Nieuwsbrief 01 ouderraad 2014

Nummer 1 - januari 2014
Eerste Nieuwsbrief Ouderraad
Beste Ouders / Verzorgers,
Dit is de eerste nieuwsbrief van de ouderraad
(OR) van de Lea Dasbergschool.
In de OR zitten ouders van leerlingen van de
school. Samen met het team organiseren wij in verschillende commissies - allerlei activiteiten
voor onze kinderen. Verder beheert de OR de
financiën van de vrijwillige ouderbijdrage.
Elke maand vindt er een openbare ORvergadering plaats, waarbij drie leerkrachten
van de school aanwezig zijn. Hier vindt de
afstemming tussen alle commissies plaats en
wordt iedereen op de hoogte gehouden van de
activiteiten en bezigheden binnen de school .
In juni 2013 is de OR uitgebreid met vijf nieuwe
leden.
Helaas
hebben
wij
ook
afscheid
genomen van een OR-lid, zodat wij nu met
dertien OR-leden zijn (exclusief de teamleden).
Activiteiten
Sinds het begin van het schooljaar in september hebben wij, samen met de leerkrachten, de volgende activiteiten
georganiseerd:
Schoolfoto’s
Op 10 en 11 september is de schoolfotograaf langs geweest. Broertjes en zusjes konden gezamenlijk op de foto.
Dit is elk jaar een hele uitdaging maar ook dit jaar is dit weer gelukt.
Hoofdluiscontrole
Dankzij de hulp van vele ouders worden de eerste woensdag na elke vakantie alle kinderen op hoofdluis
gecontroleerd. De hoofdluiscommissie van de OR coördineert de luizencontrole en zorgt voor de benodigdheden
hiervoor.
Kinderboekenweek
Van 2 tot en met 13 oktober was het Kinderboekenweek met als thema `Klaar voor de start`. De kinderen zijn
allemaal sportief op de foto gezet, hiervan is een fototentoonstelling gemaakt. Verder werd er door de groepen 3
en 4 op het schoolplein gedanst, waren er door de hele school “kinderzwerfboeken” te vinden en was er voor de
groepen 7 en 8 een voorleeswedstrijd.
Op 5 december heeft de Goedheiligman zowel de
hoofdlocatie als de dependance bezocht.
De
school
was
mooi
versierd,
er
waren
pietendiploma’s voor de kleintjes en de schoenen
werden gezet. De kinderen van de groepen 1 tot
en met 4 kregen allemaal een cadeautje van de
Sint.
Kerstmusical groep 8
In verband met de jubileum-musical in juni hebben alle
groepen 8 hun afscheidsmusical op 17 december
opgevoerd. De organisatie hiervan lag in handen van de
leerkrachten maar deze voorstellingen worden wel uit
het budget van de OR betaald.
Kerstdiner
Woensdag 18 (dependance) en donderdag 19 december waren de avonden van het kerstdiner. De school was,
dankzij de hulp van vele ouders tijdens de Kerstwerk-avond, mooi versierd. De kinderen genoten in hun eigen
klas van een buffet met vele heerlijke hapjes.
Tijdens de kerstviering zijn alle commissieleden van de OR aanwezig geweest op school om daar waar nodig te
assisteren en drankjes te schenken voor de ouders.
Al deze activiteiten worden betaald uit het budget van de OR dat bijeen wordt gebracht door uw ouderbijdrage.
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Door zorgvuldig te
budgetteren kunnen wij het schooljaar veel activiteiten betalen.
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op de agenda:
Paasviering, sportdag, schoolreisje, jubileumviering, laatste schooldag en t-shirts met het nieuwe logo. In de
volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover meer vertellen
Mocht u interesse hebben om ons team te komen versterken dan kunt u contact met ons opnemen via het
mailadres [email protected] Of u komt eens langs bij een van onze openbare vergaderingen op de
tweede dinsdag van de maand.