Bekijk documentatie

Voorstel Format PTA opleiding III d
06-06-14 13:07
Heldring VMBO
Het programma van toetsing en afsluiting 2011 – 2012
4e leerjaar leerwerktraject economie
Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei, doe je een
groot schriftelijk en praktisch examen dat door het ministerie van onderwijs wordt vastgesteld.
Dat heet het centrale examen. Het cijfer dat je daarvoor haalt telt voor eenderde mee. Het
andere tweederde deel van het eindcijfer haal je bij het schoolexamen. Dat schoolexamen is al
in klas 3 begonnen. Om je duidelijk te maken waar het schoolexamen uit bestaat, is er een
programma van toetsing en afsluiting.
Wat is een programma van toetsing en afsluiting?
In het programma van toetsing en afsluiting (het PTA) staat voor elk vak waarin je examen gaat
doen:
! wat je moet leren,
! wat je moet kunnen,
! hoe dit getoetst wordt,
! hoe je cijfer voor het schoolexamen tot stand komt.
Over hoeveel tijd gaat het dan?
In het PTA wordt het programma van twee leerjaren beschreven. Die twee jaar bestaan uit 6
perioden van ieder 9 à 12 weken. Er zijn drie perioden in klas 3 en drie perioden in klas 4. Elke
periode wordt afgesloten met een rapport over de resultaten die je gehaald hebt voor de toetsen
uit die periode. De periodes voor klas 4 zijn:
Periode 4: van 23 augustus 2011 t/m 4 november 2011
Periode 5: van 7 november 2011 t/m 27 januari 2012
Periode 6: van 30 januari 2012 t/m 25 maart 2012
(In de periode na 25 maart worden geen toetsen meer afgenomen, maar vindt het voorbereiding
op het digitaal examen plaats en worden de praktijkexamens afgenomen).
Over wat voor soort toetsen gaat het dan?
Binnen het schoolexamen worden drie soorten toetsen afgenomen:
Eerst de A-toetsen. Dat zijn meestal kleine toetsen die tussendoor worden afgenomen. Bij
voorbeeld korte schriftelijke overhoringen, korte mondelinge overhoringen, kleine verslagen,
mondelinge spreekbeurten, werkstukjes e.d.
Het gemiddelde van de A-cijfers van één periode telt één keer mee.
De B-toetsen. Dit zijn meestal proefwerken of grotere werkopdrachten die een groter deel van
de leerstof omvatten. In het PTA zie je B1, B2 , B3 enz. staan. De B-cijfers tellen één keer mee.
http://www.heldringvmbo.nl/userfiles/PTA/pta/pta-inleiding%20klas%204%20lwt%20EC.htm
Pagina 1 van 4
Voorstel Format PTA opleiding III d
06-06-14 13:07
Dan zijn er nog de C-toetsen. Dit zijn grote toetsen of tentamens die behoorlijk wat leerwerk
vragen omdat ze meestal over grote stukken uit het examenprogramma gaan. Bij sommige
vakken spreken we wel over modules. In het PTA worden deze toetsen C-toetsen genoemd. De
C-cijfers tellen twee of meer keer mee. Voor deze toetsen geldt dat ze aan het eind van elke
periode met een apart rooster kunnen worden afgesloten.
Hoe lang duren de toetsen?
In principe duren alle toetsen niet langer dan 1 lesuur. Behalve de C-toetsen in de
tentamenperiode, die duren meestal 100 minuten (mondeling 15 minuten).
Wanneer zijn de School Examens?
SE 4: 31 oktober 2011 t/m 4 november 2011
SE 5: 23 januari 2012 t/m 27 januari 2012
SE 6: 19 maart 2012 t/m 23 maart 2012
Wat moet je doen als je niet aan een tentamen kunt meedoen?
Als je door ziekte bent verhinderd aan het tentamen mee te doen, dan moet dat vóór het
tentamen begint telefonisch door ouders/verzorgers gemeld worden.
Hoe komt het schoolexamencijfer tot stand?
Het cijfer over een periode wordt bepaald door het aantal in het PTA aangegeven
schoolexamentoetsen (A-, B- en C-toetsen) uit die periode. Dit zogenaamde periodecijfer telt
mee bij het totstandkomen van het uiteindelijke schoolexamencijfer.
Het periodecijfer wordt pas bekend gemaakt nadat alle onderdelen afgesloten zijn.
Het periodecijfer en het eindcijfer voor het schoolexamen worden rekenkundig afgerond op één
decimaal nauwkeurig. Dus bijvoorbeeld 5,4 of 7,2.
Mag je herkansen?
Herkansen voor het schoolexamen is niet mogelijk. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden
kan bij de examencommissie een herkansing aangevraagd worden.
