Rekenvoorbeeld Basisregeling en

Datum: 28-3-2014
Vertrek directeur Ko Hoogesteger
Hierbij wil ik alle ouders/verzorgers en andere betrokkenen van OBS de Tuimelaar
mededelen dat ik besloten heb om aan het einde van dit schooljaar te stoppen met
werken.
Op 4 september 2014 heb ik 40 dienstjaren en dat is voor mij het moment om met
vervroegd pensioen te gaan. Ik ben dan 62 jaar.
Toen vier jaar geleden bekend werd dat er een brede school gerealiseerd zou gaan
worden in Nieuw-Lekkerland, heb ik met genoegen mijn schouders er onder gezet om
daar vooral voor de kinderen ( maar ook voor de leerkrachten en medegebruikers) iets
moois van te maken. Terugkijkend op dit proces is dat goed gelukt. Iedere bezoeker die
binnenkomt is onder de indruk van alle voorzieningen waar de kinderen gebruik van
kunnen maken.
Vanaf de opening heb ik met veel plezier gewerkt en mede in samenwerking met de
andere partners vorm gegeven aan de brede school.
We zijn twee jaar verder. Ik vind mijn werk nog steeds erg leuk, maar wil nu tijd vrij gaan
maken voor andere dingen die mij na aan het hart liggen.
Ik zal werken tot de laatste dag voor de zomervakantie.
Mijn afscheid staat gepland op 4 september.
Over mijn opvolging zal ik u in een later stadium nader berichten.
De afscheidscommissie zal u t.z.t. nader informeren over de details.
Vergadering Medezeggenschapsraad 25 maart.
Tijdens de afgelopen MR van 25 maart hebben we natuurlijk uitvoerig gesproken over het
vertrek van Ko Hoogesteger en de gevolgen daarvan voor de school. Ben Kennedie, regio
directeur was ook bij deze vergadering aanwezig om het een en ander te verduidelijken.
De MR vindt het uiteraard jammer dat Ko met pensioen gaat, maar iedereen gunt het hem
van harte om na zoveel jaar op school te gaan genieten van andere zaken. In één
schooljaar vertrekken Marijke Bos, Riet Gaal en Ko Hoogesteger.
Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor de school, hoe dingen geregeld worden, wie waar
voor zorgt etc. Maar de school als organisatie staat heel stevig, er is een goed team van
leerkrachten dat goed op elkaar ingespeeld is, we hebben een mooi gebouw, moderne
lesmethodes, betrokken en actieve ouders etc. De MR is blij met de keuze die O2A5
maakt om te gaan voor zoveel mogelijk “handen in de klas” en dus de aansturing van de
scholen anders te gaan organiseren. Vanuit de Gemeenschappelijke MR zullen wij over
deze nieuwe inrichting meepraten. Wel heeft de MR erop gewezen dat goed moet worden
gekeken naar de belasting van de leerkrachten wanneer er taken die nu (deels) door de
directie worden uitgevoerd door leerkrachten gedaan gaan worden.
Verandering is spannend, omdat we weten wat we nu hebben maar nog niet weten hoe
het in de toekomst precies gaat lopen. Maar verandering kan dingen ook opschudden,
voor nieuwe ideeën zorgen.
De MR is ook blij dat we voor volgend schooljaar nog met acht homogene groepen kunnen
werken. Maar de school krimpt, de huidige groep 7 heeft bijvoorbeeld 31 leerlingen. De
groepen daaronder zijn kleiner dus als deze groep 7 aan het eind van volgend schooljaar
de school verlaat ga je vanzelf terug in leerlingaantal. De school ontvangt geld per leerling,
minder leerlingen betekent minder geld. De school probeert zoveel mogelijk “handen in de
klas” te houden en dus zo lang mogelijk homogene groepen te houden maar de kans is
aanzienlijk dat dat vanaf schooljaar 2015-2016 niet meer lukt. Voordeel is wel dat onze
leerkrachten ervaring hebben met combinatiegroepen, toen we nog over twee
schoolgebouwen verspreid zaten. Niemand kan in de toekomst kijken, misschien dat er
veel nieuwe aanmeldingen binnenkomen in het komende jaar. Niets is dan ook zeker maar
het is wel één van de scenario’s die we bekijken.
Bij de MR vergadering hebben we de begroting van de school besproken, en het zorgplan
en schoolondersteuningsplan. We hebben gevraagd om een samenvatting van het
zorgplan voor ouders omdat dit plan beschrijft hoe de school ervoor zorgt dat elke leerling
de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.
Tot slot hebben we de Cito scores van de verschillende groepen besproken.
Mocht u als ouder vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij Ko Hoogesteger,
de leerkracht of een MR lid.
