juni 2014 - Kindante

www.kindante.nl
Sittard, juni 2014
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen op de basisscholen van Kindante
Geachte ouders/verzorgers,
Door middel van deze stichtingsnieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen rond ‘Spreiding
en huisvesting’. Uiteraard kunt u voor concrete zaken betreffende de school van uw kind(eren) ook
altijd terecht bij de schoolleiding.
Landelijke ontwikkelingen rond teruglopende leerlingenaantallen
Inmiddels is ook bij de landelijke overheid het besef ontstaan dat de gevolgen van de doorzettende
krimp in het leerlingenaantal zich niet vanzelf zullen gaan oplossen. Staatssecretaris Dekker van
Onderwijs stelt in een brief aan de Tweede Kamer: "Het aantal nieuwe leerlingen loopt de komende
jaren flink terug, in sommige regio's met een derde. Goed en bereikbaar onderwijs voor ieder kind
wordt daardoor een enorme uitdaging. We helpen scholen daarom om binnen hun regio tot een
gezamenlijke aanpak te komen. Samenwerken wordt gemakkelijker en aantrekkelijker. Alleen zo
zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst overal in Nederland kwalitatief hoogwaardig onderwijs is
én dat ouders en kinderen een school kunnen kiezen die bij hen past."
Samenwerking is de sleutel
Bij alle nu landelijke beleidsvoornemens is samenwerking tussen scholen de sleutel. Kleine scholen
die fuseren behouden bijvoorbeeld nog zes jaar lang de kleinescholentoeslag waardoor zij niet
financieel gestraft worden voor hun samenwerking, zo is het voornemen. Ook wil de staatssecretaris
het gemakkelijker maken om een school te verplaatsen of van identiteit te doen veranderen. Een
aantal van deze en andere maatregelenworden nu verder op het ministerie uitgewerkt, en een aantal
daarvan zal per 01-08-2015 worden ingevoerd. Dat gebeurt soms via experimenten en soms al
meteen als structurele maatregel. In het regeerakkoord is afgesproken dat in krimpgebieden alle
vormen van samenwerking tussen scholen mogelijk moeten zijn en dat denominatie (de identiteit van
een school) noch de fusietoets daar een belemmering voor mogen vormen. Kindante volgt de
ontwikkelingen op de voet en zal daarbij, waar dat van toepassing is, scholen en hun
medezeggenschapsraden adviseren bij het gezamenlijk ontwikkelen van toekomstplannen .
De stand van zaken op dit moment
Doorlopend vinden op verschillende locaties met direct betrokkenen overleggen plaats over de
voortgang in uitvoering van het beleid, zoals beschreven in het strategische beleid ‘Spreiding en
huisvesting’. Hieruit is afgelopen maand concreet het volgende voortgekomen:
Regio Stein – Elsloo Voor de scholen in Stein zijn in december 2012 twee voorgenomen besluiten
kenbaar gemaakt: het vormen van een samenwerkingsschool tussen de hoofdlocatie OBS de
Maaskei en BS de Avonturijn in Urmond en het vormen van een samenwerkingsschool tussen de
dislocatie van OBS de Maaskei en BS Kerensheide in Stein. De haalbaarheid van beide voornemens
is onderzocht: hieruit bleek dat een samenwerkingsschool tussen een openbare en niet-openbare
school op dit moment binnen de huidige regelgeving juridisch niet haalbaar is. Dit heeft alles te maken
met de huidige belemmeringen in de wet om scholen van verschillende denominatie te laten
fuseren/samenwerken.
1

Deze conclusie en de input uit alle gesprekken hebben geleid tot een gewijzigd voorgenomen
besluit, noodzakelijk om op een effectieve en efficiënte wijze onderwijs te kunnen blijven bieden bij
over de gehele linie dalende leerlingenaantallen. Dit houdt in dat er per 1 augustus 2015 in
Urmond één openbare basisschool zal zijn: OBS de Maaskei. De dislocatie van BS de Avonturijn
in Urmond zal per die datum worden gesloten. Het gebouw van de Avonturijn in Urmond zal
zolang het nodig is als overloop locatie dienen.
 In Berg aan de Maas zal een zelfstandige basisschool blijven, namelijk BS de Avonturijn.
Vanzelfsprekend heeft u als ouders de keuze de overstap naar de Maaskei in Urmond te maken,
of naar de Avonturijn in Berg aan de Maas (of naar een andere school van uw voorkeur).
Informatieavonden met ouders vinden begin juni plaats.
In de kern Stein zullen zowel de dislocatie van OBS de Maaskei als BS Kerensheide voorlopig als
zelfstandige onderwijslocaties blijven bestaan. Toekomstige leerlingenaantallen en
onderwijskundige ontwikkelingen zullen richtinggevend zijn voor het verminderen van de in
gebruik zijnde gebouwen.