Wat moet er nog meer gedaan worden voor het diploma?
Gedurende het gehele 4e leerjaar lopen de leerlingen twee dagen per week stage
(beroepspraktijkvorming). Deze stage moet met een voldoende zijn afgesloten, anders kan
er geen diploma uitgereikt worden!
De stagecertificaten die in klas 3 behaald zijn, worden aan het examendossier toegevoegd.
Hoe is de gang van zaken bij het examen?
Gebruikte afkortingen:
BB
basisberoepsgerichte leerweg
http://www.heldringvmbo.nl/userfiles/PTA/pta/pta-inleiding%20klas%204%20lwt%20EC.htm
Pagina 2 van 4
Voorstel Format PTA opleiding III d
06-06-14 13:07
SE
schoolexamen (= schoolonderzoek)
CE centraal examen (digitaal)
CSPE centraal schriftelijk en praktisch examen*
* Het CSPE bestaat uit opdrachten waarin zowel theorie als praktijk
van het beroepsgerichte vak voorkomt. Gezien het aantal uur dat aan de opdracht
gewerkt moet worden, kan een spreiding over meerdere dagen nodig zijn.
Het examen bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE).
· Het schoolexamen (SE) is het gemiddelde van alle (6) schoolonderzoekcijfers op één
decimaal nauwkeurig.
· Het centraal examen (CE) bestaat voor de algemene vakken uit een digitaal examen en
voor het beroepsgerichte vak uit een centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE).
· Het digitaal examen duurt 60 minuten per vak.
· Voor de bepaling van het eindcijfer geldt - voor alle vakken - dat het SE cijfer voor de helft en
het CE cijfer ook voor de helft meetelt. Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal.
Dus: EINDCIJFER = (SE + CE) : 2 (voor alle vakken)
voorbeeld:
In klas 3 heb je voor Nederlands de volgende cijfers gehaald:
· Periode 1 : 5,7
· Periode 2 : 6,3
· Periode 3 : 7,2
In klas 4 heb je voor Nederlands de volgende cijfers gehaald:
· Periode 4 : 6,8
· Periode 5 : 6,2
· Periode 6 : 5,3
Deze 6 cijfers vormen het schoolexamen (SE). Het SE cijfer wordt:
(5,7 + 6,3 + 7,2 + 6,8 + 6,2 + 5,3) : 6 = 37,5 : 6 = 6,25 " 6,3
Voor het centraal schriftelijk examen (CSE) haal je een 6,6.
Het eindcijfer wordt dan: (6,3 + 6,6) : 2 = 12,9 : 2 = 6,45 " 6
Welke vakken behoren tot het examen?
Voor het leerwerktraject behoren alleen Nederlands en het beroepsgerichte vak handel en
administratie tot de vakken die meetellen voor het diploma.
Het vak Engels wordt als extra vak gezien.
Het vak lichamelijke opvoeding moet voldoende of goed zijn afgesloten. Het in klas 3 behaalde
cijfer voor maatschappijleer wordt aan de cijferlijst toegevoegd evenals de beoordeling voor
http://www.heldringvmbo.nl/userfiles/PTA/pta/pta-inleiding%20klas%204%20lwt%20EC.htm
Pagina 3 van 4
Voorstel Format PTA opleiding III d
06-06-14 13:07
CKV.
Wanneer ben je geslaagd?
Een kandidaat is geslaagd als:
Beide vakken (Nederlands en HeA) met een voldoende (zes of hoger) zijn afgesloten.
De stageperiode voldoende is afgerond
Wanneer zijn de examens?
In de periode van 16 april t/m 27 april wordt het CSPE afgenomen.
Het rooster hiervoor wordt begin april bekend gemaakt.
Het rooster van het digitaal examen mag door school zelf worden bepaald. Het zal in
dezelfde periode vallen als het kaderexamen (in de week van 14 mei 2011). Het exacte
rooster voor het digitaal examen wordt later bekend gemaakt.
Zijn er nog mogelijkheden om te herkansen?
# het CSPE of delen ervan mag herkanst worden
# en/of één algemeen vak (ne of en)
# let op, de herkansing voor het CSPE kan eerder plaatsvinden dan voor de algemene
vakken
# de herkansingen voor de algemene vakken zijn op 18 en 19 juni.
Wanneer zijn de uitslagen van de examens?
Woensdag 6 juni 2012 voor het beroepsgerichte vak.
Mocht het nodig zijn het beroepsgerichte vak te herkansen, dan wordt er contact opgenomen.
Woensdag 13 juni 2012 voor de algemene vakken. Hierna kan de einduitslag bepaald worden.
http://www.heldringvmbo.nl/userfiles/PTA/pta/pta-inleiding%20klas%204%20lwt%20EC.htm
Pagina 4 van 4