Presentatie ouderavond leerjaar 4 PTA basis

Informatieavond VMBO
Lichtenvoorde
Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
Leerjaar 4
Maandag 29 september 2014
Secretaris Examencommissie: B.H.M. van Bijleveld
Vrijdag 3 juli 2015
DIPLOMA-UITREIKING
Lichtenvoorde
EXAMENTRAJECT
Schoolexamen
Centraal examen
SCHOOLEXAMEN
•
•
•
•
Augustus 2013 t/m april 2015
Leerjaar 3 en 4
Alle toetsen en opdrachten volgens PTA
Maatschappijleer 1 afgesloten in leerjaar 3
SCHOOLEXAMEN
• Alles afgerond voor 2 april
• Resultaten doorgeven aan DUO voor de
start van Centraal Examen
• 10 april eindrapport schoolexamen
Centraal Examen
• CSPE beroepsgericht
– Half april
• Digitale AVO examens
– Start 11 mei, rooster wordt nog gemaakt
• Uitslag donderdag 11 juni
Berekening eindcijfers
•
•
•
•
Schoolexamencijfer: 50%
Centraal examencijfer: 50%
Beroepsgericht telt 2X
Maatschappijleer:
– Geen Centraal Examen
– Afgeronde eindcijfer leerjaar 3
GESLAAGD?
•
•
•
•
•
•
Gemiddeld 5,5 voor Centraal Examen
Nederlands minimaal een 5
1 x 5, rest voldoende
1 x 4 of 2 x 5, dan minstens 1 x 7
CKV en BO voldoende
Rekentoets gemaakt
( Nog) niet geslaagd?
• Mag CSPE of deel herkansen
– Vanaf 3 juni
• Mag 1 AVO vak herkansen
– Herkansing op 16 juni
• Uitslag op 17 juni
Ook voor cijferverbetering
PTA
Programma van Toetsing en Afsluiting
•
•
•
•
•
•
•
•
Vakkenpakket
Regels m.b.t. afname examens
Examenreglement
Afwijkende wijze afname examens
Periode en rapportage
Herkansingsregeling schoolexamens
Examenrooster en hulpmiddelen
Programma en beoordeling per vak
PROGRAMMA
TOETSING EN
AFSLUITING
V.M.B.O.
leerjaar 4 - Lichtenvoorde
Basis en
Kaderberoepsgerichte
leerweg
KSG MARIANUM
voor V.M.B.O. – H.A.V.O. –
V.W.O.
Deken Hooijmansingel 1
7141 EA GROENLO
Tel. 0544-477070
Vastgesteld door het
bevoegd gezag,
september 2014
Regels m.b.t. afname examens
en examenreglement
• Onregelmatigheid bij Schoolexamen of
Centraal Examen
• Afmelden wegens ziekte e.d.
• Inzagerecht en mededeling cijfers
• Instructies voor examenkandidaten voor
de zittingen van het Centraal Examen
Afwijkende wijze afname examens
Dyslexie, dyscalculie, verblijfsduur,
bijzondere omstandigheden
• Contactpersoon zorg regelt dit
Periodes en Rapportage
Leerjaar 4
• 1e periode tot 21 november
– Rapport op 28 november
– Spreekavonden op 2, 3 en 4 december
• 2e periode tot 2 april
– Rapport op 10 april
– Is eindrapport schoolexamens
• 3e periode: Centrale Examens
– CSPE en CSE
Herkansingsregeling schoolexamens
•
•
•
•
Per periode 2 toetsen herkansen
Toetsen van die periode
Toets moet herkansbaar zijn ( zie PTA)
Herkansing kwijtraken door:
– Te laat inleveren opdrachten
– Ongeoorloofd afwezig zijn bij toetsen
• Herkansing opgeven via it’s learning
• Herkansingen in week 47 en week 15
– ( 17-21 nov. en 7 – 9 april)
• Deadline opgave ( te laat is te laat)
Programma per vak
• In PTA:
– Overzicht van toetsen en opdrachten
– Beoordeling en weging
– Wel of niet herkansbaar
Geschiedenis
volg inhoud/stofomschrijving
nr
01 Wij en Zij (Relatie Nederland-Indonesië)
02 Industriële revolutie
exameneenheid
GS/ K 4
GS/ K 6
3
3
1
2
toets
vorm
SO
SO
03
Koude Oorlog
GS/ K 9
4
1
SO
45 min
2
J
04
05
Staatsinrichting
Historisch overzicht
Schoolexamencijfer
Centraal Examen
Leervaardigheden
Staatsinrichting van Nederland
Historisch overzicht vanaf 1900
GS/ K 5
GS/ K 10
4
4
2
2
SO
SO
60 min
60 min
2
2
J
J
GS/ K 3
GS/ K 5
GS/ K 10
leerjaar
periode
duur v. weging herkans cijfer
d. toets
baar
45 min
1
J
45 min
1
J
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle data op een rij
Rapport 1: 28 november
Eindrapport SE: 10 april ( alles af!!!!)
CSPE: half april
CSE vanaf 11 mei
Uitslag donderdag 11 juni
Herkansing CSPE vanaf 3juni
Herkansing AVO 16 juni, uitslag 17 juni
Diploma-uitreiking 3 juli
• Wacht niet tot het
laatst
• Kom afspraken na
• Vragen staat vrij
• Lees én bewaar de
informatie
VEEL SUCCES