Investeren in onderwijs, niet in leegstand OPINIE DDL

INGEZONDEN / OPINIE DDL 4 juli 2014
Investeren in onderwijs, niet in leegstand
Naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van een schoollocatie in Urmond en de daar ontstane
onrust, willen wij graag een aantal zaken toelichten vanuit onze verantwoordelijkheid als
schoolbestuurders bij de stichting Kindante.
De kern van de problematiek is de sterk teruglopende leerlingenaantallen, in heel Limburg. Hiervoor
baseren we ons op onafhankelijke cijfers (van E’til), die vanuit landelijke overheid worden
gegenereerd. Daarnaast zijn er de geboortecijfers, als indicatoren voor de instroom van leerlingen
over vier jaar. Zo zijn in de gemeente Stein in 2013 93 kinderen geboren. Er zijn in die gemeente nu 8
scholen (12 schoollocaties). Volgens de laatste cijfers daalt het leerlingenaantal tot 2025 nog met
28% in de Westelijke Mijnstreek: de krimp slaat in onze regio zwaar toe.
Kindante wil de beschikbare middelen zoveel mogelijk aanwenden voor personeel en leermiddelen
(zoals lesmethodes) om in de kwaliteit van het onderwijs te investeren en om leerlingen voor te
bereiden op een wereld die anders is dan de onze. Bij dalende leerlingenaantallen komt de kwaliteit
van onderwijs in het gedrang: zo willen we voorkómen dat meer dan twee leerjaren in één groep
moeten worden ondergebracht. Andere nadelen van (te) kleine scholen zijn een beperkte sociale
omgeving voor kinderen, de hogere taakbelasting voor medewerkers, beperkingen in specialisatie, en
minder financiële mogelijkheden op school.
Het gevolg van de dalende leerlingenaantallen is dat veel schoolgebouwen nu slechts gedeeltelijk
worden gebruikt. Leegstand binnen gebouwen is niet altijd zichtbaar, omdat lege ruimtes vaak voor
andere doelen worden gebruikt. Zo is het gebouw van De Avonturijn in Urmond sinds dit jaar alleen
voor de groepen 1 t/m 6 in gebruik. Ons doel is dat we willen investeren in het onderwijsproces voor
kinderen en niet in leegstand van lokalen. Dat betekent dat we het aantal locaties moeten
verminderen: alleen dan kan geld, bedoeld voor onderwijs aan kinderen, ook daadwerkelijk daarvoor
worden gebruikt. Tegelijkertijd geven we ouders de garantie dat er in elke gemeente voldoende
schoolkeuze blijft. Op basis van die uitgangspunten kijken we zorgvuldig naar goede en passende
huisvesting voor álle leerlingen, in élke gemeente waar we actief zijn.
Natuurlijk is het sluiten van een schoolgebouw zeer onplezierig: voor leerlingen, voor
ouders/verzorgers en voor alle andere betrokkenen. Hier wordt niet licht over besloten: als
schoolbestuur houden wij zoveel mogelijk rekening met de collectieve belangen van betrokkenen rond
alle scholen van de stichting, waarbij het belang van alle leerlingen voorop staat. Uit de reacties van
ouders spreekt, naast boosheid en zorg, de grote verbondenheid die zij voelen met het gebouw en het
team. Wij betreuren het zeer dat het nieuws van de voorgenomen sluiting van het gebouw in Urmond
voor ouders als onverwacht is gekomen, en dat we onvoldoende duidelijk hebben weten te maken dat
een eerder scenario van een samenwerkingsschool óók zou leiden tot sluiting van een gebouw.
Eerder deze week hebben we met de gemeente Stein gesproken over onze wederzijdse standpunten
en verantwoordelijkheden. Met de gemeente blijven wij in gesprek. Daarnaast zullen we vanuit school
en schoolbestuur met de ouders van De Avonturijn in Urmond opnieuw in gesprek gaan, vragen
beantwoorden en waar mogelijk zorgen wegnemen. We zetten ons in om het ongemak tot het
minimum te beperken. Waarbij de uiteindelijke winst voor álle leerlingen moet zijn, dat meer middelen
op de juiste plekken kunnen worden aangewend: voor leermiddelen en leerkrachten, en alles wat de
onderwijskwaliteit kan verbeteren. Dat is onze verantwoordelijkheid als schoolbestuur en als
schooldirectie.
Yvon Prince en Marcel van den Eijnden,
college van bestuur stichting Kindante