Louisa Broens
Voorzitter MR
Gebruik van het schoolplein
Nu de temperaturen stijgen, zien we ook meer kinderen op het schoolplein na schooltijd en
in de avonduren op het schoolplein spelen. Dat mag, want we hebben een open
speelplein. Dit is ook met de gemeente Molenwaard afgesproken. Echter, niet altijd wordt
er op de juiste manier van het schoolplein gebruik gemaakt. Te vaak zien we kinderen op
het dak, of klimmen over de hekken. Daarbij komt, dat vooral in de avonduren de oudere
(hang)jeugd (14-15 jarigen)steeds meer het terrein van de jongere kinderen in gaat
nemen. Daarbij worden de jongere kinderen van de school vaak door de oudere kinderen
aangestuurd om ballen van het dak af te halen of andere zaken te doen die niet door de
beugel kunnen.
Ons verzoek is om hierover met uw kinderen te praten en misschien af en toe eens te
gaan kijken wat er op het plein gebeurt. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat onze
school de uitstraling behoudt die het verdient.
Bezoek groep 2 Multimate
Groep 2 heeft afgelopen dinsdag een bezoek gebracht aan de lokale bouwmarkt
Multimate. De kleuters werken aan het thema "de wereld rond" wat onder andere gaat
over wonen en verhuizen. In het kader van dit thema hadden ze al met hulp van
(groot)ouders meubels geknutseld en getimmerd voor PomPom.
Nu wilden de kleuters wel eens zien waar al dat hout en spijkers vandaan komen.
De medewerkers van Multimate hebben de werkplaats laten zien, waar met name de grote
zaagmachines veel indruk maakten. Ook mochten de kinderen een speurtocht doen door
de winkel waarbij allerlei artikelen moesten worden gezocht. Per gevonden artikel kon een
letter worden verdiend en die letters vormden weer een woord. Elk groepje wist het woord
te maken en als aandenken kreeg iedereen nog een meetlat mee.
De kinderen hebben veel geleerd en een hele
leuke middag gehad dankzij de medewerking van
Multimate!
Natuurlijk willen wij de hulpouders bedanken die
mee zijn geweest deze middag, vooral de mama
van Jaycie en Dante, zij hebben het bezoek
voorbereid. Super bedankt!
Top!
Wanneer je op een willekeurige schooldag
door het schoolgebouw loopt kom je ze
ongetwijfeld tegen: helpende ouders (en dan
vaak moeders...).
Leden van de oudervereniging,
klassenouders maar ook verkeersouders,
leesouders, handvaardigheidsouders,
luizenmoeders, ouders die helpen bij de gym
of bij computerles.
We zien ze zoveel dat het al bijna vanzelfsprekend is dat ze er zijn.... Maar dat is het
natuurlijk niet! Daarom een groot compliment voor alle ouders die meehelpen op school.
Of dit nu af en toe is of structureel, als iedereen een bijdrage levert binnen de
tijd/mogelijkheden die hij/zij beschikbaar heeft dan kunnen we er nog een nog mooiere
school van maken. Een goede samenwerking tussen de school en de ouders verbetert de
communicatie en draagt echt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. En bovendien is het
(vaak) ook gewoon leuk en gezellig om een steentje bij te dragen en vindt je kind het ook
fijn als papa of mama op school is.
Alle hulpouders heel erg bedankt!
Louisa Broens
Meivakantie
Er is een storende fout opgemerkt door ouders en leerkrachten voor wat betreft de datum
van de meivakantie, zoals vermeld in de jaarplanner.
De kinderen zijn ook op 5 mei vrij.
Deze dag staat niet vermeld op de jaarplanner.
U kunt hier dus rekening mee houden met de evt. vakantieplanning.
Rondvlucht Molenwaard.
In de flyer van de week van het openbaar onderwijs stond een prijsvraag.
Tot op heden is er nog niet een ouder/leerling die het antwoord bij ons heeft ingeleverd.
Wilt u nog meedoen, dan is maandag de laatste dag dat u het in kunt leveren.
De week van het geld
Het ging over geld en er waren ouders in onze klas. En we kregen een boekje met 13
opdrachten met weetjes en er staan tips in of geld echt is. Als je wilt weten of je geld echt
is kun je zien bij het lijntje. Echt geld kan je herkennen aan de code en de streepjes en als
je geld in de zon houdt en je ziet daar een raar sterretje dan is je geld nep. Op het laatst
hebben we een liedje gehoord en dat heet ‘Poen’.
Xander, groep 6
Deze week is het (bij ons in de klas) de week van het geld. We kregen
daarom maandag een boekje met allemaal opdrachten over geld. Het
was heel leuk. En op donderdag liet juf Mast ons een filmpje zien over de
Nederlandsche Bank. Daar zagen wij al het geld en de geldopslag. En we
hebben veel geleerd over geld.
Suzette, groep 6
7-4-2014
8-4-2014
Gastles mooiste geluid groep 1 en 2
Natuurles kleine diertjes groep 4
Natuurles koken met de natuur groep 5
9-4-2014
Natuurles de rivier groep 8
10-4-2014
Theoretisch verkeersexamen groep 7
15-16-17-4-2014
Kamp groep 8
18-4 t/m 21-4-2014 Paasvakantie