
De ouderbijdrage voor schooljaar 2014/2015 is € 37,50 per leerling.
Via deze brief verzoeken wij u dan ook vriendelijk om de ouderbijdrage van uw
kind(eren) over te maken op rekeningnummer NL70ABNA0414625897
t.n.v. Ludgerschool inzake ouderraad.
Onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en) waar het(ze)
in zit(ten).
Voor kinderen met een U-pas:
Zijn uw kind(eren) in het bezit van een U-pas dan kunt u de ouderbijdrage via deze
pas betalen. U kunt een kopie van de pas afgeven op school bij Marian Boumans of
Henk Schols.
Voor de kinderen die na 1 januari op school zijn gekomen:
Voor kinderen die later op school komen, hebben we een andere regeling. Vanaf
januari vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00, vanaf februari € 32,50,-,
vanaf maart € 30,00.
Ludgernieuws januari 2015


voor de oudervereniging






Pagina 4
Je houdt wel van een (school)feestje op z’n tijd
Je denkt met Sinterklaas (of kerst of de Avond4daagse of…): toppers die OVleden!
Je denkt ook wel eens : DAT zou ik anders doen!
Je hebt een druk leven maar hebt af en toe best een paar uurtjes over
Je hebt geen probleem met een altijd ‘levendige’ vergadering één keer in de
6 weken
Je vindt het niet erg als een OV-collega bij de vergadering iets lekkers
meeneemt
Je vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom
school
Je ziet de OV als een mogelijkheid om met het schoolhoofd van gedachten te
wisselen
Zodra ouders geen
kind meer op school
hebben, verlaten zij
de oudervereniging.
Dit jaar zijn er
verschillende ouders
voor het laatst,
omdat hun kind in
groep 8 zit .
Heb je op minimaal 5 stellingen met ‘JA’ geantwoord, dan is de OV iets voor
JOU!!!!
Aarzel niet langer en meld je aan!!!!
Want de OV heeft JOU nodig!!!! (helemaal als je man bent…)
In de wijk
Is dansen de
passie van uw
kind?
Jeugdsportfonds/jeugdcultuurfonds/U-pas
Vraag jezelf niet af wat de OV kan doen voor jou maar wat jij kunt doen
voor de OV
De procedure is als volgt: Belangstellenden sturen voor 1 februari een mailtje naar de
OV ([email protected]). Zij krijgen van de secretaris een mailtje terug dat
de aanmelding ontvangen is en dat dit wordt besproken in de eerstkomende
vergadering. Stemt de OV in, dan word(en) belangstellende(n) uitgenodigd voor een
gesprekje met Marian Boumans en de voorzitter. Als dat gesprek goed verloopt, dan
ben je aangenomen en welkom op de eerste daaropvolgende OV-vergadering.
Dansstudio Feel the Beat geeft danslessen in de gymzaal aan de M. van Meelstraat.
Jong en oud kan zich daar opgeven voor peuterdans, kleuterdans en show-Musical
Dance. De organisatie wordt gesponsord en daardoor kunnen ook de kinderen van
gezinnen die niet zoveel financiële middelen hebben, een aanvraag doen voor
ondersteuning.
Informatie kunt u vinden op de site www.newfeelthebeat.nl
Get the picture
Er zijn weer leuke foto’s te bekijken op de speciale fotowebsite van de Ludgerschool
http://www.ludgerschool.mijnalbums.nl
Atletiekwedstrijden
voor groep 6 en 7
Met een vierde, een vierde en
een tweede plek hebben de
kinderen van de
Ludgerschool hun beste
beentje voorgezet.