 Samenvattend betekent het gewijzigde besluit dat, net als in het eerder gecommuniceerde
scenario, in Urmond één basisschool in stand wordt gehouden, n.l OBS de Maaskei. Verschil is
dat dit niet gebeurt door de vormgeving van een “samenwerkingsschool” maar dat het openbare
karakter van de Maaskei in Urmond behouden blijft. Ook in het eerdere voorgenomen besluit was
sprake van sluiting van de dislocatie van de Avonturijn als volwaardige onderwijsvoorziening.
Bovendien blijft in het nieuwe scenario voor Berg aan de Maas een volwaardige
onderwijsvoorziening behouden in tegenstelling tot de eerder voorgenomen sluiting.
Daarnaast realiseert de gemeente op dit moment nieuwbouw voor het Integrale Kind Centrum (IKC)
Triviant, voortkomend uit de eerdere fusie van de scholen Don Bosco en De Brök.
In Elsloo heeft op 19 mei een studiedag plaatsgevonden met de vier scholen uit die kern. Tijdens die
bijeenkomst is met elkaar verkend, welke de huidige onderwijsconcepten zijn op de Elsloose scholen.
Het was behalve verkennen ook een dag van herkennen;daarnaast is gesproken over een ‘kijkwijzer’
die door ouders en leerkrachten ingezet zal gaan worden bij de schoolbezoeken met als doel kennis
te nemen van elkaars werkwijze.
 Regio Beek
De Medezeggenschapsraden van de huidige BS St Hubertus en OBS de Kring zijn met elkaar en
afzonderlijk in gesprek om te reageren op de voorgenomen besluiten, zoals gepresenteerd door
Kindante: sluiting van BS St. Hubertus per 01-08-2015 en verhuizing van de OBS de Kring van de
kern Beek naar Genhout. Op de BS St. Hubertus is de huidige locatieverantwoordelijke, de heer Peter
Demandt, tijdelijk - voor het schooljaar 2014-2015 -benoemd tot directeur. Mevrouw Christine Mertens
is met ingang van die datum eindverantwoordelijk voor BS Catharina Labouré en BS St Martinus.
 Regio Schinnen - Munstergeleen
In de gemeente Schinnen zijn de gesprekken rond de mogelijke scenario’s voor BS St Jozef
Doenrade gaande. We verwachten begin juli in een gesprek met de medezeggenschapsraad
duidelijkheid te verkrijgen over de haalbaarheid van scenario’s, die nu onderzocht worden.
Op de Bs Petrus Canisius in Puth zijn enkele knellende gebouwelijke situaties inmiddels naar
tevredenheid opgelost.
 Regio Echt - Susteren en Maasgouw
Op het gebied van ‘Spreiding en huisvesting’ zijn in deze regio geen nieuwe ontwikkelingen te
melden.
2
 Regio Sittard
BS St Petrus, BS Onder de Kastanje
Voor deze beide schoolgebouwen wordt nog verkend wat de mogelijkheden zijn voor herbezetting.
Het is de intentie van zowel Kindante als de gemeente om bij het ingaan van de zomervakantie een
herbestemming voor de gebouwen te hebben vastgelegd.
BS Overhoven, BS de Baandert
Het College van Bestuur van Kindante heeft aan de medezeggenschapsraden van beide scholen een
concept-intentieverklaring ter bespreking aangeboden. Hierin spreken CvB en de
medezeggenschapsraden uit om serieus de haalbaarheid van een fusie tussen beide scholen te willen
onderzoeken, inclusief financiële en personele consequenties en ontbindende voorwaarden wanneer
de fusie niet haalbaar zou blijken te zijn.
BS Limbrichterveld, OBS Loedoes
In de uitvoeringsnotitie (voorjaar 2013) is de uiterste datum 01-08-2017 genoemd als sluitingsdatum
voor BS Limbrichterveld. Voor de a.s. zomervakantie zal gestart worden met twee interne
werkgroepen, één voor elke school, waarin de directie en een leerkracht (geen MR-lid) zitting hebben.
Opdracht voor de werkgroepen is in beeld te brengen wat de positieve effecten en ongewenste
effecten zijn van een sluiting van BS Limbrichterveld op 3 verschillende data: 01-08-2015, 01-08-2016
of 01-08-2017. Ook tussenvormen zullen worden onderzocht. De twee werkgroepen zullen vervolgens
hun bevindingen rapporteren aan de medezeggenschapsraden en het college van bestuur. Het
College van Bestuur neemt hierna een voorgenomen besluit met betrekking tot de sluitingsdatum van
BS Limbrichterveld.
De volgende stichtingsnieuwsbrief ‘Spreiding en huisvesting’ verschijnt in juli 2014.
Met vriendelijke groet,
Yvon Prince, Marcel van den Eijnden,
College van Bestuur Stichting Kindante
3