ontwikkelingen in Urmond

NIEUWSBERICHT
3 juli 2014
ONTWIKKELINGEN URMOND
Reactie op onrust bij ouders/verzorgers van leerlingen De Avonturijn in Urmond
In de afgelopen weken is veel onrust geweest rondom het voornemen tot sluiting van de
dislocatie van De Avonturijn in Urmond. Deze week heeft een gesprek plaatsgevonden met de
gemeente Stein, waarbij we onder meer de wederzijdse standpunten en achtergronden hebben
uitgewisseld. In dit bericht leest u een toelichting.
Het voornemen tot het sluiten van een schoolgebouw is zeer onplezierig: voor alle leerlingen en
ouders/verzorgers, voor alle medewerkers van Kindante (waaronder de schoolteams) en voor alle
andere betrokkenen. Hier wordt niet licht over besloten: we houden zoveel mogelijk rekening met de
collectieve belangen van betrokkenen rond alle scholen van de stichting, waarbij het belang van (alle)
leerlingen voorop staat.
De kern van de problematiek zijn de sterk teruglopende leerlingenaantallen, in heel Limburg. Hiervoor
baseren we ons op onafhankelijke cijfers (van E’til), die vanuit landelijke overheid worden
gegenereerd en worden gehanteerd voor onder andere beleidsontwikkeling bij gemeenten,
woningcorporaties en schoolbesturen. Daarnaast hebben we de geboortecijfers van de gemeente.
1
In 2013 zijn er bijvoorbeeld in de gemeente Stein 93 kinderen geboren: een goede indicator voor de
instroom van leerlingen over vier jaar. Volgens de laatste E’til cijfers daalt het leerlingenaantal tot 2025
nog met 28% in de Westelijke Mijnstreek: dat betekent dat de krimp in onze regio zwaar toeslaat.
Kindante wil de beschikbare middelen zoveel mogelijk aanwenden voor personeel en leermiddelen
(zoals lesmethodes) om in de kwaliteit van het onderwijs te investeren en om leerlingen voor te
bereiden op een wereld die anders is dan de onze. Tegelijkertijd worden vele schoolgebouwen slechts
gedeeltelijk gebruikt en is er veel leegstand. Zo is het gebouw van de dislocatie van De Avonturijn in
Urmond sinds dit jaar alleen voor de groepen 1 t/m 6 in gebruik. Met de garantie die we ouders geven
om ouders in elke gemeente voldoende schoolkeuze te blijven bieden, hebben we zorgvuldig gekeken
naar goede en passende huisvesting voor álle leerlingen in de gemeente Stein.
Eind 2012 was een eerste scenario geschetst, in de notitie Spreiding & Huisvesting. Recent, in
mei/juni 2014 hebben we een alternatief scenario gepresenteerd. De verschillen zijn:
Stein
Urmond
Berg
Scenario 2012
De dislocatie van OBS De Maaskei gaat samen
met BS Kerensheide: deze samenwerkingsschool
zou gevestigd worden in één van beide
gebouwen. Daarnaast wordt nieuwbouw
gerealiseerd voor het IKC Triviant (gefuseerd uit
Don Bosco en De Brök).
De Avonturijn gaat samen met de hoofdlocatie van
OBS de Maaskei. Deze samenwerkingsschool zou
dan gevestigd worden op één locatie.
Sluiting van De Avonturijn in Berg.
Scenario 2014
De dislocatie van OBS de Maaskei en BS
Kerensheide blijven bestaan. Daarnaast wordt
nieuwbouw gerealiseerd voor het IKC Triviant
(gefuseerd uit Don Bosco en De Brök).
De dislocatie van De Avonturijn wordt gesloten per
1.8.2015. Het gebouw blijft daarbij zolang het
nodig is in gebruik als overlooplocatie voor zowel
De Avonturijn in Berg als OBS De Maaskei in
Urmond. OBS De Maaskei in Urmond blijft open.
De Avonturijn in Berg blijft open.
1
Bron: CBS, zoals vermeld in Dagblad de Limburger, 30 juni 2014.
1/3
De hierboven in beeld gebrachte scenario’s hebben geen gevolgen voor de scenario’s in de kernen
Meers en Elsloo. Toekomstige ontwikkelingen in leerlingenaantallen en leerlingenstromen zijn
bepalend voor het totale scholenaanbod op de lange termijn. We zullen daarom uiteraard in alle
kernen en alle gemeenten de ontwikkelingen in leerlingenaantallen en verschuivingen in schoolkeuzes
van ouders secuur blijven volgen en bespreekbaar maken.
