Het boekjaar 2012-13 speelde zich af in een

PERSBERICHT
23 JANUARI 2014
BANK DEGROOF BOEKT EEN TEVREDENSTELLEND RESULTAAT
IN EEN CONTRASTRIJKE ECONOMISCHE CONTEXT
Het boekjaar 2012-13 speelde zich af in een economisch en financieel kader vol tegenstellingen. In de
eurozone stagneerde de economische groei. Na twee kwartalen van krimpende activiteit volgden twee
kwartalen van lichte verbetering, terwijl tegelijkertijd de angst en de financiële spanningen afnamen.
Ook het overheidsbeleid gaf blijk van tegenstellingen, met enerzijds een restrictief begrotingsbeleid en
een strengere reglementering voor de financiële sector, en anderzijds een bijzonder soepel monetair
beleid. Op de aandelenmarkten hebben de Europese beurzen toch een mooie vooruitgang geboekt
ondanks de gedaalde winsten van de beursgenoteerde bedrijven.
In die context heeft Bank Degroof opnieuw goede resultaten geboekt. De gepubliceerde nettowinst
bedraagt EUR 74,0 miljoen tegen EUR 55,5 miljoen vorig boekjaar. Het totaal van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten bedraagt EUR 97,4 miljoen tegen EUR 87,7 miljoen vorig boekjaar. Het totaal
van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten geeft, conform de IFRS-boekhoudregels, het best het
bedrijfseconomische resultaat van het boekjaar weer, omdat daarin de schommelingen van alle latente
meer- of minderwaarden opgenomen zijn, of zij nu verwerkt zijn in de winst- en verliesrekening of via
het eigen vermogen.
De activa onder beheer bedragen EUR 28,4 miljard, tegen EUR 26,2 miljard vorig jaar, een stijging van
8,5%.
De transformatie-inkomsten zijn afgenomen in vergelijking tot vorig boekjaar dat profiteerde van de
daling van de rente en van de spreads voor overheidsrisico’s. Daartegenover heeft de Bank wel een
aanzienlijke stijging geboekt van de inkomsten uit vermogensbeheer, credit & structured finance,
corporate finance en fondsenadministratie. De lopende kosten zijn licht gedaald, dankzij de goede
beheersing van de volledige kostenbasis.
Per 30 september 2013 beschikt de Bank over een boekhoudkundig eigen vermogen van EUR 612,1
miljoen na dividend voor het boekjaar. Zij heeft een CRD-ratio (na dividend) van 16,30% en een Tier Iratio van 13,38%, die beduidend hoger zijn dan de reglementaire vereisten.
Het afgelopen boekjaar heeft Bank Degroof in Zwitserland haar project voor de toenadering tussen
Degroof Banque Privée en Landolt & Cie, privébank opgericht in 1780, afgerond door de fusie van de
twee instellingen tot Landolt & Cie, waarin Bank Degroof een belang van 25% bezit. Om een
geïntegreerde dienstverlening aan te bieden, die in België en het Groothertogdom Luxemburg haar
waarde heeft bewezen, heeft de Bank ook de verschillende activiteiten van de groep in Frankrijk
gegroepeerd op één adres en binnen een nieuwe entiteit, Compagnie Financière Degroof. Compagnie
Financière Degroof overkoepelt drie 100%-dochterondernemingen: Banque Degroof France, Aforge
Degroof Family Office en Aforge Degroof Finance.
De meeste Europese landen hebben bij het begin van het boekjaar 2013-14 de recessie achter zich
gelaten en kennen nu een gunstiger beursklimaat. Samen met de commerciële inspanningen zouden de
activa onder beheer, en dus ook de rendabiliteit van het vermogensbeheer, daardoor moeten kunnen
toenemen.
Geconsolideerde kerncijfers (per 30 september 2013)
(
In miljard EUR
2011
2012
2013
24,2
26,2
28,4
Gepubliceerde nettowinst
68,1
55,5
74,0
Totaal gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten
45,5
87,7
97,4
Activa onder beheer
- op 30 september (einde van het
boekjaar)
In miljoenen EUR
Over Bank Degroof
Bank Degroof is de grootste onafhankelijke private en zakenbank van België met een uitstekende reputatie in alle
domeinen waarin zij actief is: vermogensbeheer voor particuliere en institutionele cliënten, financiële markten,
corporate finance, credit & structured finance, vastgoedactiviteiten, financiële analyse alsook oprichting en
administratie van beveks. Zij werd opgericht in 1871 en telt vandaag in zes landen een duizendtal medewerkers die
ten dienste van haar cliënten staan.
In België heeft de Bank kantoren in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt, Knokke, Kortrijk, Luik, Namen
en Waver.
www.degroof.be
blog.degroof.be
----------------------------------
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:
Patrice de Laminne
Bank Degroof
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
T: +32 2 287 97 20
F: +32 2 233 97 20
M : +32 475 71 57 65
[email protected]