DEGROOF DBI

DEGROOF DBI-RDT N.V.
Openbare bevek naar Belgisch recht
Maatschappelijke zetel: Guimardstraat 18 – 1040 Brussel
RPR 0460.299.444
Bericht aan de aandeelhouders van de compartimenten
‘EMU Behavioral Value’
‘Euro Diversified’
Als gevolg van de fusie door overname van het compartiment ‘EMU Behavioral Value’ door
het compartiment ‘Euro Diversified’, conform een beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van elk van deze compartimenten op 18 september 2014, deelt
de raad van bestuur van Degroof DBI-RDT N.V. aan de aandeelhouders mee dat de
ruilverhouding in het kader van de fusie op 18 september 2014 als volgt is vastgesteld, rekening
houdend met de netto-inventariswaarde van elk van de compartimenten:
Een aandeel van de klasse ‘A’ van het compartiment ‘EMU Behavioral Value’ geeft recht op
1,274 aandelen van de klasse “A” van het compartiment ‘Euro Diversified’ van Degroof DBIRDT N.V.
Een aandeel van de klasse ‘I’ van het compartiment ‘EMU Behavioral Value’ geeft recht op
1,275 aandelen van de klasse “I” van het compartiment ‘Euro Diversified’ van Degroof DBIRDT N.V.
De houders van aandelen van het overgenomen compartiment worden ervan op de hoogte
gesteld dat hun aandelen vanaf 26 september 2014 zullen worden omgezet in aandelen van het
compartiment ‘Euro Diversified’ van Degroof DBI-RDT N.V. Bank Degroof N.V.,
Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel, zal de conversie van de aandelen uitvoeren.
Indien de aandeelhouders van het overgenomen compartiment, in gevolge de inwisseling, een
fractie van een aandeel toebedeeld krijgen, kunnen zij ofwel deze fractie door het betrokken
compartiment laten inkopen zonder kosten, behalve eventuele taksen, ofwel hun fractie middels
betaling vervolledigen om een volledig aandeel te bekomen. Bank Degroof N.V. zal overgaan
tot de inkoop van de fracties van aandelen, indien de aandeelhouders van het overgenomen
compartiment de bovenvermelde keuze niet hebben gemaakt binnen een termijn van een maand
na de publicatie van dit bericht.
De informatie voorzien in artikel 173 van het Koninklijk besluit van 12 november 2012 met
betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging, het fusievoorstel
alsook de rapporten opgesteld door de commissaris in het raam van de fusie zijn gratis
verkrijgbaar, in het Nederlands en het Frans, aan de loketten van Bank Degroof N.V.,
Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel. Ook het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en
de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar, in het Nederlands en het Frans, aan de
loketten van Bank Degroof N.V, Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel. Deze documenten
kunnen ook worden ingezien (en gedownload) op de website www.degroof.be.
Page 1 sur 1