Mavo Bonhoeffer College vierdejaar

• Welkom
• Ondersteuning
• Examen
• Kennismaking mentor
• Mw. Elma Kats
• Locatiedirecteur
• Mw. Emmy Weel
• Teamleider
• Mw. Joyce Ottenhof
Verwijzing VSO terugdringen
Leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte
opvangen in regulier
onderwijs
1 augustus 2014 wet
“Passend Onderwijs”
Gevolg: veranderingen binnen de
ondersteuningsstructuur
Het Bonhoeffer biedt een
breed
ondersteuningsprofiel
Spil
Eerste contactpersoon
voor leerlingen en
ouders
Individuele gesprekken
voeren met de leerling
Betrokken bij het opstellen van individuele
handelingsplannen
Inzet Expertise Centrum voor extra
ondersteuning:
Team Expertise
Educatie en Begeleiding
De mentor meldt de leerling
aan bij het
Intern Begeleidingsteam (IBT)
Het IBT bespreekt de
leerling en doet een
voorstel voor een plan van
aanpak
Intern Begeleidingsteam:
6 medewerkers
Handelingsdeel: begeleide werkplek
(plannen, leerstrategieën luisterend oor,
training)
Ontwikkelingsperspectief
(indicatie)
• Verplicht: Nederlands, Engels, Technologie
• Sectorkeuze en verplichte sectorvakken:
• Techniek: wiskunde en natuurkunde
• Zorg & Welzijn: biologie en keuze uit:
– wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, mijleer 2
• Economie: economie en keuze uit:
– Duits of wiskunde
• Schoolexamen cijfer + Centraal examencijfer
• Schoolexamen cijfer
Eindcijfer = (P1 + 2 x P2) : 3
P1= gemiddelde cijfer klas 3
P2= gemiddelde cijfer klas 4
• Centraal examencijfer
Berekening: (1xSE + 1xCSE) : 2 = eindcijfer
• 6 t/m 10 oktober 2014
• 5 t/m 9 januari 2015
• 23 t/m 27 maart 2015
• Herkansing SE’s uit toetsweek:
• 1 na kwartiel 5
• 1 na kwartiel 6
•
•
•
•
•
Afmelden bij ziekte of verhindering
Fraude
Te laat komen bij een schoolexamen
Examencommissie
Geschillencommissie
• Gemiddeld cijfer CSE minimaal 5,5
• Minimaal een 5 voor Nederlands
– Verplichte herkansing om hieraan te
voldoen
• Zak- en slaagregeling:
alles voldoende
= geslaagd
1x5
= geslaagd
2x5+1x7
= geslaagd
1x4+1x7
= geslaagd
• Herkansing (2e tijdvak)
• Diploma-uitreiking 29 of 30 juni 2015
•
•
•
•
•
Examen in 6 theorie vakken+ technologie
Slagen op 6 theorie vakken  TL-diploma + certificaat
technologie
Slagen met 5 theorievakken en technologie GLdiploma
Examen in 7 theorie vakken
Slagen op 6 theorie vakken  TL-diploma
• Taal
• In klas 3 en klas 4 extra taalles op het rooster
• Geen eindtaaltoets: niveau 2F zit in de centrale
examens
• Rekenen
• In klas 3 en klas 4 extra rekenles op het rooster
• Eindtoets op het examen
(telt niet mee bij zak-slaagregeling)
Afk
Naam
Mentor
Lok
TKM
YSP
WAC
ERD
HBL
WES
Matthijs ten Katen
Margriet Yspeert
Christel Waleczek
Ela Erdogan
Ellen Hobbelt
Jesse van de Werf
BC4G11
BC4G12
BC4G13
BC4G14
BC4G15
BC4G15
A2.09
A2.08
A3.02
A3.07
A3.08
A3.09