Samenwerkingsschool
In het oorspronkelijke scenario was sprake van ‘samenwerkingsscholen’, tussen een openbare school/
dislocatie en een katholieke school/dislocatie; dit vereist statutenwijziging omdat de wet een dergelijke
vorm nu niet toelaat binnen de huidige statuten. Zo’n statutaire wijziging kan alleen doorgevoerd
worden wanneer alle gemeenten, waarin Kindante openbare scholen heeft, daarmee instemmen,
evenals de Nederlands Katholieke Schoolraad (de NKSR). In de gesprekken met gemeenten (vanaf
december 2012 tot en met voorjaar 2014) is gebleken, dat het politieke draagvlak voor zo’n statutaire
wijziging in een aantal gemeenten niet voorhanden was. Kindante heeft om die reden geen formeel
verzoek ingediend bij alle gemeenten, maar heeft onderzocht of via andere scenario’s de doelstelling
kon worden gehaald om kwalitatief goed onderwijs te kunnen (blijven) bieden bij structurele daling van
leerlingenaantallen. Hierbij was en is het uitgangspunt: voldoende schoolkeuze voor ouders.
(Overigens heeft het ministerie het voornemen om de wet op dit vlak te versoepelen, maar of en zo ja,
wanneer dit van kracht wordt, is op dit moment niet duidelijk.)
Het is daarbij van groot belang dat óók bij zo’n samenwerkingsschool, er gebouwen ‘uit de roulatie
gaan’. Een samenwerkingsschool betekent immers dat twee scholen één school worden en ook op
één locatie worden gehuisvest. Het doel is om het aantal locaties te verminderen om zo te
bereiken dat geld bedoeld voor onderwijs aan kinderen ook daadwerkelijk daarvoor kan
worden gebruikt - in plaats van voor het in stand houden van gebouwen. Dit hebben wij in de
afgelopen anderhalf jaar onvoldoende duidelijk weten te maken aan ouders van de betreffende
scholen, en van de dislocatie van De Avonturijn in het bijzonder. Dit betreuren we zeer, evenals het
feit dat het nieuws van sluiting van dit gebouw voor ouders als zeer onverwacht is gekomen.
Hoe nu verder?
We hebben in een gesprek met de gemeente Stein op maandag 30 juni opnieuw onze wederzijdse
standpunten en achtergronden uitgewisseld. Daarbij hebben we verschillen in opvattingen besproken
en ook de verschillen in verantwoordelijkheden. We hebben ook afgesproken dat we na de
zomervakantie zowel met de betrokken wethouders in gesprek gaan, evenals met de onderwijscommissie. Hierbij zal opnieuw aan de orde komen hoe wij vanuit onze verantwoordelijkheid kijken
naar kwaliteit van onderwijs (nu en in de toekomst) en op welke wijze Kindante een gezonde
financiële basis wil behouden. Ons uitgangspunt daarbij is dat we willen investeren in het
onderwijsproces voor kinderen en niet in leegstand van lokalen. De leegstand van lokalen ligt binnen
de stichting tussen de 30% en 40%, waarbij de bekostiging vanuit de rijksoverheid gebaseerd is op
het aantal kinderen en dus niet op de beschikbare en in gebruik zijnde vierkante meters. Die
leegstand is voor de omgeving niet altijd zichtbaar, omdat ‘lege’ lokalen en andere ruimtes nu vaak
wel ingezet worden voor het onderwijs, terwijl daar geen bekostiging tegenover staat. Ook om die
reden zullen we het aantal in gebruik zijnde gebouwen moeten terugbrengen.
We zijn ervan overtuigd dat we met de wethouders en de gemeenteraad tot een vruchtbare dialoog
komen. Tegelijkertijd zullen we, vanuit school en schoolbestuur, met ouders het gesprek aangaan en
daarbij opnieuw vragen beantwoorden en waar mogelijk zorgen wegnemen. We begrijpen dat onze
overwegingen voor ouders soms neerkomen op slecht nieuws berichten, zeker als het gaat om
voornemens om een school of locatie te sluiten. Uit de reacties van ouders spreekt naast boosheid en
zorg ook de grote verbondenheid die mensen hebben met een school of schoolgebouw.
2/3
We zullen daarom blijven zoeken naar de best mogelijke oplossingen gegeven de realiteit. Daarbij
zetten we ons, met alle betrokkenen in en rond school, zoveel mogelijk in om het ongemak voor
kinderen en ouders tot het minimum te beperken. Waarbij de winst voor álle leerlingen moet zijn, dat
meer middelen op de juiste plekken kunnen worden aangewend: voor leermiddelen en leerkrachten,
en alles wat de onderwijskwaliteit kan verbeteren. Dat is uiteindelijk de verantwoordelijkheid die wij als
schoolbestuur en schooldirectie dragen.
Sittard, 3 juli 2014
Stichting Kindante Leren leren, leren leven
Rijksweg Zuid 93, 6131 AM Sittard
Telefoon 046 – 436 33 66
3/3